18.01.2019
Zemes komisijas darba kārtība (23.01.2019)

Sēde sasaukta 2019. gada 23. janvārī plkst. 13.30, Valkā, Beverīnas ielā 3

 

Darba kārtība :

1.      Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, Valkas novadā;

 

2.      Par zemes vienību zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem valdījuma tiesību izvērtēšanu;

 

3.      Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Strazdiņi” sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Mežastrazdi” izveidošanu;

 

4.      Par grozījumiem 2017.gada 6.aprīļa Zemes nomas līgumos par zemes zem pašvaldības autoceļa “Pedele – Ķeizarpurvs” nomu;

 

5.      Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Valkā, “Nagliņas” zemes vienības sadalīšanai;

 

6.      Par adrešu Valkas novada Zvārtavas pagastā “Kalniņi”, Stepi, un “Zaļmeži”, likvidēšanu;

 

7.      Par grozījumiem nomas līgumā par zemes vienību Valkas pagastā, „Tači” un jauna nomas līguma noslēgšanu;

 

8.      Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa aktualizēšanu zemes vienībai Valkas pagastā, „Tači”;

 

9.      Par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā “Ošenieki” sadalīšanu;

 

10.   Par adreses Valkas novada Ērģemes pagastā “Kalnķaupi”, likvidēšanu;

 

11.   Par nosacījumiem zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienības Valkā, “Mārstaļi” sadalīšanai;

 

12.   Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Valkā, “Mārstaļi” sadalīšanai;

 

13.   Par nekustamā īpašuma Kārķu pagastā „Grantiņi”, sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu ar nosaukumu “Augšgrantiņi”;

 

14.   Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Ērģemes pagastā “Zīlītes” sadalīšanai;

 

15.   Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Valkas pagastā “Bābernieki” sadalīšanai;

 

16.   Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Zvārtavas pagastā “Kļavas” sadalīšanai;

 

17.   Par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā „Pļavnieki”, sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu ar nosaukumu “Baldones”;

 

18.   Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala daļas Valkā, Blaumaņa iela 4B, “Nomas objekts Nr.107”, nomu;

 

19.   Par nomas attiecību pārtraukšanu uz zemes gabaliem Ērģemes pagastā “Kakti”, “Slejas” un līguma pārjaunošanu par zemes gabala Ērģemes pagastā, “Dumbri”, nomu;

 

20.   Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala Vijciema pagastā, “Avoti”, kadastra apzīmējums 9492 006 0093, nomu;

 

21.   Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala daļas Zvārtavas pagastā, “Lāsītes”, “Nomas objekts Nr.199”, nomu;

 

22.   Par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabala Valkas pagastā, “Ķeizarpurvs 2”, nomu;

 

23.   Par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabala Ērģemes pagastā, “Veikaliņi”, nomu;

 

24.   Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala daļas Valkā, “Pilsētas mežs”, Nomas objekts Nr.196, nomu;

 

25.   Par nomas līguma izbeigšanu un personas izslēgšanu no nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas maksātāju reģistra par zemes gabala Zvārtavas pagastā, “Marki”, kadastra apzīmējums 9496 006 0059, nomu;

 

26.   Par piespiedu nomas tiesiskajām attiecībām uz zemes gabala Kārķu pagastā “Līgotnes”, nomu;

 

27.   Par piespiedu nomas tiesiskajām attiecībām uz ½ d.d. no zemes gabala Vijciema pagastā “Cīruļi ”, nomu un nomas attiecību spēkā esības pārskatīšana uz zemes gabaliem “Cīruļi 1”;

 

28.   J.G. iesnieguma izskatīšana par zemes vienības daļas Valkas pagastā, “Sēļi 9”, nomas termiņa pagarināšanu;

 

29.   Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala Valkas pagastā, “Alieši 213”, nomu;

 

30.   Par nomas attiecību maiņu par zemes gabala daļu Zvārtavas pagastā “Skuķi”, kadastra apzīmējums 9496 008 0123, nomu;

 

31.   Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala daļas Valkā, Muzeja iela 1A, “Nomas objekts Nr.18”, nomu;

 

32.   Par piespiedu nomas tiesiskajām attiecībām uz 1/3 d.d. no zemes gabala Kārķu pagastā “Labāti”, nomu un nomas attiecību spēkā esības pārskatīšana uz zemes gabalu “Labāti”, kadastra apzīmējums 9466 005 0013.

 

33.   Par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabala Vijciema pagastā, “Magonītes”, kadastra apzīmējums 9492 006 0074, nomu;

 

34.   Citi jautājumi, ziņojumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.