14.10.2020
Zemes komisijas darba kārtība (16.10.2020.)

Sēde sasaukta 2020. gada 16. oktobrī plkst. 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3

 

Darba kārtība :

1.     Par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabala daļas Valkā, Raiņa iela 103, nomu;

2.     Brīdinājums par finansiālu saistību izpildi par zemes vienības Vijciema pagastā, “Siliņi 2”, nomu;

3.     Par nomas līgumu pārjaunošanu par zemes vienību Kārķu pagastā, “Dobes” un “Garauži”, nomu;

4.     Par nosaukumu maiņu zemes vienībām Valkas novada teritorijā;

5.     Par nomas līguma noslēgšanu par zemes vienību Valkas pagastā, “Vasariņas” un “Ķuži”, nomu;

6.     Par nekustamā īpašuma „Dzenīši”, Valkas pagastā sadalīšanu un jaunu nekustamo īpašumu  izveidošanu;

7.     Par nosacījumu apstiprināšanu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamā īpašuma „Smilgas”, Zvārtavas pagastā zemes vienības sadalīšanai;

8.     Par adresu datu precizēšanu, sakārtošanu un likvidēšanu;

9.     Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienību Ērģemes pagastā “Imantas” un “Atvases” robežu pārkārtošanai;

10.  Par līguma slēgšanu par d.d. no zemes gabala Valkā, Mazā Avotkalna iela 1A, nomu garāžas īpašuma „Mazā Avotkalna iela 30” uzturēšanai;

11.  Par nekustamā īpašuma „Jaunpukši”, Valkas pagastā sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma  izveidošanu;

12.  Par adresu piešķiršanu garāžām, kas atrodas uz zemes vienības Rīgas iela 2B, Valka, Valkas novads;

13.  Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.