17.05.2017
Zemes komisijas sēdes darba kārtība (19.05.2017.)

Zemes komisija sasaukta 2017.gada 19.maijā pulksten 13:00, Beverīnas ielā 3, Valkā.

 

Darba kārtība:

1. Par nekustamā īpašuma “Dišleri”, Kārķu pagastā sadalīšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu;

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Valkā, Varoņu iela 55A;

3. Par zemes vienību Valkā, Raiņa iela 3 un Raiņa iela 3B apvienošanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu;

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Valkā, Tālavas iela 33 sadalīšanai;

5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Vijciema pagastā “Bāci” sadalīšanai;

6. Par grozījumiem 2016.gada 19.oktobra Valkas novada domes Zemes komisijas sēdes lēmumā (protokols Nr.10.,1§);

7. Par nomas līguma pārjaunošanu par daļu no zemes gabala, Valkā, Austras iela 8A;

8. Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par daļu no zemes gabala, Valkā, Rūjienas iela 34A, Nomas objekts Nr.23;

9. Par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabala, Valkas pagastā, “Cielavas”, nomu;

10. Par nomas līguma noslēgšanu par Nomas objekta „Paksīši Nr.22-7”, kas atrodas uz zemes gabala „Paksīši”, Valkas pagastā, nomu;

11. Par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabala, Zvārtavas pagastā, “Kalnieši”, nomu;

12. Par Zemes komisijas 2017.gada 22.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.3,14.§) izpildi;

13. Par Zemes komisijas 2017.gada 22.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.3,13.§) izpildi;

14. Par grozījumiem 2016.gada 23.novembra Valkas novada domes Zemes komisijas sēdes lēmumā (protokols Nr.11.,1§);

15. Par zemes vienības daļas izveidošanu nomas vajadzību nodrošināšanai un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībā “Smiltnieki”, Ērģemes pagasts;

16. Tsirkova iesnieguma izskatīšana par zemes gabalu Valkā, Planči 2 un Planču pļavas nomu, uzņēmējdarbības attīstībai.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.

>