30. aprīlī Kārķos notiks 11. Meža dienas. Kā vienmēr būs tradicionālās lietas, bet netrūks arī pārsteigumu. Pirmie ieskaņu pasākumi plānoti jau 29. aprīļa vakarā, kad Kārķos ieradīsies Rīgas Tehniskās Universitātes studentu grupa. Vakarā tautas namā pie kamīna dziesmas un sarunas ar mūziķi un dziesminieku Kārli Kazāku, ...

29.04.2014

Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis aicina novada esošos un potenciālos tūrisma uzņēmējus 2.aprīlī uz sanāksmi-diskusiju, kurā pašvaldības vadītājs vēlas iepazīstināt interesentus ar savu redzējumu un vadlīnijām tūrisma attīstības jomā. Par padarīto, par jaunām idejām un to īstenošanas ...

28.03.2014

Izdots kārtējais Valkas novada domes informatīvā izdevuma „Valkas Novada Vēstis” numurs, ko lasītājiem visā Valkas novadā piegādā VAS „Latvijas Pasts”. Elektroniski to var lasīt Valkas novada domes mājas lapā www.valka.lv. Jaunākajā izdevumā lasiet: •    Tuvojas 12.Lielais labdarības robežtirgus; ...

27.03.2014

2014.gada 24.maijā notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Valkas novadā ir izveidoti 7 vēlēšanu iecirkņi: Nr.p.k. Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Adrese 1. 884 Pilsētas kultūras nams Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Valkas novads, LV-4701 2. 885 Mākslas skola Beverīnas iela 5, Valka, Valkas ...

19.03.2014

Pašvaldība atgādina, ka tās būves, kas tiks klasificētas kā vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēka drošību apdraudošas, tiks apliktas ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, uz kuras būve atrodas. Likme tiks piemērota, sākot ar nākamo mēnesi pēc ...

11.03.2014

Piektdien, 14.martā pulksten 15.00 Kārķu tautas namā notiks iedzīvotāju sapulce. Sapulce tiek organizēta, lai apspriestu ceļa, ūdensvadu un kanalizācijas būvdarbu veikšanas procesu, informētu par aktuālām lietām un pasākumiem. Tajā piedalīsies : CBD SIA "BINDERS" būvdarbu vadītājs Oskars Rikmanis; Valkas novada domes Attīstības ...

07.03.2014

Valkas novada dome konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu  nodaļas vadītāja amatu. Galvenie darba pamatpienākumi: -  nodrošināt pašvaldības lēmumu izpildi izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietās ; - vadīt,  un koordinēt  Izglītības, ...

04.03.2014

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli par neapdzīvojamo telpu nomu Rūjienas ielā 3E, Valkā. Izsoli rīko Saimniecisko lietu komiteja. Telpu nomas piedāvājumu iesniegt Valkas novada domē (Semināra ielā 9, Valkā) līdz 2014.gada 7.martam plkst.15.00, nogādājot piedāvājumus personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Pretendenti var saņemt ...

28.02.2014

Vakar, 27. februārī Vidzemes slimnīcas dalībnieku sapulcē Valkas novadam balsojot pret, bet Valmieras pilsētai – par, tika nolemts slēgt struktūrvienības „Vidzemes slimnīca Valkā” Aprūpes nodaļu ar šī gada 1.aprīli. Pamatojums – maz pacientu un līdz ar to lieli zaudējumi – 2013.gadā – 116 ...

28.02.2014

26.februārī Tartu, Dorpatas konferenču centrā no plkst. 11.00 – 14.00 notiek publiska konference „Rail Baltica  – jautājumi, uz kuriem ir jāatbild”. Konferencē kā vienīgais pārstāvis no Latvijas piedalās arī Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis. Valkas pašvaldības vadītājs ...

26.02.2014

Valkas novada dome ir nosūtījusi vēstuli LR Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai un LR Satiksmes ministrijai, ministram Anrijam Matīsam, kurā lūdz izskatīt un rast iespēju finansējuma piešķiršanai 2,1 km tranzīta maršruta Rīgas ielas (autoceļš A3/E264, no Rīgas – Zemgales ielu krustojuma līdz Indrānu ...

25.02.2014

 14.februārī notika Valkas novada domes ārkārtas sēde, kurā tika skatīts jautājums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca” kapitāla daļu pārdošanu. Sēdē piedalījās arī Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvji –  domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Baiks, ...

14.02.2014

No 7.-9. februārim Starptautiskajā izstāžu centrā „Ķīpsala” notika 21. starptautiskā tūrisma izstāde – gadatirgus “Balttour 2014″, kurā sevi ar teicamiem panākumiem pārstāvēja arī Valkas novads – tūrisma informācijas birojs un viesu nams „Ausmas”. Gadatirgu kopumā apmeklēja ap 27000 ...

11.02.2014

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas pagastā, „Ķīši”, kadastra numurs 9488 002 0116, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 002 0116, platība 23.7ha. Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē Semināra 9, Valkā, darba ...

07.02.2014

6.februārī, Valkas novada domes sēžu zālē notika tikšanās ar Vidzemes slimnīcas potenciālajiem investoriem. Sapulcē piedalījās Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Zariņš, Valkas novada domes deputāti, NVA Valkas filiāles vadītāja Erna Pormeistare, ...

07.02.2014