Valkas novada dome ir veikusi iepirkumu būvdarbiem  Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošanai, bet līgumu nevaram noslēgt. Gaidām, kad pienāks rinda Valsts kasē aizņēmuma saņemšanai (uz šo brīdi esam rindā ar 44 numuru).   Pēc Valkas novada domes pasūtījuma SIA “Konvents” izstrādāja ...

12.09.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 13. septembrī plkst. 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1.   Par zemes gabalu Valkā Rūjienas iela 34a. ZIŅO – Kristīne Salniņa, Teritorijas plānotāja   2.   Par ceļa zīmes uzstādīšanu. ZIŅO – Agris Simulis, ...

12.09.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 13.septembrī plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2017.gada 27.jūlija nolikumā Nr.7 “Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas nolikums”. Ziņo – Mudīte Gerke, Bērnu – jaunatnes ...

12.09.2019

21 reģionālās attīstības centra pašvaldība, kas apvienojušās biedrībā „Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA), iebilst pret izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas ieceri mainīt ēdināšanas finansēšanu skolās, izslēdzot valsts līdzdalību brīvpusdienu nodrošināšanā ...

10.09.2019

Sēde sasaukta 2019.gada 9.septembrī plkst.15.00, Valkā, Beverīnas ielā 3.    Darba kārtība: 1.     Par aizņēmuma ņemšanu Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Valgas –Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” (“Valga –Valka Twin –Town Centre ...

06.09.2019

Par Lokālplānojuma daļai no nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880040040” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94880010023 otrās redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu.   "Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības ...

05.09.2019

Valkas novada Zvārtavas pagastā, skaistā tēlainā vietā uz viena no Zvārtavas pakalniem slejās Ozolu skolas ēka.  Kā liecina ekspertu vērtējums, tad Skolas atrašanās vieta nav izvēlēta nejauši. Enerģētiski tā atrodas ļoti pozitīvi lādētas enerģijas laukā. Par to liecina arī Skolas parkā augošie koki. ...

05.09.2019

Šī gada 19.-20. septembrī starptautiskās sadarbības projekta “Sēņu ceļš” ietvaros Valkas novada Z/S "Krastiņi" un Strenču novada Z/S "Laidavas" norisināsies darbnīca “Meža nekoksnes produktu vākšana un saimniekošana aizsargājamās teritorijās”   Mērķauditorija: Mājražotāji, ...

04.09.2019

Pedeles upes tīrīšanā un takas veidošanā ir vēl daudz, ko darīt. Tāpēc aicinām uz nākamo Pedeles tīrīšanas talku - svētdien, 8. septembrī plkst. 10.00, kur jāņem līdzi zāģi, zābaki, trimeri un darba griba. Nodarbe garantēta arī bērniem.   Tikšanās vieta nemainīga - Valkā, Lauktehnikas rajonā ...

04.09.2019

Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 21. septembrī aicina svinēt Eiropas sadarbības dienu un doties “Zaļā Visuma” ceļojumā uz Tartu observatoriju, Igaunijā. Ceļojuma laikā varēs iepazīties ar resursu taupīšanas iniciatīvām Igaunijā un Latvijā. Maršrutos no Rīgas un Alūksnes ir iekļauti ar ...

03.09.2019
03.09.2019

Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) otro gadu pēc kārtas izsludina uzņēmējdarbības projektu konkursu, lai sniegtu finansiālu atbalstu remigrantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai Vidzemē. Projektu iesniegšanas termiņš: ...

03.09.2019

Valkas novada dome informē, ka šī gada 9.augustā ir notikusi mutiska izsole nomas objektam – Valkas pagastā, “Alieši 70”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0263.   Izsolē piedalījās trīs pretendenti.   Ar Valkas novada domes sēdes 29.08.2019. lēmumu (protokols Nr.11.,17.§) ir ...

02.09.2019

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas novada Vijciema pagastā, “Bērzi”, kadastra numurs 9492 005 0004, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9492 005 0146, platība 3.71ha un 9492 005 0182, platība 4.16ha. uz zemes vienībām ...

02.09.2019

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Valkas novadā, Valkā, Raiņa ielā 18, dzīvoklis 39, kadastra numurs 9401 900 1596, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0528 001 039, kopējā platība 54.5m2, kopīpašuma 528/30660 domājamās daļas ...

02.09.2019