Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra būvdarbi tika atsākti 16. martā. Būvdarbu rezultātā tiks radīta kopēja pārrobežu ārtelpa uz Igaunijas – Latvijas robežas, izveidojot kopīgu Valgas – Valkas centra teritoriju un gājēju ielu, kas savieno abas dvīņu pilsētas. Mērķis ir radīt mājīgu un unikālu publisko ...

15.04.2020

Sēde sasaukta 2020.gada 20.aprīlī plkst. 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.   Darba kārtība : 1.   Par sētas izbūvi ap pašvaldībai piederošu dīķi. ZIŅO – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece   2.   Par nekustamiem īpašumiem ...

15.04.2020

Sēde sasaukta 2020.gada 20.aprīlī plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.   Darba kārtība : 1.   Par Stipendiju piešķiršanas kārtību Valkas novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem. Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, ...

15.04.2020

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, 8. aprīlī izdots Valkas novada domes priekšsēdētāja rīkojums organizēt Valkas pašvaldības komiteju un domes sēdes attalināti, nodrošinot deputātu dalību tiešsaistē.   Rīkojums izdots pamatojoties uz likuma "Par valsts institūciju darbību ārkārtas ...

09.04.2020

Sakarā ar valdības 07.04.2020. pieņemtajiem grozījumiem Rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", ar kuriem tika pagarināts ārkārtējās situācijas termiņš līdz 2020.gada 12.maijam, visi publiskās apspriešanas klātienes pasākumi ir aizliegti.   Iepazīšanās ar teritorijas plānojuma ...

08.04.2020
08.04.2020

Šogad plānoti asfalta seguma atjaunošanas būvdarbi Raiņa ielā no Zemgales ielas līdz Lugažiem vienā vai divos atsevišķos posmos atkarībā no pašvaldības finanšu iespējām un iepirkuma procedūras rezultātiem. Atjaunošanas darbus plānots uzsākt vasarā.   Ievērojot labas pārvaldības principu ...

06.04.2020

Šodien, 6. aprīlī, attālinātā veidā norisinājās ikmēneša kopējā Valkas/Valgas sanāksme, kurā tika apspriesti aktuālākie jautājumi par kopīgajiem pasākumiem un robežšķērsošanu.   Ņemot vērā Latvijā un Igaunijā izsludināto ārkārtas situāciju, sanāksmē tika nolemts atcelt šī gada ...

06.04.2020

Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) projekta “Vidzeme iekļauj” komanda, sadarbībā ar Vidzemes pašvaldībām, veikusi VPR deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam (turpmāk - DI plāns) ieviešanas progresa izvērtējumu.   Izvērtējuma veikšanas procesā secināts, ka periodā no 2016.gada jūnija ...

06.04.2020

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 83.punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 11.punktu, Valkas novada dome paziņo, ka 2020.gada 26.martā ...

06.04.2020

Ir uzsākusies dabas skaitīšanas ceturtā, noslēdzošā sezona, kurā eksperti Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā līdz oktobrim apsekos dabas vērtības 78 novados, izvērtējot tajos sastopamo purvu, mežu, saldūdeņu, piekrastes, alu, iežu atsegumu un bioloģiski vērtīgo zālāju atbilstību Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamiem ...

03.04.2020

Koronavīrusa “COVID-19”  riska grupā visvairāk pakļauti cilvēki, kas ir vecāki par 70 gadiem, kā arī ar hroniskām slimībām sirgstošie. Aicinām tuviniekus, draugus, kaimiņus parūpēties par saviem vecākiem, vecvecākiem, nodrošinot savus piederīgos ar nepieciešamo pārtiku un medikamentiem.   Gadījumā, ...

02.04.2020

SIA “ZAAO” (ZAAO) šā gada pavasara un vasaras mēnešos piedāvā lauksaimniekiem bez maksas nodot lauksaimniecībā izmantoto iepakojumu Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” (RAAC “Daibe”), ierobežotā daudzumā bez maksas ZAAO darbības reģiona 20 EKO laukumos vai pieteikt ...

01.04.2020

Tiem Valkas-Valgas iedzīvotājiem, kuriem ir atļauts šķērsot robežu, arī Latvijas robežsargi katru reizi izsniegs aizpildīšanai anketas par epidemioloģiskā režīma ievērošanu.   Lai šo procesu paātrinātu un uz robežas neveidotos rindas, aicinām robežsargiem palūgt vairākus anketu eksemplārus, un ...

01.04.2020

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, kad bērni neapmeklē izglītības iestādes, un līdz ar to nesaņem brīvpusdienas, Valkas novada sociālais dienests aicina trūcīgās, maznodrošinātās un daudzbērnu ģimenes pagastos zvanīt sava pagasta sociālajam darbiniekam, ja ir nepieciešama palīdzība bērnu nodrošināšanai ...

01.04.2020