12.07.2019
Zemes komisijas darba kārtība (17.07.2019.)

Sēde sasaukta 2019. gada 17. jūlijā plkst. 9.00, Valkā, Beverīnas ielā 3

 

Darba kārtība :

 

 1. Par nekustamā īpašuma Vijciema pagastā “Zīlītes” sadalīšanu;
 2. Par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā “Vaivari” sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Vaivariņi” izveidošanu;
 3. Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Jaunozoliņi” sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Jauntomēni” izveidošanu;
 4. Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Kalnpilēnieši” sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Kalnlauki” izveidošanu;
 5.  Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā “Matīsēni” zemes vienību sadalīšanai;
 6.  Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā “Kalni” zemes vienības sadalīšanai;
 7. Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Valkā, Ausekļa iela 3, zemes vienības sadalīšanai;
 8.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienību Kārķu pagastā “Kalnstimperi” un “Silstimperi” sadalīšanai un robežu pārkārtošanai;
 9.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Valkas novada Kārķu pagasts “Bremmes” sadalīšanai;
 10. Par adreses piešķiršanu ēku īpašuma Valkā, “Avotiņi” uzturēšanai;
 11.  Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa un pienākumu izpildīt saistības pret pašvaldību par zemes gabala Valkā, Celtnieks 114, nomu;
 12.  Par Dž.Marjanova iesnieguma izskatīšanu par zemes vienības daļas Vijciema pagastā, “Celīši 4” nomu teritorijas apļaušanai un uzturēšanai;
 13. Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkas pagastā, “Gauja”, nomu;
 14. Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkas pagastā, “Krastiņi”, nomu;
 15. Par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 81”, nomu;
 16. Par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 195”, nomu;
 17. Par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabala Valkas pagastā, kadastra apzīmējums 9488 010 0245, nomu;
 18. Par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabala Valkas pagastā, “Sedasmala”, nomu;
 19. Par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabalu Zvārtavas pagastā, “Ošupi” un “Vecšodi”, nomu;
 20. Par nomas līgumu termiņu pagarināšanu par zemes gabalu Kārķu pagastā “Tranšeja” un “Bērzkalni”, nomu;
 21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Valkas novada Kārķu pagasts “Briežupes” sadalīšanai;
 22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Valkas novada Valkā, Tālavas iela 43, sadalīšanai;
 23. Par nekustamā īpašuma Valkas novada Ērģemes pagastā “Tāles”, sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu;
 24. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.