Piektdien, 21. oktobrī Valsts Zivju fonda atbalstītā projekta “Zivju resursu pavairošana un atražošana Cepšu ezerā, ezerā Valdis, Bērzezerā, Zāģezerā un ezerā Salainis” ietvaros ezerā Salainis tika ielaisti 7000 zandartu mazuļus. Projekta mērķis ir atražot un pavairot zivju resursus publiskajos ezeros.   Vasarā, ...

24.10.2016

Valkas novada domes sēde sasaukta 2016.gada 27.oktobrī pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē.    Darba kārtība:  1. Par nolikuma Nr.___ “Tūrisma un informācijas biroja nolikums” apstiprināšanu.Ziņo – Dainis Čapiņš, TIB vadītājs 2. Par atļauju veikt noliktavas ...

24.10.2016

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka š.g. 25.oktobrī plkst. 1500 uz 3 minūtēm tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas ar mērķi pārbaudīt civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas ieslēgšanas kārtību un tās darbību, kā arī konstatēt bojājumus vai traucējumus trauksmes sirēnu darbībā.   Atgādinām, ...

21.10.2016

Zemes komisija sēde (19.10.2016.)sēde sasaukta 2016.gada 19.oktobrī pulksten 13:00, Beverīnas ielā 3, Valkā.    SĒDES DARBA KĀRTĪBA:   1. Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Gailenes” sadalīšanu; 2. Par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu datu atbilstību un nekustamā īpašuma ...

17.10.2016

Finanšu  komiteja sasaukta 2016.gada 13.oktobrī pulksten 13.00, Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība :1. Par nolikuma Nr.___ “Tūrisma un informācijas biroja nolikums” apstiprināšanu. Ziņo – Dainis Čapiņš, TIB vadītājs   2. Par saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījums ...

12.10.2016

Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2016.gada 13.oktobrī pulksten 10.00, Beverīnas ielā 3, Valkā.    Darba kārtība : 1. Par nomas tiesību izsoles rīkošanu uz daļu no pašvaldībai piekrītoša, zemes gabala nomu Valkā, Ausekļa ielā 30, auto stāvlaukuma ierīkošanas vajadzībām.Ziņo – ...

12.10.2016

Valkas novada dome ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts pašvaldības iesniegtais projekts “Tirgus laukuma un tradīciju salas labiekārtošana” LEADER programmā, kuru plānots īstenot Kārķos.   Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) ...

11.10.2016

Valkas novada dome pārdod atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Vijciema pagastā, „Meža skola”, kadastra numurs 9492 005 0187, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9492 005 0187, platība 1.25ha, dzīvojamās mājas, un 4 palīgēkām.   Izsoles noteikumi ...

10.10.2016

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas valde, sakarā ar bāriņtiesu izveidošanas 20. gadadienu, pamatojoties uz Labklājības ministrijas apbalvojumu dibināšanas nolikuma 6.6. punktu, apbalvos labākos Latvijas pašvaldību – dibināto Bāriņtiesu darbiniekus – ilggadējus novadu un pilsētu bāriņtiesu priekšsēdētājus, ...

10.10.2016

Š.g. 5. oktobrī Valkas novada dome ir noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības ...

10.10.2016

7. oktobrī labklājības ministrs Jānis Reirs darba vizītē apmeklēja Valku, kur rīta pusē  tikās ar Valkas  novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli un novada domes speciālistiem.   Domes priekšsēdētājs īsumā iepazīstināja ar Valkas situāciju sociālās labklājības jomā, par nozīmīgākajām ...

07.10.2016

Šodien, 7.oktobrī labklājības ministrs Jānis Reirs darba vizītē apmeklē Valku, kur jau no plkst.9.00  tiekas ar Valkas  novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli un novada domes speciālistiem. Vēlāk ministrs apmeklēs Nodarbinātības valsts aģentūras Valkas filiāli, Valsts sociālās aprūpes centru “Valka” ...

07.10.2016

5.oktobrī Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis parakstīja līgumu ar SIA “RERE Vide” par Rīgas ielas rekonstrukciju. Kopējā līguma summa ir 1 796 279,89 EUR.   Pilnībā tiks rekonstruēts ielas posms no rotācijas apļa līdz pagriezienam uz Valsts sociālās aprūpes centru Valkas filiāli, ...

06.10.2016

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 141.panta 2.daļu Valkas novada dome, reģ.Nr.90009114839, Semināra iela 9, Valka, Valkas nov., LV-4701, informē, ka Valkas novada domes 2016.gada 29.septembra sēdē tika pieņemts lēmums “Par SIA Enefit Power & Heat Valka kapitāla daļu pārdošanu” ...

06.10.2016

   Valkas novada dome izsludina atklātu, rakstisku izsoli uz biroja telpas nomu Valkā, Rīgas ielā 22, (telpas numurs Nr.11.,trešajā stāvā, platība 12,1m2), ēkas kadastra apzīmējums 9401 001 0503 001. Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde, centralizētā apkure, koplietošanas ...

06.10.2016