Mīlestība ir kā gaisma. Tās maigumā uzplaukst zieds – Bērniņš – vislielākais Brīnums. Trausls kā ābeļzieds.                      / Anita Anitīna/   Ņemot vērā pašreizējo situāciju valstī Covid-19 ...

26.05.2020

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) aicina atbalstīt Igaunijas-Latvijas programmas iniciatīvu un aizpildīt anketu par nākamā programmēšanas perioda atbalsta prioritātēm. Aptauju īpaši aicināti aizpildīt valsts iestāžu, pašvaldību, nevalstisko organizāciju, kā arī privātā sektora pārstāvji u.c. Pārrobežu ...

25.05.2020

Domes sēde sasaukta 2020. gada 28. maijā plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, sēžu zālē.   Darba kārtība: 1. Par biroja telpas Nr. 6 Rīgas ielā 24, Valkā nomas tiesību izsoli. 2. Par sadarbības līguma slēgšanu ar nevalstisko organizāciju “Health Institute”. 3. Par *** iesniegumu ar lūgumu pagarināt ...

25.05.2020

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumu, Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, ārkārtējās situācijas laikā, līdz šī gada 9. jūnijam, nodrošinās klātienes pakalpojumu ...

20.05.2020

  Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros maija un jūnija mēnesī norisināsies sekojošas veselības veicināšanas aktivitātes, kurās laipni aicināts piedalīties ikviens novada iedzīvotājs:   18., ...

20.05.2020

Atgādinām, ka ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas stāvokli un saskaņā ar Valkas novada domes 26.03.2020. pieņemto lēmumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu maiņu”, nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņi šogad ir: 2020. gada 29. maijs; 2020. gada 15. jūlijs; 2020. ...

19.05.2020

2020. gada 30. martā Valkas novada dome saņēma Lauku atbalsts dienesta (LAD) lēmumu par projekta “Āra lasītavas izveide Vijciemā” apstiprināšanu.   Projekta mērķis ir sabiedrisko aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana Vijciema pagastā, izveidojot āra lasītavu vai ...

19.05.2020

Valkas novada dome informē, ka šī gada 15.maijā ir notikusi rakstiska izsole nomas objektam – telpas “Starteri”-2, Ērģemes pagasts, Valkas novads.   Izsolē piedalījās viens pretendents.   Ar Valkas novada domes Pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijas sēdes ...

19.05.2020

Valkas novada dome informē, ka šī gada 15.maijā ir notikusi rakstiska izsole nomas objektam – zemes  vienība “Atvari”, kadastra apzīmējums 9492 006 0053, platība 3.0ha (lauksaimniecības zeme).   Izsolei tika iesniegti un reģistrēti 4 pieteikumi.   Ar Valkas novada domes Komisijas tiesiskuma uzraudzībai ...

19.05.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 21. maijā plkst. 9.00, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība : 1.      Par nekustamā īpašuma „Purmaļi”, Kārķu pagastā sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Svimpuļi” izveidošanu;   2.      ...

19.05.2020

16. maijā “Lielās Talkas” ietvaros Valkas novadā viesojās Latvijas Valsts prezidents Egils Levits ar kundzi Andru Levitu.   Valsts prezidents kopā ar biedrību “1836” un Valkas novada domes pārstāvjiem papildināja 1836 ceļu, ierokot jaunu stabiņu krustojumā pie Valkas pagasta “Žuldiņām”. Pēc ...

18.05.2020

  2020. gada 18. maijā tika noslēgts līgums ar SIA “Metāla Alianse” par dienas aprūpes centra izbūvi, kur nākotnē tiks sniegts jauns sociālais pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Būvuzraudzību šim objektam veiks Pēteris Gudrinieks un autoruzraudzību veiks SIA “SCO Centrs”. ...

18.05.2020

Sēde sasaukta 2020.gada 18.maija plkst. 14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē un ZOOM platformā.   Darba kārtība : 1.   Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem lauksaimniecībā izmantojamajai zemei. Ziņo – Daira Zalužinska, Nekustamā īpašuma nodokļa administratore   2.   ...

15.05.2020
15.05.2020

Sēde sasaukta 2020.gada 18.maijā plkst. 10.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva sēžu zālē un ZOOM platformā.   Darba kārtība : 1.   Par Valkas novada Bērnu un jauniešu centra Mice nolikuma apstiprināšanu. Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs   2.   ...

15.05.2020