18.02.2019
Zemes komisijas darba kārtība (22.02.2019)

Sēde sasaukta 2019. gada 22. februārī plkst. 13.30, Valkā, Beverīnas ielā 3

 

Darba kārtība :

1.      Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Strazdiņi” sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Mežastrazdi” izveidošanu;

 

2.      Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Kārķu pagastā “Briežupes” zemes vienības sadalīšanai;

 

3.      Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Kārķu pagastā “Jaunlūķi” zemes vienības sadalīšanai;

 

4.      Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Kārķu pagastā “Vecumi” zemes vienības sadalīšanai;

 

5.      Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Kārķu pagastā “Mežkrieviņi” zemes vienības sadalīšanai;

 

6.      Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Kārķu pagastā “Bremmes” zemes vienības sadalīšanai;

 

7.      Par nekustamā īpašuma Kārķu pagastā “Mežarozes” sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Rožaine” izveidošanu;

 

8.      Par pienākumu reģistrēt ēkas Valkas pagastā “Vidiņi” valsts nekustamā īpašuma kadastra reģistra informācijas sistēmā un paaugstinātas nomas maksas piemērošanu;

 

9.      Par iesnieguma, par nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Atvari” sadalīšanu, izskatīšanu;

 

10.   Par nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā “Vārpas” sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Lazdas” izveidošanu;

 

11.   Par nomas līguma noslēgšanu, pienākumu reģistrēt ēkas Zvārtavas pagastā “Plūmītes” valsts nekustamā īpašuma kadastra reģistra informācijas sistēmā un paaugstinātas nomas maksas piemērošanu;

 

12.   Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Vijciema pagastā “Jaunlācupi” sadalīšanai;

 

13.   Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Ērģemes pagastā “Lejasciņi” sadalīšanai;

 

14.   Par nomas tiesiskajām attiecībām uz ½ d.d. no zemes gabala Vijciema pagastā “Cīruļi ”, pienākumu reģistrēt ēkas un būves Vijciema pagastā “Cīruļi” valsts nekustamā īpašuma kadastra reģistra informācijas sistēmā un paaugstinātas nomas maksas piemērošanu;

 

15.   Par zemes nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par zemes gabala Valkas pagastā “Tači”, kadastra apzīmējums 9488 013 0004, nomu;

 

16.   Par zemes nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par zemes gabala Valkā, Celtnieks 195, nomu;

 

17.   Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkas pagastā, “Druvas 10”, nomu;

 

18.   Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala daļas Kārķu pagastā, “Dārziņi”, “Nomas objekts Nr.61” un “Nomas objekts Nr.62”, nomu;

 

19.   Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala daļas Valkas pagastā, “Vārpa”, Nomas objekts Vārpa Nr.1, nomu;

 

20.   Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkas pagastā, “Alieši 1”, nomu;

 

21.   Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkas pagastā, “Alieši 151”, nomu;

 

22.   Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkas pagastā, “Bērzezers 15”, nomu;

 

23.   Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkas pagastā, “Alieši 16”, nomu;

 

24.   Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkas pagastā, “Kļaviņas dz.6”, nomu;

 

25.   Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala daļas Valkas pagastā, “Kļaviņas”, Nomas objekts Kļaviņas Nr.1, nomu;

 

26.   Par zemes nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas pagastā “Vecozoliņi”;

 

27.   Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa aktualizēšanu zemes vienībai Zvārtavas pagastā, „Marki”;

 

28.   I.J. iesnieguma izskatīšana par zemes gabala Zvārtavas pagastā “Marki”, kadastrs apzīmējums 9496 006 0059, nomu;

 

29.   Par informācijas sniegšanu Lauku atbalsta dienestam;

 

30.   I.E. iesnieguma izskatīšana par zemes gabala Valkas pagastā “Bērzezers 108”, kadastra apzīmējums 9488 003 0240, nomu;

 

31.   U.Ū. iesnieguma izskatīšana par zemes gabala Valkas pagastā “Silkalni”, kadastra apzīmējums 94880090040, nomu;

 

32.   Par zemes nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par zemes gabala Zvārtavas pagastā, “Dzērvītes”, nomu;

 

33.   Par nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu Valkas novada Zvārtavas pagasta „Ķīmiķi”;

 

34.   Par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabala daļas Kārķu pagastā, “Dārziņi”, “Nomas objekts Nr.39”, nomu;

 

35.   Par I.Ā.C. iesnieguma izskatīšanu par zemes gabala daļas Kārķu pagastā, “Dārziņi”, “Nomas objekts Nr.36”, nomu;

 

36.   Citi jautājumi, ziņojumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.