Sēde sasaukta 2020.gada 20.janvārī plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1.   Par atbalstu Latvijas Petanka sporta federācijai. Ziņo – Raivis Graņics, Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītājs   2.   Par biedrības “Aleksandra Pelēča lasītava” ...

17.01.2020

Sēde sasaukta 2020.gada 20.janvārī plkst. 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē   Darba kārtība : 1.   Par dalību Latvijas dzīvnieku patversmju asociācijā. ZIŅO – Karīna Božeņecka, vetārsta palīgs dzīvnieku patversmē   2.   Par Valkas mežaparka izveides turpināšanu. ZIŅO ...

17.01.2020

Sēde sasaukta 2020.gada 20.janvārī plkst. 8.15, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē   Darba kārtība : 1.   Valkas novada pašvaldības loma  Vidzemes deinstitucionalizācijas plāna īstenošanā. Ziņo – Zane Zariņa, Sociālā dienesta vadītājas vietniece - sociālā darbiniece Piedalīsies ...

17.01.2020

No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā "Par pašvaldībām”.   Parakstu ...

16.01.2020

Apvienoto komiteju ārkārtas sēde sasaukta 2020. gada 13. janvārī plkst. 16.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, sēžu zālē   Izskatāmie jautājumi: Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana; Valkas novada domes izglītības iestāžu izdevumu apstiprināšana savstarpējiem norēķiniem; Par ...

09.01.2020

  Š.g. 2020. gada 17. janvārī plkst. 13.00 norisināsies Kārķu ugunsdzēsības depo ēkas atklāšana pēc projekta "Valkas novada pašvaldības Kārķu brīvprātīgā ugunsdzēsēju formējuma veiktspējas uzlabošana’’ realizācijas, kā arī pēc tam atminēsimies barikāžu laiku ar cienastu pie ...

06.01.2020
06.01.2020

  2019. gada nogalē biedrība “Vijmalieši” pabeidza projekta “Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras un aprīkojuma pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem” (Nr.19-09-AL12-A019.2202-000008) īstenošanu. Projekta ietvaros tika iegādātas jaunas hokeja formas (krekli un getras) ...

06.01.2020

    Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina piektās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana ...

03.01.2020

Sākusies pieteikumu pieņemšana Latvijā vienīgajā būvniecības nozares sabiedrisko organizāciju organizētajā skatē „Gada labākā būve Latvijā 2019”. Pieteikuma anketa   Līdz 2020. gada 27. janvārim Latvijas Būvkomersantu reģistrā reģistrēti būvuzņēmēji, sabiedriskās organizācijas, pasūtītāji, ...

02.01.2020

Valkas novada dome informē, ka šī gada 13.decembrī ir notikusi mutiska izsole apbūves tiesību objektam – zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0319 8003, Zvaigžņu iela 7, Valka, Valkas novads.   Izsolē piedalījās viens pretendents.   Ar Valkas novada domes 27.12.2019. lēmumu (protokols Nr.17.,18.§) ...

02.01.2020

Valkas novada dome informē, ka šī gada 13.decembrī ir notikusi mutiska izsole apbūves tiesību objektam – zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0325 8001, “Cepļa pļavas”, Valka, Valkas novads.   Izsolē piedalījās viens pretendents.   Ar Valkas novada domes 27.12.2019. lēmumu (protokols ...

02.01.2020

Valkas novada dome informē, ka šī gada 13.decembrī ir notikusi rakstiska izsole nomas objektam –telpas “Ērģemes veikals”, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads.   Izsolē piedalījās viens pretendents.   Ar Valkas novada domes 27.12.2019. lēmumu (protokols Nr.17.,17.§) ir apstiprināti rakstiskas ...

02.01.2020

Valkas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu: Valkas novada Valkas pagastā “Alieši 149”, kadastra numurs 9488 005 0325, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0325, platība 0.0702ha.   Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē, ...

30.12.2019

2019.gada 21.decembrī Ziemassvētku pasākumā Valkas pilsētas kultūras namā tikās ģimenes, kuras atgriezušās Valkas novadā no ārzemēm, kā arī Valkas novada vadība un speciālisti.   Pasākuma laikā savstarpēji iepazināmies un aprunājāmies, vērojām novada folkloras kopas "Sudmaliņas" priekšnesumus un bija iespēja ...

30.12.2019