26.02.2015
Darba devēji, veidojiet subsidētās darba vietas jauniešiem!

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus - komersantus, pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumus - pieteikties NVA filiālēs visā Latvijā subsidēto darba vietu izveidei jauniešiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Atbalsta pasākums „Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem” tiek īstenots Eiropas Savienības programmas „Jauniešu garantija” ietvaros, lai sekmētu jauniešu iekļaušanos sabiedrībā, konkurētspēju un iekārtošanos pastāvīgā darbā, kā arī jauniešu darba prasmju un iemaņu pilnveidošanu.

NVA aicina darba devējus subsidētajās darba vietās pieņemt darbā jauniešus, kuri pusgadu un ilgāk ir bez darba; kuriem nav vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā kvalifikācija; kuri ir ieguvuši profesionālo vai augstāko izglītību, bet divu gadu laikā nav atraduši pastāvīgu darbu; kuri vieni paši rūpējas par vienu vai vairākiem apgādājamajiem; kuriem ir invaliditāte, kā arī mazākumtautību jauniešus bezdarbniekus, kuriem jānostiprina valsts valodas zināšanas, profesionālās iemaņas vai pieredze, lai palielinātu savas iespējas iegūt pastāvīgu darbu.

Katram pasākumā iesaistītajam jaunietim darba devējs nodrošina kvalificētu darba vadītāju, kurš jaunietim palīdz apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas pirmajos trīs mēnešos, bet jaunietim ar invaliditāti - visu pasākuma īstenošanas laiku.

Pieņemot darbā NVA reģistrēto nelabvēlīgākā situācijā esošo jaunieti, darba devējs no  NVA saņems dotāciju 50% apmērā no mēneša darba algas, kuras apmēru nosaka darba devējs. Taču jāņem vērā, ka ikmēneša dotācija nevar pārsniegt valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru - 360 euro. Tātad, jaunieša alga var būt, piemēram, 700 euro, bet NVA segs ne vairāk kā 360 euro.

Savukārt, ja darba devējs pieņems darbā jaunieti ar invaliditāti, NVA darba devējam nodrošinās ikmēneša darba algas dotāciju vienas valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā (360 euro), kā arī vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai jaunieša ar invaliditāti vajadzībām - līdz 711 euro.

Tāpat NVA segs ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no algas dotācijas daļas, un tas attieksies uz  biedrībām vai nodibinājumiem, kuru darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kas nodarbinās bezdarbnieku šādās profesijās – asistents, pavadonis, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs, speciālais pedagogs.

NVA dotēs arī ikmēneša darba algu  darba vadītājam 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra (160 euro).

Iesaistot jaunieti ar invaliditāti, kuram nepieciešami asistenta pakalpojumi, NVA dotēs arī ikmēneša izmaksas par asistenta pakalpojumiem 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra (160 euro), kā arī apmaksās veselības pārbaudi jaunietim ar invaliditāti.

 

Kā darba devējam pieteikties pasākumam

1.solis Jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija. Ja rodas neskaidrības, jāsazinās ar NVA filiāli (Pieteikuma veidlapa pieejama NVA mājaslapā, to var saņemt arī NVA filiālē un aizpildīt ar koordinējošā eksperta palīdzību).

2.solis Aizpildītais pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu tai NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā ir plānots veidot darba vietu. Visu NVA filiāļu kontaktinformāciju skatīt NVA mājaslapā.

3.solis NVA filiāle pieņem darba devēja pieteikumu un ne retāk kā reizi divos mēnešos organizē Aktīvo nodarbinātības un atbalsta pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam pasākuma īstenošanu.

4.solis NVA filiāle paziņo darba devējam par pieņemto lēmumu un, pozitīvas atbildes gadījumā, aicina mēneša laikā no komisijas lēmuma pieņemšanas dienas slēgt līgumu par subsidētās darba vietas izveidi.

Detalizētāka informācija par pasākumu pieejama NVA filiālēs un NVA mājaslapā (www.nva.gov.lv ) sadaļā „Darba devējiem”  - „Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (Pasākumi noteiktām personu grupām)”.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.