12.04.2019
Zemes komisijas darba kārtība (17.04.2019.)

Sēde sasaukta 2019. gada 17. aprīlī plkst. 11.00, Valkā, Beverīnas ielā 3

 

Darba kārtība:

 

1.     Par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā “Silenieki” sadalīšanu;

 

2.     Par grozījumiem 2019.gada 23.janvāra Zemes komisijas sēdes lēmumā (protokols Nr.1.,9.§) “Par nekustamā īpašuma „Ošenieki”, kadastra numurs 9452 008 0261, sadalīšanu;

 

3.     Par nosaukuma maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9452 005 0127;

 

4.     Par nekustamā īpašuma Valkā, Rīgas iela 43 sadalīšanu;

 

5.     Par zemes vienību Kārķu pagastā “Celmiņi” un “Veccelmiņi” apvienošanu;

 

6.     Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Valkā, Strautu iela 13 sadalīšanai;

 

7.     Par zemes vienības Ērģemes pagastā “Smiltnieki” atdalīšanu un jauna nosaukuma “Miltnieki” piešķiršanu;

 

8.     Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkas pagastā, “Alieši 86”, nomu;

 

9.     Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkas pagastā, “Alieši 87”, nomu;

 

10.  Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 30”, nomu;

 

11.  Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 13”, nomu;

 

12.  Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 69”, nomu;

 

13.  Par nomas līguma pārjaunošanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 132”, nomu;

 

14.  Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 210”, nomu;

 

15.  Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Ērģemes pagastā, “Pļavnieki”, nomu;

 

16.  Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkas pagastā, “Ozoliņi”, nomu;

 

17.  Par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabala daļas Kārķu pagastā, “Dārziņi”, “Nomas objekts Nr.16”, nomu;

 

18.  Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkas pagastā, “Alieši 131”, nomu;

 

19.  Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkas pagastā, “Alieši 152”, nomu;

 

20.  Par A.E. iesnieguma izskatīšanu par zemes gabalu Valkas pagastā, “Domēri” un “Ūdenstornis”, nomu;

 

21.  Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 161”, nomu;

 

22.  Citi jautājumi, ziņojumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.