Valkas pagasta Lugažu ciema daudzdzīvokļu nama “Druvas” pagalms kļuvis pievilcīgāks un draudzīgāks bērniem. Pagalmā uzstādīts rotaļu komplekss ar slidkalniņu, šūpolēm un dažādām kāpelēšanas iespējām. Atjaunoti esošie pagalma soliņi un celiņi – ieklāts jauns betona bruģa segums ...

16.07.2019

Pasākumu cikla "Piedzīvojums Ziemeļgaujā" 3.pasākums - Brauciens ar laivām pa Gaujas upi no Tirziņas ietekas līdz Virešu tiltam, maršruta garums 13 km.   Brauciena laikā iepazīsim Gaujas straujteces un dolomītuatsegumus, uzzināsim kā attīrīt upes straujteci no ūdensaugu aizauguma.   Pasākuma noslēgums ~ ...

16.07.2019

Vidzemes plānošanas reģions (VPR), komentējot 2019. gada 12. jūlija reģionālajā laikrakstā “Druva” (raksts: "Maksimāli saglabāt mobilitātes pieejamību") pausto VSIA Autotransporta direkcijas (ATD) pārstāves Zanes Plones viedokli, vēlas atkārtoti norādīt, ka Vidzemes plānošanas reģionā patiešām plānots ...

15.07.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 17. jūlijā plkst. 9.00, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība :   Par nekustamā īpašuma Vijciema pagastā “Zīlītes” sadalīšanu; Par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā “Vaivari” sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Vaivariņi” ...

12.07.2019

2019. gada 20. jūnijā Sabiedriskā transporta padomes sēdē tika nolemts neatbalstīt Valkas novada domes un Gaujienas internātpamatskolas ierosinājumu atklāt jaunu maršrutu Valka- Kalnaine- Gaujiena.    Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis uzskata, ka šis negatīvais lēmums kārtējo ...

10.07.2019

  2019.gada 3.jūlijā Valkas novada dome kā projekta vadošais partneris parakstīja Granta līgumu ar Valsts reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju par Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas – ...

10.07.2019

  2018. gada 16. novembrī tika pabeigti ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības būvdarbi, kā rezultātā tika izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli vairākās Valkas pilsētas ielās (Ceriņu, Domes bulvārī, Ērģemes, Kūru, Merķeļa, Poruka, Smilšu, Strautu, Zvaigžņu). Kopumā tika izbūvēti kanalizācijas ...

09.07.2019
09.07.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 8.jūlijā plkst. 15.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība: 1. Par pašvaldības līdzdalību un līdzfinansējumu tranzīta ielu Valkas pilsētā pa Zemgales ielu, posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai pārbūvei un tranzīta ielu posmā no Raiņa ielas līdz ...

08.07.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 8. jūlijā plkst. 10.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība: 1. Par gājēju pārejas ierīkošanu un ceļa zīmes uzstādīšanu Domes bulvārī 3, Valkā. ZIŅO – Guntis Bašķis, novada domes izpilddirektora vietnieks   2. Par ātruma ...

08.07.2019

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas novada Zvārtavas pagastā, “Ozolu skola”, kadastra numurs 9496 007 0059, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 007 0059, platība 6.42ha un uz zemes vienības esošām ēkām un būvēm: ...

04.07.2019

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Valkas novadā, Valkā, Raiņa ielā 18, dzīvoklis 39, kadastra numurs 9401 900 1596, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0528 001 039, kopējā platība 54.5m2, kopīpašuma 528/30660 domājamās daļas ...

04.07.2019

  Valkas novada dome izsludina mutisku nomas tiesību izsoli uz investīciju objektu “Ražošanas ēka un teritorija Ķieģeļceplis, Valka, Valkas novads”, ko veido: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0015, platība 3.7363ha, visā tās platībā, noliktavas ēkas jaunbūve 2404.4m2, pakošanas ceha ...

04.07.2019

  Valkas novada dome informē, ka šī gada 21.jūnijā ir notikusi mutiska izsole nomas objektam –Valkā, Varoņu iela 39A – ražošanas kompleksa korpuss B : Izsolē piedalījās viens pretendents.   Ar Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un privatizācijas komisijas ...

04.07.2019

      Valkas novada dome informē, ka šī gada 21.jūnijā ir notikusi mutiska izsole nomas objektam –Valkā, Varoņu iela 39A – ražošanas kompleksa korpuss A : Izsolē piedalījās viens pretendents.   Ar Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un privatizācijas ...

04.07.2019