16.11.2018

Šī gada 12. novembra Saimniecisko lietu komitejas sēdē tika izskatīts jautājums saistībā ar Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājas Ineses Vehi iesniegto lūgumu par darba attiecību izbeigšanu pēc pašas vēlēšanās.   Komitejas sēdē vienprātīgi nolemts, ka jauns darbinieks Pilsētas ...

16.11.2018

Šonedēļ Valkas ugunsdzēsēji glābēji mācību ietvaros pēcpusdienās apmeklē Valkas pirmsskolas izglītības iestādi “Pasaciņa”. Mācību ietvaros operatīvie transportlīdzekļi atrodas pie izglītības iestādes, tāpēc vecāki izteikuši satraukumu par notiekošo.  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas ...

14.11.2018

Attīstības lietu komiteja notiek 2018.gada 12.novembrī, plkst.16.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.     Darba kārtība :   1. SIA "GEM Ivestments" priekšlikums par sadarbību. Ziņo – Vents Armands Krauklis, novada domes priekšsēdētājs   2. Par dalību Vidzemes Inovāciju ...

09.11.2018

Komiteja notiek 2018.gada 12.novembrī, plkst.14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1. stāvā apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1. Par dzīvokļu īpašnieku biedrības “Druvas 1” iesniegumu. Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja   2. Par Ozolu sākumskolas likvidēšanu. Ziņo ...

09.11.2018

Komiteja notiek 2018.gada 12.novembrī, plkst.13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāvā apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1. Par Jāņa Cimzes Starptautiskā instrumentālo kvartetu festivāla nolikuma apstiprināšanu. Ziņo – Aivars Ikšelis, Izglītības un kultūras daļas vadītājs   2. Par erudīcijas ...

09.11.2018

Valkas novada dome 2019.gadā plāno sakārtot šādus daudzdzīvokļu māju pagalmus un autostāvvietas:   Merķeļa ielas mikrorajonā, lai atbrīvotos vieta pie mājām izveidot šķembotu stāvlaukumu pie ūdenstorņa. Ausekļa ielas mikrorajonā vairāku gājēju celiņu rekonstrukciju ar betona plāksnēm no Lugažu laukuma. Raiņa ...

09.11.2018

Sēde sasaukta 2018.gada 12.novembrī, plkst.10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.     Darba kārtība : 1. Par aprēķinu metodikas patērētās siltumenerģijas apkurei sadalei daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurās ir uzstādīti individuālie patērētas siltumenerģijas uzskaites mēraparāti jeb alokatori ...

09.11.2018
08.11.2018

Projekta “Vietējo produktu tirdzniecības vietu izveidošana Valkas novadā” ietvaros iegādāti 3 jauni tirgus namiņi – kioski. Namiņus izgatavoja vietējais uzņēmums SIA “MJ Eirobūve”.   Lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku kiosku izmantošanu, tie ir saliekami un pārvietojami, ...

07.11.2018

Valkas novada dome ar 2018.gada 25.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.10.,9.§), nodod atsavināšanai par brīvu cenu nekustamo īpašumu Valkas novada Kārķu pagastā, “Lidijas”, kas sastāv no  zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 9466 009 0126, kopplatība 0.4100 ha. Nekustamā ...

05.11.2018

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Kārķu pagastā, „Osiņas”, kadastra numurs 9466 005 0307, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0305, platība 0.6200ha.     Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē, Beverīnas ielā ...

05.11.2018

    Biedrība  „Atbalsts Valkas ģimenēm”  piedalījās “Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda Vidzemes kultūras programmas 2018”  projektā, kur  tika atbalstītas aktivitātes par plenēra organizēšanu un pastkaršu izdošanu  "Omuļu pastāsti "  840 ...

02.11.2018

31. oktobrī norisinājās  autoceļa A3 tranzīta maršruta rekonstruētā posma oficiālā atklāšana Valkas pilsētā, Rīgas ielā, no pilsētas robežas līdz Zemgales ielai.     Šī posma rekonstrukcija bija ilgi gaidīta un ļoti nepieciešama - galvenokārt jau satiksmes drošības dēļ. Taču ...

02.11.2018

  Darbi projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta” pamazām tuvojas noslēgumam. Pabeigti asfaltēšanas darbi Kūru ielā, Poruka ielā, Merķeļa ielā, Ērģemes ielā un Strautu ielā. Savukārt Smilšu ielā, Ceriņu ielā un Domes bulvārī seguma atjaunošanas darbi turpinās. ...

01.11.2018