03.03.2017
Padarītais aizvadītajā gadā izglītībā

Novadā

2016. gadā Valkas novadā 84 skolēni saņēma pamatizglītības apliecību - Ērģemes pamatskolā 6, Kārķu pamatskolā 6, Ozolu pamatskolā 8, Vijciema pamatskolā 3, Valkas pamatskolā 17, Valkas ģimnāzijā 44. Valkas ģimnāzijas 53 jaunieši saņēma atestātu par vidējo izglītību. J.Cimzes Valkas Mūzikas skolu absolvēja 7 audzēkņi un Valkas Mākslas skolu 19.

 

2016. gadā pabeigta Valkas skolu reorganizācija un 2016. gada 20. jūlijā reģistrēta vidusskola ar nosaukumu Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija, direktore Lilita Kreicberga. Skola darbojas divās ēkās – Raiņa ielā 28a un Ausekļa ielā 5. Skolas administrācija organizē darbu tā, lai tiktu saglabātas un turpinātās labākās pamatskolas un ģimnāzijas tradīcijas. Skolā 1. septembrī sāka mācīties 564 skolēni, strādā 65 pedagogi, 49 tehniskie darbinieki.

 

2016. gada 1. septembrī ir samazinājies izglītojamo skaits novada izglītības iestādēs. 2015. gada 1. septembrī bija 767 skolēni un 357 pirmsskolas bērni, 2016. gadā tikai 729 skolēni un 350 pirmsskolas bērni. Skolas gaitas 5 skolās uzsāka 75 pirmklasnieki - Ērģemes pamatskolā 1, Kārķu pamatskolā 2, Ozolu pamatskolā neviens, Vijciema pamatskolā 7, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā 65. Šogad 9. klasi beigt gatavojas 75 skolēni, 12. klasēs tikai 24.

 

3 pirmsskolas izglītības iestādēs un 4 pirmsskolas grupās reģistrēti 167 bērni obligātajā 5 un 6 gadīgajā apmācībā. 2016. gada 1. septembrī bērnus neuzņēma Rūķu skola, kas darbojās pie Bērnu un jauniešu centra “Mice”.

 

Jaunajā mācību gadā pedagoga darba gaitas vienlaicīgi ar studijām uzsāka divi sporta skolotāji. Direktoru maiņa notika Kārķu pamatskolā un vasarā direktores pienākumus uzņēmās Baiba Smane. Diemžēl novadā trūkst atsevišķu mācību priekšmetu pedagogu pagastu skolās, ar lielām slodzēm strādā pedagogi ģimnāzijā.

 

Ar Vijciema pagasta pārvaldes atbalstu ir nodrošināta iespēja Vijciema skolēniem apmeklēt mākslas un mūzikas skolas Valkā.

 

Izmaiņas notika interešu izglītības jomā. Ar 1. septembri visa novada bērnu un jauniešu interešu izglītība tika nodota Bērnu un jauniešu centra Mice pārraudzībā un atbildībā, saglabājot iepriekšējās pulciņu nodarbību vietas. Novadā ir saglabāti dziesmu un deju svētku kustības pulciņi.

Novadā ir stipra jaunsardzes vienība un tiek gatavots jauns jaunsargu instruktors, lai varētu iesaistīt vairāk jauniešu.

Diemžēl šobrīd novadā nav izdevies atrast pedagogu, kurš turpinātu sporta deju virzienu.

 

Olimpiādes

2016. gadā tika organizētas 12 dažādu mācību priekšmetu novada posma olimpiādes (fizika, vēsture, bioloģija, krievu valoda (svešvaloda), matemātika (2), latviešu valoda un literatūra (2), ķīmija, ģeogrāfija, informātika, ekonomika). Piecas Valkas un Strenču novada olimpiādes (3.kl. matemātika un latviešu valoda, mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla, publiskās runas konkurss (krievu valodā), pētniecības darbi 4. kl. skolēniem un Valkas, Strenču un Smiltenes novadu ģeogrāfijas olimpiāde.

Tradicionāli visvairāk skolēnu piedalās 1.–4.kl. vizuālās mākslas olimpiādē – 47, Mazāk populāra 2016. gadā bija ekonomikas olimpiāde, kurā piedalījās tikai 3 skolēni.

Kopā olimpiādēs piedalījušies 227 skolēni, no tiem 26 Strenču novada bērni.

 

Olimpiāžu dalībnieku sadalījums pa skolām: karpa

Skola

 

 

Dalībnieku sk.

Kārķu pamatskola

 

 

12

Ozolu pamatskola

 

 

5

Valkas pamatskola

 

 

49

Valkas ģimnāzija

 

 

114

Vijciema pamatskola

 

 

10

Ērģemes pamatskola

 

 

11

Strenču novada vidusskola

 

 

25

Strenču novada vidusskolas Sedas filiāle

 

 

1

 

 

 

227

 

2016. gadā 13 labākie skolēni tika izvirzīti uz Valsts un reģiona olimpiādēm.

Konkurence dalībnieku vidū ir ļoti liela, bet Valkas ģimnāzijas 10. kl. skolnieks Gusts Svens Pētersons no Valsts matemātikas olimpiādes atveda Atzinības rakstu (skolotāja Viola Levina).

Par sasniegumiem skolēnu mācību priekšmetu olimpiādēs veiksmīgākie skolēni saņēma diplomus un naudas balvas.

Par iegūto 1. vietu diplomu un naudas balvu saņēma – 22 dalībnieki, 2. vietu – 10 dalībnieki, 3. vietu – 12 dalībnieki. Atzinība tika izteikta 12 dalībniekiem.

 

Pedagoģiski medicīniskā komisija

 2016. gadā tika organizētas 11 pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes, kuru laikā atzinumus par piemērotāko izglītības programmu saņēma 54 skolēni. No tiem pirmskolā 38 skolēni, 1.kl. (3), 2.kl. (4), 3.kl. (0), 4.kl. (7), 10.kl. (1), 12.kl. (1).

Ja skatās pēc dzimuma sadalījuma, tad uz komisiju vairāk ierodas zēni. No kopējā skaita 2016. gadā komisiju apmeklēja 17 ir meitenes un 37 zēni.

Lielākai daļai no pētītajiem skolēniem - 26 - noteikti valodas attīstības traucējumi, bet mācīšanās traucējumi konstatēti 20 skolēniem. Pārējiem skolēniem piešķirtas dažādas citas, ar konkrēto bērna attīstības traucējumu saistītas izglītības programmas.

Mājmācība piešķirta 2 skolēniem.

 

 

Komisija izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudījumu kārtošanas

2016.gadā pamatojoties uz ārstu slēdzienu, komisija no valsts pārbaudījumiem 9. klasē atbrīvoja četrus skolēnus no Kārķu pamatskolas, Ērģemes pamatskolas un Valkas pamatskolas. No 12. klases centralizētajiem eksāmeniem tika atbrīvots viens Valkas ģimnāzijas skolnieks.

 

Kursi

Sadarbībā ar Valkas novada izglītības iestādēm, Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāziju Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa 2016. gadā organizēja tālākizglītības kursus pedagogiem par tēmām:

  1. Vardarbība pret bērnu. Bērnu tiesību aizsardzība.
  2. Cimzes Rudens lasījumi 2016 “Mūsu skola. Izglītība šodien, rīt un nākotnē”
  3. Pedagoģiskā procesa plānošana un tā īstenošana, nosakot organizatoriskus, metodiskus un izglītības satura pielāgojumus skolēniem ar speciālām vajadzībām
  4. Lasītprasmes veidošana un radošā darbība speciālajiem bērniem pirmsskolā
  5. Klases audzinātāja darba scenārijs "Mainīsimies un augsim kopā ar bērniem!"
  6. Radošuma attīstīšana mājturības un tehnoloģiju stundās sākumskolā
  7. Klausīšanās un vadlīnijas sarunai ar ģimeni problēmu situācijās

 2016. gadā šos kursus apmeklēja 315 pedagogi.

Pirmo reizi tika organizēti kursi 91 izglītības iestāžu tehniskajam darbiniekam bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada domes

Izglītības speciāliste

Ramona Lapiņa

t.29379355

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.

>