19.02.2020
Zemes komisijas darba kārtība (21.02.2020.)

Sēde sasaukta 2020. gada 21. februārī plkst. 13.30, Valkā, Beverīnas ielā 3.

 

1.      Par nekustamā īpašuma „Jaunpaukulītes”, Vijciema pagastā sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Amoliņš” izveidošanu;

2.      Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā “Kalnciemi”, sastāvā esošās zemes vienības sadalīšanai;

3.      Par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Valkas pagastā, Lugaži, “Vārpa” sadalīšanu un jaunas zemes vienības “Druvas Garāžas” izveidošanu, kas nepieciešama garāžu īpašumu uzturēšanai;

4.      Par nomas līgumu noslēgšanu, pienākumu reģistrēt ēkas Valkas pagastā “Druvas garāžas” valsts nekustamā īpašuma kadastra reģistra informācijas sistēmā un paaugstinātas nomas maksas piemērošanu;

5.      Par nomas līgumu noslēgšanu, pienākumu reģistrēt ēkas Zvārtavas pagastā “Mierkalns garāžas” valsts nekustamā īpašuma kadastra reģistra informācijas sistēmā un paaugstinātas nomas maksas piemērošanu;

6.      Par nosacījumu apstiprināšanu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienību Burtnieku iela 17 Burtnieku iela un Līvu iela 14A robežu pārkārtošanai;

7.      Par Valkas pilsētas teritorijā esošo rezerves zemes fonda zemes vienību reģistrāciju zemesgrāmatā uz Valkas novada pašvaldības vārda;

8.      Par Zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības valkā, Ausekļa iela 3, sadalīšanai;

9.      Par nekustamā īpašuma „Vecrukmaņi”, Zvārtavas pagastā sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Marsieši” izveidošanu;

10.   I.K. iesnieguma izskatīšana par nomas līguma noslēgšanu par daļu no zemes vienības Valkas pagastā, “Vārpa”, nomu sakņu (ģimenes) dārza vajadzībām;

11.  J.K. iesnieguma izskatīšana par nomas līguma noslēgšanu par daļu no zemes vienības Valkas pagastā, “Vārpa”, nomu sakņu (ģimenes) dārza vajadzībām;

12.  I.K. iesnieguma izskatīšana par nomas līguma noslēgšanu par daļu no zemes vienības Valkas pagastā, “Vārpa”, nomu sakņu (ģimenes) dārza vajadzībām;

13.  I.S. iesnieguma izskatīšana par nomas līguma noslēgšanu par daļu no zemes vienības Valkas pagastā, “Vārpa”, nomu sakņu (ģimenes) dārza vajadzībām;

14.  M.L.iesnieguma izskatīšana par nomas līguma noslēgšanu par daļu no zemes vienības Valkas pagastā, “Vārpa”, nomu sakņu (ģimenes) dārza vajadzībām;

15.  I.P.iesnieguma izskatīšana par nomas līguma noslēgšanu par daļu no zemes vienības Valkas pagastā, “Vārpa”, nomu sakņu (ģimenes) dārza vajadzībām;

16.  J.Ž.iesnieguma izskatīšana par nomas līguma noslēgšanu par daļu no zemes vienības Valkas pagastā, “Vārpa”, nomu sakņu (ģimenes) dārza vajadzībām;

17.  Ņ.N. iesnieguma izskatīšana par nomas līguma noslēgšanu par daļu no zemes vienības Valkas pagastā, “Vārpa”, nomu sakņu (ģimenes) dārza vajadzībām;

18.  Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala Valkas pagastā, “Alieši 18”, nomu;

19.  I.P. iesnieguma izskatīšana par nomas līguma noslēgšanu par daļu no zemes vienības Kārķu pagastā, “Ausmas”, “Nomas objekts Nr.53”, nomu sakņu (ģimenes) dārza vajadzībām;

20.  Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa un saistību izpildi par ½ d.d. no zemes gabala Valkā, Cēsu iela 12A, nomu;

21.  Par grozījumiem 14.04.2009.zemes nomas līgumā Nr.21, izslēdzot nomu par zemes vienību Valkas pagastā “Ezermuiža”, kadastra apzīmējums 9488 006 0228;

22.  Par J.Ž. iesnieguma izskatīšanu par zemes vienības daļas Valkas pagastā, “Saulstari”, kadastra apzīmējums 9488 006 0329, nomu palīgsaimniecības vajadzībām;

23.  Par nomas līguma izbeigšanu un jauna līguma noslēgšanu par zemes gabala daļu Valkā, Tālavas iela 4B, nomu garāžas īpašuma uzturēšanai;

24.  Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa un jauna līguma noslēgšanu par domājamo daļu no nekustamā īpašuma Valkā, Semināra iela 17, sastāvā reģistrētās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0619 8002;

25.  Par lietas nodošanu parāda piedziņas procesa uzsākšanai par zemes gabala Valkā, Celtnieks 57, nomu;

26.  Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Kastaņas”, nomu;

27.  Par līguma noslēgšanu par Nomas objekta Nr.4, kas atrodas uz daļas no zemes vienības „Dārziņi”, Kārķu pagastā, nomu;

28.  Par nomas līguma termiņa pagarināšanu un grozījumiem līgumā par zemes gabala Valkā, Rīgas iela 70, nomu;

29.  Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.