16.10.2019
Zemes komisijas darba kārtība (18.10.2019.)

Sēde sasaukta 2019. gada 18. oktobrī plkst. 9.00, Valkā, Beverīnas ielā 3.

 

Darba kārtība :

1.     Par Zemes komisijas priekšsēdētāja vietnieka apstiprināšanu;

2.     Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Valkas novada Kārķu pagasts “Mežkrieviņi” sadalīšanai;

3.     Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamo īpašumu Ērģemes pagastā “Dārzkalni” un “Ozolkalni” zemes robežu pārkārtošanai;

4.     Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Lūķernieki” sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Lejaslūķernieki” izveidošanu;

5.     Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Valkas novada Valkas pagasts “Ciņi” sadalīšanai;

6.     Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Valkas novada Valkas pagasts “Līdumnieki” sadalīšanai;

7.     Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Valkas novada Vijciema pagasts “Veckannītes” sadalīšanai;

8.     Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Valkas novada Vijciema pagasts “Vanadziņi” sadalīšanai;

9.     Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Valkas novada Valka, Oškalna iela 21 sadalīšanai;

10.  Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 188”, nomu;

11.  Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 174”, nomu;

12.  Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 63”, nomu;

13.  Par R.N. iesnieguma izskatīšanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 31”, nomu;

14.  Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala Valkas pagastā, “Alieši 171”, nomu;

15.  Par līguma pārjaunošanu par Nomas objekta “Paksīši Nr.18-3”, kas atrodas uz daļas no zemes gabala „Paksīši”, Valkas pagastā, nomu;

16.  Par A.G. iesnieguma izskatīšanu par sakņu dārza, kas atrodas uz zemes gabala Valkā, Smilšu iela 19A platības samazināšanu;

17.  Par Zemes komisijas 2018.gada 22.novembra sēdes lēmuma (protokols Nr.11,21.§) izpildi;

18.  Par Zemes komisijas 2019.gada 17.aprīļa sēdes lēmuma (protokols Nr.4,13.§) izpildi;

19.  Par Zemes komisijas 2019.gada 22.maija sēdes lēmuma (protokols Nr.5,31.§) izpildi;

20.  Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 23”, nomu;

21.  Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa un pienākumu izpildīt saistības pret pašvaldību par zemes gabala Valkā, Celtnieks 5, nomu;

22.  Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala Vijciema pagastā, “Mikīši”, nomu;

23.  Par turpmāku rēķina sagatavošanu un nosūtīšanu par apbūvēta zemes gabala Valkas pagastā, ”Jaunsproģi”, kadastra apzīmējums 9488 003 0063, nomu;

24.  Par nekustamā īpašuma Kārķu pagastā “Stūrnieki” sadalīšanu;

25.  Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.