Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ...

02.12.2019

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas novada Valkā, Varoņu iela 25A, kadastra numurs 9401 006 0278, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 006 0278, platība 0.0988ha.   Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, ...

29.11.2019

Valkas novada dome izsludina mutisku izsoli uz apbūves tiesību zemes vienības daļai Zvaigžņu iela 7, Valka, Valkas novads. Izsoles objekts - zemes vienības Zvaigžņu iela 7, daļa (kadastra apzīmējums 9401 001 0319 8003)  0.0640ha platībā. OBJEKTA lietošanas mērķis – izbūvēt un lietot autostāvlaukumu.   OBJEKTA ...

29.11.2019

Valkas novada dome izsludina mutisku izsoli uz apbūves tiesību zemes vienības daļā “Cepļa pļavas”, Valka, Valkas novads.   Izsoles objekts - zemes vienības “Cepļa pļavas”, ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0325, daļa ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0325 8001,  3.0806ha platībā.   OBJEKTA lietošanas ...

29.11.2019

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz telpu nomas tiesībām, kas atrodas “Ērģemes veikals”, Ērģeme, Valkas novads.   Nomas objekts sastāv no sekojošām telpām: 1)   noliktavas telpas ar kopējo platību 40.7m2 (daļa no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0257 001 001), kas sastāv ...

29.11.2019

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) 2019.gada 14.novembrī, reģistrēja inicatīvas grupas - biedrību “Varu Latvijas Tautai” un  politisko partiju “Centra partija” - parakstu vākšanai tautas nobalsošanas ierosināšanai par 13. Saeimas atsaukšanu.   Parakstīties par šo ...

27.11.2019

2019. gada 14. oktobrī tika noslēgts līgums ar SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs” par būvprojekta izstrādi Cimzes ielā 2 (Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums). 2019. gada 20. novembrī tika noslēgts līgums ar SIA “REM PRO” par būvprojekta izstrādi Tālavas ielā 33 (Grupu dzīvokļu pakalpojums pilngadīgām ...

25.11.2019

Šī gada 3. decembrī plkst. 17.00 Valkas novada domes sēžu zālē notiks diskusija par situāciju tūrisma jomā Valkas novadā.   Diskusijas dalībniekiem būs iespēja tikties ar pārstāvjiem no Valkas novada domes un Tūrisma un informācijas biroja, uzklausīt pašvaldības redzējumu par tūrisma jomas tālāko attīstību ...

25.11.2019

Domes sēde sasaukta 2019. gada 28. novembrī plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, sēžu zālē   Darba kārtība : 1.   Par Ziemassvētku labdarības tirgus tirdzniecības vietas maksas apstiprināšanu.   2.   Valgas pagasta pašvaldības iesnieguma izskatīšana.   3.   Par ...

25.11.2019

Šī gada 21. novembrī  “Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA) parakstīja sadarbības līgumu ar Baltkrievijas Mogiļevas apgabala vietējo pašvaldību padomju deputātu asociāciju.   Mogiļevas apgabala pašvaldību deputātu asociācija pārstāv 21 Mogiļevas apgabala rajona pašvaldību ...

22.11.2019

Ar 1. decembri Valkas pagastā tiek reorganizētas Lugažu un Sēļu bibliotēkas. Iedzīvotājiem joprojām būs pieejami bibliotekārie pakalpojumi abās vietās, taču bibliotēkai būs viens nosaukums - Valkas pagasta bibliotēka, kurā strādās viens darbinieks - bibliotekāre Zinaīda Veise.   Valkas pagasta bibliotēka lasītājiem būs ...

21.11.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 22. novembrī plkst. 9.00, Valkā, Beverīnas ielā 3.   1.         Par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā “Zilgmes”, sadalīšanu; 2.         Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Igauņi”, ...

19.11.2019

  2019. gada 13. novembrī Valkā, Varoņu ielā 39A tika atklāta jaunā ražošanas ēka, kas izveidota Eiropas Savienības fonda projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā” ietvaros.   Atklāšanas pasākumā ievadrunu teica Valkas novada domes priekšsēdētājs ...

14.11.2019
14.11.2019

  Turpinās būvniecības darbi projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā” (Vienošanos Nr. 5.6.2.0/17/I/026) ietvaros. Ražošanas ēkas “Zaļkalni”, Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads būvniecību veic uzņēmums SIA “BAZALTS” ...

12.11.2019