01.03.2016
Veselības inspekcijas veikto ķīmisko vielu un maisījumu iepakojumu pārbaužu rezultāti ECHA organizētā foruma projekta ietvaros

Veselības inspekcijas (turpmāk – Inspekcija) Produktu kontroles nodaļas inspektori Eiropas Ķimikāliju aģentūras (turpmāk - ECHA) foruma projekta ietvaros no 2015. gada jūnija līdz decembrim pārbaudīja Latvijas uzņēmumos patērētāju ikdienā izmantojamu bīstamu ķīmisku vielu un maisījumu iepakojumu atbilstību normatīvo aktu prasībām.

 

Projekta ietvaros Latvijā tika veiktas kontroles kopumā 10 uzņēmumos – ražotāju, importētāju, vairumtirgotāju un mazumtirgotāju, kas tirgū izvieto ķīmiskas vielas un maisījumus plašai sabiedrībai.

 

Kontroļu laikā tika pārbaudīti Latvijā importēti, izplatīti un ražoti 13 ķīmiski maisījumi un vielas, kuriem saskaņā ar prasībām[1], ir nepieciešami standarta EN ISO 8317 prasībām atbilstoši bērnu droši iepakojumi, t.i., ķīmiskajiem produktiem jābūt noslēgtiem ar īpašām, bērniem nepieejamām aizdarēm.

 

Kontroļu laikā tika pārbaudīti tādi ķīmiskie produkti kā šķīdinātāji, antiperēni (piem., koksnes pretuguns aizsarglīdzekļi), degmaisījumi (piem., grilšķidrumi), dezinfekcijas līdzekļi, kā arī tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļi.

Veikto pārbaužu rezultāti liecina, ka visi pārbaudītie ķīmisko vielu un maisījumu iepakojumi bija pilnībā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Latvijā veikto pārbaužu rezultāti ir iesniegti ECHA gala rezultātu apkopošanai. Gala ziņojums par projekta rezultātiem tiks publicēts arī Inspekcijas mājaslapā 2016. gada jūnijā.

 

Vēršam uzmanību, ka piedāvājot tirgū ķīmiskās vielas un ķīmiskos maisījumus to etiķetē jābūt norādītai visai nepieciešamajai informācijai par iespējamiem riskiem veselībai un videi, kas var rasties lietojot konkrēto produktu, kā arī nepieciešamajiem piesardzības pasākumiem, lai izvairītos no šo vielu kaitīgās ietekmes.

 

Savukārt patērētājiem kārtīgi jāiepazīstas ar etiķetē norādīto informāciju, jāievēro norādītie drošības ieteikumi un jāatceras, ka ķīmisko vielu un maisījumu iepakojumiem ir jābūt cieši aizslēgtiem un tie jāuzglabā bērniem nepieejamās, neaizsniedzamās un neredzamās vietās.

 

Vairāk informācijas par ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem maisījumiem ir iespējams iegūt Inspekcijas mājaslapas www.vi.gov.lv sadaļā „Ķīmija un kosmētika” –> „Ķīmiskās vielas un maisījumi”.

 

Papildus informācija. Veselības inspekcija ir sagatavojusi infografiku „Esi uzmanīgs, izmantojot un uzglabājot ķīmiskas vielas un maisījumus”, kurā pieejami noderīgi ieteikumi ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanai, izmantošanai.

 

Informāciju sagatavoja:

Veselības inspekcijas Komunikācijas nodaļas preses sekretāre Agita Antonāne

Tel.nr.28342858, 67819677, komunikacija[uz]vi[punkts]gov[punkts]lv

 

[1]Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 (CLP Regula)

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.