16.12.2020
Zemes komisijas darba kārtība (18.12.2020.)

Sēde sasaukta 2020.gada 18.decembrī plkst. 13:30, Valkā, Beverīnas ielā 3

 

Darba kārtība :

1.      Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotai zemes vienībai Valkas novada Zvārtavas pagastā un zemes piekritības noteikšanu;

2.      Par zemes vienības “Sedas upe” sadalīšanu un valstij piekritīgas zemes vienības izveidošanu;

3.      Par nekustamā īpašuma „Mežmāras”, Ērģemes pagastā sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Jaunmāras” izveidošanu;

4.      Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa, nosaukuma “Vecbuliņu krusts” piešķiršanu jaunizveidotai zemes vienībai Valkas novada Zvārtavas pagastā, zemes vienības piekritības noteikšanu un zemes vienības “Ceļš Ceriņi – Taurīši” izvietojuma precizēšanu;

5.      Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Vītolu iela 12, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu;

6.      Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 73”, nomu;

7.      Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par  Nomas objekta Nr.58, kas atrodas uz daļas no zemes vienības „Dārziņi”, Kārķu pagastā, nomu;

8.      Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienību Kārķu pagastā, “Dainas” un „Atvari”, nomu;

9.      V. D.iesnieguma izskatīšana par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 62”, nomu;

10.   Par līguma izbeigšanu pirms termiņa, jauna slēgšanu par zemes vienības Valkas pagastā, „Bērzezers 124”, nomu un iesnieguma izskatīšana par zemes vienību Bērzezers 125 un Bērzezers 167 nodošanu nomā;

11.   Par nomas līgumu termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 21”, nomu;

12.   Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa un jauna līguma noslēgšanu par domājamo daļu no nekustamā īpašuma Valkā, Semināra iela 17, sastāvā reģistrētās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0619 8002;

13.   Par nomas līgumu pārjaunošanu par zemes gabala daļas Valkā, Rīgas iela 82A, nomu, būves uzturēšanai;

14.   Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības daļas Zvārtavas pagastā, “Kurpnieki”, nomu;

15.   Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala Valkā, Varoņu iela 47B, nomu;

16.   Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības daļas Valkā, Tīruma iela 2, Nomas objekts Nr.190, nomu;

17.   Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkas pagastā, “Bērzezers 102”, nomu;

18.   Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par  zemes vienības Zvārtavas pagastā „Kalnaine”, nomu;

19.   Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa par  Nomas objekta Nr.74, kas atrodas uz daļas no zemes vienības „Dārziņi”, Kārķu pagastā, nomu;

20.   Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes vienības Zvārtavas pagastā, “Jaunluturi”, nomu;

21.   Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkas pagastā, „Katlapi 1”, nomu;

22.   Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala Valkas pagastā, “Alieši 126”, nomu;

23.   Par nomas līguma noslēgšanu par zemes vienības Vijciema pagastā, “Stampkalni 2”, nomu;

24.   Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes vienības Valkas pagastā, ar kadastra apzīmējumu 9488 014 0031, nomu;

25.   Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienību Ērģemes pagastā “Dārzkalni” un “Ozolkalni” robežu pārkārtošanai;

26.   Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.