19.05.2020
Zemes komisijas darba kārtība (21.05.2020.)

Sēde sasaukta 2020. gada 21. maijā plkst. 9.00, Valkā, Beverīnas ielā 3

 

Darba kārtība :

1.      Par nekustamā īpašuma „Purmaļi”, Kārķu pagastā sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Svimpuļi” izveidošanu;

 

2.      Par nekustamā īpašuma „Mazbitari”, Vijciema pagastā sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Tūbītes” izveidošanu;

 

3.     Par līguma noslēgšanu par Nomas objekta Nr.26, kas atrodas uz daļas no zemes vienības „Dārziņi”, Kārķu pagastā, nomu;

 

4.     Par nomas objekta Nr.6 un nomas objekta Nr.7, kas atrodas uz daļas no zemes vienības „Krustceles dārziņi ”, Vijciema pagastā, nomu sakņu (ģimenes dārza) vajadzībām apvienojot tos vienā objektā;

 

5.     Par nomas līguma slēgšanu par zemes gabala daļas Valkā, “Silmūrnieki”, “Nomas objekts Nr.45”, nomu;

 

6.     Par nomas līguma noslēgšanu par daļu no zemes gabala Valkas pagastā, “Sēļi”, sakņu (ģimenes) dārza vajadzībām;

 

7.     Par nomas līguma noslēgšanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Mazceriņi”, nomu;

 

8.     Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības daļas Kārķu pagastā, “Lustiņdruva”, nomu;

 

9.     Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes vienības Zvārtavas pagastā, “Gaujas iela 2”, nomu;

 

10.  Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Alieši 71”, nomu;

 

11.  Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes vienību Ērģemes pagastā, “Andrupes”, nomu;

 

12.  Par līguma noslēgšanu par Nomas objekta Nr.65, kas atrodas uz daļas no zemes vienības „Dārziņi”, Kārķu pagastā, nomu;

 

13.  Par A.M. iesnieguma izskatīšanu par zemes vienības Zvārtavas pagastā, “Birzuļu rija”, kadastra apzīmējums 9496 004 0045, nomu sakņu (ģimenes) dārza vajadzībām;

 

14.  Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.