Novembris Latvijā ir īpašs, jo to atceramies kā Latvijas neatkarības cīņu mēnesi. 11. novembrī svinam Lāčplēša dienu, bet 18. novembris ir diena, kad īpaši godājam un izrādām mīlestību pret mūsu tautas vērtīgāko mantojumu – neatkarīgu Latvijas valsti. Mūsu uzdevums ir šo mantojumu dāvāt arī ...

09.11.2020

  Eiropas Vietējās solidaritātes dienas Latvijā notiek jau piekto reizi, un šogad piecas pašvaldības – Apes, Kuldīgas, Skrundas, Preiļu un Valkas novadi, - sadarbībā ar pašvaldībām no Austrumu partnerības valstīm īstenos dažādas attīstības sadarbības un izglītības aktivitātes no 14. līdz 29. ...

09.11.2020

Mūsu visu drošībai, saistība ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju 'Covid - 19' dēļ, no 2020.gada 9.novembra līdz 6.decembrim, ja Jums ir aktuāli un steidzami jautājumi par nekustamā īpašuma nodokli, zemes un nekustamā īpašuma nomu, kā arī citiem ar novada attīstību saistītiem jautājumiem, lūdzu, jautājiet  ...

09.11.2020

Neskakoties uz to, ka Igaunija iekļauta to valstu sarakstā, no kurām ierodoties būtu jāievēro pašizolācija, atgādinām, ka spēkā esošajos Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 58.5 punktā noteikts, ka 10 dienu pašizolācija ...

07.11.2020
07.11.2020

Ņemot vērā epidemiologu izvērtējumu par pieaugošiem Covid-19 izplatības riskiem, no 9. novembra līdz 6. decembrim Latvijā tiek izsludināta ārkārtējā situācija, nosakot stingrus veselības drošības pasākumus, vienlaicīgi garantējot iedzīvotāju pamattiesību ievērošanu un piekļuvi pakalpojumiem pamatvajadzību ...

06.11.2020

Biedrība “Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA), apkopojot savu biedru – 20 reģionālas nozīmes pašvaldību – priekšlikumus, ir vērsusies pie Ekonomikas ministrijas (EM) ar aicinājumu pārskatīt un papildināt ministrijas sagatavoto mājokļu pieejamības reformas plānu.   RACA biedri ...

06.11.2020

Valkas novada dome ir īstenojusi projektu “Lustiņdruvas meža matemātika un astronomija”, (Nr. 20-09-AL29-A019.2201-000001) LEADER programmā. Tādēļ visi ir laipni aicināti doties pastaigā pa Lustiņdruvas taku Kārķos, īpaši šajā periodā, kad nepieciešams ievērot piesardzības pasākumus saistībā ar ...

06.11.2020

Jau 11. mēnesi SIA "Valkas namsaimnieks" klienti rēķinu saņemšanai un saziņai izmanto tiešsaistes vietni Bill.me. Par sadarbības gaitu un pakalpojuma lietošanu ārkārtējās situācijas laikā stāsta uzņēmuma valdes loceklis Ivo Meļķis un Bill.me projektu vadītāja Alisa Dudareva.   Bill.me sniedz iespēju lietotājam ...

04.11.2020

Ik gadu valsts svētku svinīgajā pasākumā Valkas pilsētas kultūras namā tiek apbalvoti Valkas novada Atzinības rakstu laureāti.   Ar Valkas novada domes Atzinības rakstiem apbalvo cilvēkus, uzņēmumus un organizācijas par nozīmīgiem sasniegumiem tautsaimniecības, izglītības, veselības aprūpes, kultūras, sporta, nevalstisko ...

03.11.2020

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, vasarnīcu teritorijas uzturēšanas, apsaimniekošanas vajadzībām:   Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība kadastrālā vērtība uz 01.01.2019. EUR Zemes ...

02.11.2020

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošās cirsmas, kas atrodas nekustamo īpašumu Kārķu un Ērģemes pagastos zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 9466 005 0243, 9466 005 0244, 9466 008 0141, 9452 008 0246 un 9452 009 0351, Valkas novadā, saskaņā ar izsoles noteikumu ...

02.11.2020

Valkas novada dome pārdod atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas novada Zvārtavas pagasts “Rozītes”, kadastra numurs 9496 009 0020, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 009 0020, platība 5.78ha.   Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada ...

02.11.2020

Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padome 2020. gada oktobra sēdē atbalstīja Alojas novada domes priekšsēdētāja Valda Bārdas priekšlikumu, ka topošais Limbažu novads (šobrīd Alojas novads, Salacgrīvas novads un Limbažu novads) pēc administratīvi teritoriālās reformas vairs neatrastos Rīgas reģiona ...

30.10.2020

2020. g. oktobrī ir noslēdzies projekts “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā”.   Projekta ietvaros iegādātas ergonomiskas mēbeles un moderni IKT risinājumi, kas arī ieviesti un aprīkoti kabinetos.    Raiņa ielā, ir iegūta viena stāva pilna ...

30.10.2020