24.03.2015
VPR Attīstības padomes sēdē VARAM rosina funkcionāli pilnveidot plānošanas reģionu darbību

20. martā Auciemā notika Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde, kurā pulcējās reģiona pašvaldību priekšsēdētāji, lai pārrunātu vairākus reģiona attīstībai būtiskus jautājumus. Šoreiz padomes sēdē piedalījās arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilona Raugze, lai ziņotu par VARAM redzējumu attiecībā uz plānošanas reģionu darbības pilnveidošanu.

VARAM informatīvais ziņojums par plānošanas reģionu darbības pilnveidošanu

VARAM informatīvajā ziņojumā minēts, ka līdz 2020. gadam nav paredzētas izmaiņas līdzšinējā plānošanas reģionu darbā, tāpat plānots saglabāt līdzšinējo teritoriālo sadalījumu – Latvijā šobrīd ir pieci plānošanas reģioni. Vienlaikus VARAM uzskata, ka nepieciešams funkcionāli pilnveidot plānošanas reģionu darbību, papildinot līdzšinējo kompetenci un funkcijas ar jaunām atbildībām, iesaistot plānošanas reģionus vairāku nozaru politiku plānošanā un īstenošanā.

Papildus jau esošajām plānošanas reģionu pamatfunkcijām un kompetencēm, kas minētas Reģionālās attīstības likumā, Labklājības ministrija noteikusi plānošanas reģionus kā partnerus deinstitucionalizācijas projekta ieviešanā. Savukārt Izglītības un zinātnes ministrija, plānojot pieaugušo izglītības sistēmas pilnveidi, plāno deleģēt vairākas funkcijas plānošanas reģioniem, lai paplašinātu darba tirgus vajadzībām atbilstošas pieaugušo izglītības pieejamību.  Plānošanas reģioni varētu kļūt arī par priekšlikumu sniedzējiem arī attiecībā uz publisko individuālo pakalpojumu klāsta (jeb t.s. „pakalpojumu groza”) perspektīvo izvietojumu reģiona teritorijā, radot pamatu, piemēram, vienmērīgai un vienotai sociālo pakalpojumu plānošana un attīstībai pašvaldībās. Pakalpojuma groza iedzīvināšana ir noteicoša gan pārdomātu un efektīvu investīciju piesaistei, gan arī tāpēc, lai iedzīvotāji un uzņēmēji varētu rēķināties, kādus pakalpojumus saņems, ja izvēlēsies dzīvot vai strādāt noteiktā teritorijā.

Plānošanas reģions, sniedzot atzinumu par VARAM sagatavoto informatīvo ziņojumu projektam „Par plānošanas reģionu darbības pilnveidošanu”, norādīja, ka nepieciešams ievērot pieņemto lēmumu pēctecību, lai sekmīgi plānotu plānošanas reģionu darbu ilgtermiņā, kā arī noteikt deleģētajam funkciju apmēram atbilstošu finansējumu. Savukārt Attīstības padomes, locekļus interesēja, vai varētu būt vēl kādas funkcijas, kuru īstenošanu varētu uzticēt plānošanas reģioniem, kā piemēru minot Autoceļu padomes darbu un ietekmi uz lēmumiem par autoceļu infrastruktūras sakārtošanu, kas pašvaldībām ir īpaši aktuāls jautājums. Pašvaldību pārstāvji padomes sēdē pauda atzinīgus vārdus par VPR darbību Sabiedriskā transporta padomē, novērtējot reģiona atbalstu, kurš padomē pārstāv Vidzemes pašvaldību intereses, kamēr Autoceļu padomē pašvaldību un reģiona prioritātes nav noteicošās, attīstot kopējo nozares politiku – reģionu loma un ietekme jāstiprina.

Izmaiņas  VPR ES struktūrfondu informācijas centra darbībā

Jau 2006. gadā visos plānošanas reģionos tika izveidoti ES struktūrfondu informācijas centri, nodrošinot informāciju un komunikāciju ar esošajiem un potenciālajiem ES fondu atbalsta saņēmējiem. 2014. gada otrajā pusē tika pieņemts lēmums, ka sākot ar 2015. gadu konsultācijas projektu iesniedzējiem par 2014.-2020. gada ES fondu periodu turpmāk nodrošinās Centrālā finanšu līgumu aģentūra, savukārt plānošanas reģioni 2015. gadā varēs sniegt informāciju un konsultācijas tikai par ES fondu iepriekšējo periodu, t.i. par 2007.-2013. gadu. Ņemot vērā ES struktūrfondu informācijas centra darbinieku pieredzi un kompetenci, tiek veidoti uzņēmējdarbības atbalsta centri reģionos, ņemot vērā jau 2013. gada sākumā pilotprojekta ietvaros izveidotā Latgales uzņēmējdarbības centra pieredzi.

 Uzņēmējdarbības centrus reģionos noteikts izveidot līdz 2015. gada 1. jūlijam. Jau šobrīd Vidzemes plānošanas reģionā interesentus konsultē komercdarbības speciāliste Laima Engure (kontaktinformācija: laima[punkts]engure[uz]vidzeme[punkts]lv; Mob.t. 28376912).

Atkārtota VPR attīstības dokumentu nodošana publiskajai apspriešanai

Pagājušajā gadā tika uzsākts darbs pie Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam un Attīstības programmas 2014.-2020. gadam dokumentu izstrādes. 2014. gada nogalē tie tika nodoti publiskajai apspriešanai, tās rezultātā tika saņemti 107 komentāri. Izsverot komentāru nozīmi, lielākā daļa no tiem ņemti vērā un iestrādāti dokumentos, saturiski tos pilnveidojot, līdz ar ko Vidzemes plānošanas reģions attīstības dokumenti atkārtoti nodod publiskajai apspriešanai.

Dokumenti publiskajai apspriešanai tiks nodoti no 2015. gada 30. marta līdz 2015. gada 20. aprīlim, savukārt publiskā apspriede notiks 2015. gada 17. aprīlī Gulbenē. Ar materiāliem iespējams iepazīties Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā www.vidzeme.lv sadaļā „Attīstības plānošana”-„Sabiedrības līdzdalība”.

Pārrobežu tūrisma maršruta- projekta „Via Hanseatica” rezultātu uzturēšana

VPR īstenotā projekta „Via Hanseatica” ietvaros vēl 2014. gada 28. oktobrī Sanktpēterburgā tika parakstīts maršruta Via Hanseatica Sadarbības ietvara līgums starp Vidzemes plānošanas reģionu Latvijā, Ļeņingradas apgabala kultūras komiteju Krievijā un Ida-Viru, Valgas, Tartu un Jogevas apriņķiem Igaunijā. Attīstības padomes sēdes laikā tika apstiprināts noslēgtais sadarbības līgums par projekta „Via Hanseatica” rezultātu uzturēšanu un dalībai Via Hanseatica padomē tika deleģēts Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Hardijs Vents.

Guna Kalniņa-Priede, Vidzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.