Lai rastu risinājumus kopīgām problēmām, pierobežas reģioni 25 gadus ir sadarbojušies, izmantojot Interreg iniciatīvu. Interreg sniegusi šiem reģioniem finanšu līdzekļus, ar kuriem uzlabot dzīves apstākļus, uzmanību galvenokārt pievēršot iedzīvotāju faktiskajām vajadzībām. Kohēzijas politikai ir ...

28.09.2015

Valkas novada dome uzsākusi darbu pie projektu izstrādes valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātam projektu iesniegumu konkursam. Projektus var iesniegt pašvaldību grantsceļu bez cietā seguma būvniecībai vai pārbūvei. Projektā ietvertos objektus ...

28.09.2015

“Lai pašvaldība varētu sekmīgi uzņemt bēgļus, valstij ir jāizdara vairāki mājasdarbi,” viedokli pauž Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis. “Pirmkārt, jābūt finansējumam valsts valodas apmācībai. Otrkārt, valstij ir jāapmāca un jāpiešķir finansējums īpašiem pašvaldības ...

18.09.2015

Valkas novada dome uzsākusi darbu pie projektu izstrādes valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātam projektu iesniegumu konkursam. Projektus var iesniegt pašvaldību grantsceļu bez cietā seguma būvniecībai vai pārbūvei. Projektā ietvertos objektus ...

18.09.2015

Valkas novada domē septembra Valkas/Valgas sanāksmē abu pašvaldību pārstāvji apstiprināja kopīgo un nozīmīgāko kultūras un sportu pasākumu datumus 2016.gadā.  Zināms, ka nākamgad Starptautiskais konkurss jaunajiem estrādes solistiem un deju grupām “Bordertown beat” notiks 27. un 28 februārī.Viens no vērienīgākajiem ...

18.09.2015

Valkas novada delegācija laikā no 2015.gada 2.septembra līdz 6.septembrim piedalījās Twin Town pasākumā Košcielisko (Polija), kurš tiek līdzfinansēts no programmas “Eiropa pilsoņiem” un kura tēma šogad bija “NATURA 2000”. Pasākumā piedalījās delegācijas no 8 valstīm (Igaunija, Latvija, Polija, ...

18.09.2015

Šodien Valkas novada domē pašvaldības vadītājs Vents Armands Krauklis parakstīja līgumu ar Veru apriņķī, Igaunijā reģistrētās SIA „Plangi Trans” valdes locekli Urmasu Plangi par neapdzīvojamu telpu un zemes nomu Rūjienas ielā 31, Valkā. Pašvaldība nomas līgumu ir noslēgusi līdz 2027. gada 27. augustam. ...

18.09.2015

2015.gada 27.augustā Valkas novada domes sēdē apstiprināja nekustamā īpašuma Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā nomas izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju – OU „Plangi Trans”, reģistrācijas kods 10273584, juridiskā adrese: Plangi īpašums, Jerves ciems, Semerpalu pagasts, Veru apriņķis, ...

18.09.2015

Šodien Valkas novada domes sēdē deputāti skatīja jautājumu par 2015./2016.akadēmiskajā gadā atbalstāmām studiju programmām. “Tā kā ir mainījies pedagogu sastāvs, Valkā ir nepieciešams angļu valodas skolotājs, un speciālās izglītības skolotājs”, informēja Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes ...

18.09.2015

Valkas novada dome paziņo, ka saskaņā ar 2015.gada 30.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.11,1.§.) „Par Valkas novada Attīstības programmas 2015.-2021.gadam gala redakcijas apstiprināšanu” tika pieņemts lēmums par attīstības programmas apstiprināšanu. Vidzemes plānošanas reģiona atzinums2.2-2-379[1] 379 ...

18.09.2015

Aicinām pieteikties brīvprātīgajam darbam melodiskajā mūzikas raidījumā “Vilciens Rīga – Valka”. Ja Tevi aizrauj filmēšana un video montēšana, tad gaidīsim Tevi, lai līdzdarbotos raidījuma veidošanā. Ja Tev nav pieredzes, būs iespēja mācīties no profesionāliem cilvēkiem – video montēšanu, ...

18.09.2015

Valkas novada dome ir izsludinājusi metu konkursu “Valkas novadpētniecības muzeja ekspozīcijas “Valka – Latvijas neatkarības idejas šūpulis” mākslinieciskā koncepcija”. Konkursa mērķis ir iegūt iespējami labāku muzeoloģiski un mākslinieciski augstvērtīgu dizaina risinājumu Valkas novadpētniecības muzeja ...

18.09.2015

Biedrība „Atbalsts Valkai” iesniedza projektu „Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju iesaistīšana pagalma labiekārtošanā Valkā” Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē ...

18.09.2015

6.augustā Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, izpilddirektors Aivars Cekuls, Siltumapgādes nodaļas vadītājs Dzintars Rudzītis kopā ar AS “Enefit Power&Heat Valka” vadītāju Nadeždu Korņējevu devās uz Tallinu, lai tiktos ar AS “Eesti Energia” pārstāvjiem un pārrunātu plašākas ...

18.09.2015

Valkas novada dome pārdod atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Ērģemes pagastā, „Lejasstrūgas”, kadastra numurs 9452 011 0193, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9452 011 0193, platība 0.6ha, dzīvojamās mājas, pagraba, kūts un šķūņa.  Izsoles ...

18.09.2015