27.04.2022
Zemes komisijas darba kārtība (29.04.2022.)

2022. gada 29. aprīlī

Sēde sasaukta pulksten 13:30

 

Darba kārtība:

1.      Par nekustamā īpašuma Vijciema pagastā “Veckūkuriņi 1” sadalīšanu;

2.      Par nekustamā īpašuma Kārķu pagastā “Viļņi” sadalīšanu;

3.      Par nekustamā īpašuma Kārķu pagastā “Liepavoti” sadalīšanu;

4.      Par Valkas novada teritorijā esošo rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību reģistrāciju zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda;

5.      Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Vijciema pagastā “Veclēpeles”, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9492 007 0125, sadalīšanai;

6.      Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Čurmas” sadalīšanu;

7.      Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Sulas” sadalīšanu;

8.      Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Viesturi” sadalīšanu;

9.      Par nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā “Podnieki” sadalīšanu;

10.   Par nomas līguma slēgšanu par daļas no zemes vienības Kārķu pagastā, “Dārziņi”, “Nomas objekts Nr.56”, nomu;

11.   Par nomas līguma slēgšanu par daļas no zemes vienības Kārķu pagastā, “Dārziņi”, “Nomas objekts Nr.57”, nomu;

12.   Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par zemes vienības Valkā, “Celtnieks 133”, nomu;

13.   Par nomas līguma slēgšanu par daļas no zemes vienības Valkā, Poruka ielā 8, nomu;

14.   Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par zemes vienības Valkas pagastā, “Alieši 70”, nomu, un parādu piedziņas procedūras uzsākšanu;

15.   Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par zemes vienības Valkā, Līvu ielā 4, nomu, un nomas līguma slēgšanu par zemes vienības Valkā, Līvu ielā 4, nomu;

16.   Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Vijciema pagastā, “Ratnieki 1”, nomu;

17.   Par rakstiskas nomas tiesību izsoles rīkošanu par daļas no zemes vienības Valkas pagastā, “Sēļi”, nomu;

18.   Par zemes nomas līguma slēgšanu par zemes vienības Valkā, “Celtnieks 119”, nomu;

19.   Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par zemes vienības Valkas pagastā, “Paksīši”, “Nomas objekts Nr.22-7”, nomu;

20.   Par nomas līguma slēgšanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Divdruvas”, nomu;

21.   Par nomas līgumu slēgšanu par daļu no zemes vienības Valkā, Blaumaņa ielā 4B, nomu;

22.   Par nomas līguma pārjaunošanu par daļas no zemes vienības Valkā, “Celtnieks 167A”, nomu;

23.   Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkās pagastā, “Virsaiši 2”, nomu;

24.   Par nomas līgumu pārjaunošanu par daļas no zemes vienības Valkā, Austras ielā 8A, “Nomas objekts Nr.135” un “Nomas objekts Nr.189”, nomu;

25.   Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par daļas no zemes vienības Kārķu pagastā, “Dārziņi”, “Nomas objekts Nr.33”, nomu;

26.   Par nomas līguma pārjaunošanu par daļas no zemes vienības Vijciema pagastā, “Pārzemītes”, nomu;

27.   Par grozījumiem 2018. gada 29. maija zemes nomas līgumā Nr.14.17./18/90.

28.   Par zemes nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par zemes vienības Valkā, “Celtnieks 198”, nomu;

29.   Par jauna zemes nomas līguma slēgšanu par daļas no zemes vienības Valkas pagastā, “Māras”, nomu;

30.   Par zemes nomas līgumu slēgšanu par domājamo daļu no zemes vienībām, kas ietilpst nekustamā īpašuma “Mazās Avotkalna ielas garāžas”, sastāvā, nomu;

31.   Par zemes nomas līgumu slēgšanu par domājamo daļu no zemes vienībām, kas ietilpst nekustamā īpašuma “Mazās Rūjienas ielas garāžas”, sastāvā, nomu;

32.   Par daļas no zemes vienības Valkā, Ausekļa ielā 5, noteikšanu kā mazdārziņiem izmantojamo teritoriju.

 

Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.