Valkas novada domes sēde sasaukta 2017.gada 31.augustā pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē.     Darba kārtība: Par projektiem Valkas novadā. Informē - Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja   1.Par grozījumu Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma “Par ...

28.08.2017

Valkas novada Pašvaldības policija regulāri saņem informāciju par Valkas novada teritorijā nelikumīgi izgāztajiem atkritumiem. Par šādām nelikumīgajām izgāztuvēm pārvēršas gan meži, pļavas, ceļu nomales, gan pilsētā un pagastos kapos paredzētās atkritumu konteineru vietas, kurās ļaundari tīšām atved ...

24.08.2017

Zemes komisija sasaukta 2017.gada 25.augustā pulksten 13:00, Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība : 1.Par nomas līgumu noslēgšanu par zemi garāžu uzturēšanai, kas atrodas uz zemes gabala Kārķu pagasta Kārķos “Tirgotava”; 2.Par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabalu Ērģemes pagastā, ...

23.08.2017

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts nekustamo īpašumu “Paistkalni”, Ērģemes pagastā, Valkas novadā, kadastra Nr.9452 002 0072, – sākumcena EUR 1.00, nodrošinājums EUR 0.10, izsole 06.10.2017. plkst. 13‑00.   Pieteikšanās ...

21.08.2017

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde sasaukta 2017.gada 21. augustā pulksten 10:00, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība :   1. Par grozījumu Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols ...

18.08.2017

Finanšu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 21. augustā plkst. 14:30, Beverīnas ielā 3, Valkā   Darba kārtība : 1. Par grozījumu Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 21., 24., 34., 43., ...

18.08.2017

Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 21. augustā pulksten 13:00, Valkā, Beverīnas ielā 3.   Darba kārtība : 1. Par telpu nomas termiņa pagarināšanu. Ziņo – Kultūras nama pārstāvis   2. Par grozījumiem Valkas novada domes 2016.gada 25.februāra sēdes lēmumā (protokols Nr.2, 17.§) un 2016.gada ...

18.08.2017

Sociālo lietu komiteja sasaukta 2017. gada 21. augustā plkst. 08:00, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība :   1. Par saistošo noteikumu Nr. „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Valkas novadā” apstiprināšanu. Ziņo: Natālija Dubrovska – Sociālā ...

18.08.2017

Ministru kabineta 2016 gada 22.novembra noteikumi Nr. 737 "Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi" attiecas uz jebkuru personu, kuras īpašumā vai valdījumā ir bezpilota gaisa kuģis vai kura vēlas veikt bezpilota gaisa kuģa lidojumus, kā arī uz ...

14.08.2017

INFOGRAFIKA – “Skolas piens”                                        INFOGRAFIKA – “Augļi skolai”   Zemkopības ministrijas ...

14.08.2017

No 8.-10.augustam Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Novodevjatkino pašvaldību Krievijā, pēc Novodevjatkino pašvaldības vadītāja Dmitrija Majorova ielūguma.   Vizītes ...

11.08.2017
09.08.2017

Šonedēļ, 2017.gada 11.augustā, Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā), Valkas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – VPVKAC) klientus pieņems Valsts darba inspekcijas (turpmāk – VDI) speciālists, tiks sniegtas konsultācijas un informācija saistībā ar VDI darbu, pakalpojumiem ...

08.08.2017

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0431, “Zvaigžņu ielas stāvlaukums ar piebrauktuvi”, daļu 1480m2 platībā.   Nomas līguma mērķis: esošā auto stāvlaukuma labiekārtošana un uzturēšana.   Nosacītā nomas maksa gadā: 2% apmērā no ...

04.08.2017

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kā vienotu izsoles objektu sekojošus nekustamos īpašumus Valkas novada Valkas pagastā:   1. “Saule 4”-2, K.Nr. 9488 900 0121, sastāv no dzīvokļa Nr.2 ar kopīpašuma 207/1205 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, ...

04.08.2017
>