14.12.2018
Zemes komisijas darba kārtība (19.12.2018.)

Sēde sasaukta 2018. gada 19. decembrī plkst. 13.00,

Valkā, Beverīnas ielā 3

 

Darba kārtība :

1.      Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā “Karavīri” zemes vienības sadalīšanai;

2.      Par nosaukuma un adreses noteikšanu ēku īpašuma Valkas pagastā, Lugaži, “Rozes”, uzturēšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā;

3.      Par nosaukuma un adreses noteikšanu ēku īpašuma Ērģemes pagastā, Ērģeme, Vītolu iela 12, uzturēšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā;

4.      Par zemes vienību Valkas pagastā, “Zāģezers” un “Marģi” apvienošanu;

5.      Par zemes vienības Kārķu pagastā “Lidijas” pievienošanu nekustamam īpašumam “Auri”;

6.      Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Ērģemes pagastā “Smilgas” sadalīšanai;

7.      Par nekustamā īpašuma „Valža iela 4”, Ērģemes pagastā sadalīšanu;

8.      Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala daļas Valkā, “Silmūrnieki”, “Nomas objekts Nr.45”, nomu;

9.      Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala daļu Kārķu pagastā, “Dārziņi”, “Nomas objekts Nr.13” un “Nomas objekts Nr.17”, nomu;

10.   Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala daļu Kārķu pagastā, “Dārziņi”, “Nomas objekts Nr.14” un “Nomas objekts Nr.33”, nomu;

11.   Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par zemes gabala daļas Kārķu pagastā, “Dārziņi”, “Nomas objekts Nr.39”, nomu;

12.   Par nomas līguma noslēgšanu par daļu no zemes gabala Valkas pagastā, “Sēļi”, “Nomas objekts Nr.20-4”, mazdārziņa vajadzībām;

13.   Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala Valkas pagastā, “Bērzezers 207”, nomu;

14.   Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala Valkas pagastā, “Bērzezers 50”, nomu;

15.   Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienību Kārķu pagastā, “Pārlazdas”, “Līdumi” un “Purenes”, nomu;

16.   Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Jēkabi 1”, nomu;

17.   Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienību Valkas pagastā, “Ceļš projektētais”, “Veclugaži”, “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Sēļi”, “Māja 13-1” un “Brīvzemes”, nomu;

18.   Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabalu daļu Valkā, Raiņa iela 103, Nomas objekts Nr.167 un Raiņa iela 99, Nomas objekts Nr.166, nomu;

19.   Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala daļas Kārķu pagastā, “Dārziņi”, “Nomas objekts Nr.15”, nomu;

20.   Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par zemes gabala daļas Kārķu pagastā, “Dārziņi”, “Nomas objekts Nr.25”, nomu;

21.   Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabalu Vijciema pagastā, “Kalnbāci 1”, kadastra apzīmējums 9492 006 0185 un “Kalnbāci 1”, kadastra apzīmējums 9492 006 0122, nomu;

22.   Par Juridiskas personas iesnieguma izskatīšanu par zemes gabala Vijciema pagastā, “Atvari”, kadastra apzīmējums 9492 006 0053, nomu;

23.   Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala daļas Valkā, Gaujas iela 9A, “Nomas objekts 15”, nomu;

24.   Par nomas attiecību izbeigšanu par zemes gabala Valkas pagastā, “Druvas 7”, nomu;

25.   Par ½ domājamo daļu no zemes vienības Ērģemes pagastā “Āpšiņas”, nomu;

26.   Par zemes nomas līguma Nr.VND/14-17/15/67 izbeigšanu pirms termiņa un brīdinājuma izteikšanu par saistību neizpildi;

27. Citi jautājumi, ziņojumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.