12.03.2019
Zemes komisijas darba kārtība (14.03.2019)

Sēde sasaukta 2019. gada 14. martā plkst. 13.30, Valkā, Beverīnas ielā 3

 

Darba kārtība :

 

1.      Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Kārķu pagastā “Arāji” zemes vienības sadalīšanai;

 

2.      Par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā “Līgotnes” sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Vērīši” izveidošanu;

 

3.       Par nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā “Ceļmalas” sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Jaunvilciņi” izveidošanu;

 

4.      Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamo īpašumu Kārķu pagastā “Kalnstimperi un “Silstimperi” sastāvā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 9466 007 0023, 9466 007 0026, 9466 007 0027 un 9466 007 0028 robežu pārkārtošanai;

 

5.      Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Valkā, Oškalna iela 21, zemes vienības sadalīšanu;

 

6.      Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Valkā, Parka iela 25 sadalīšanai;

 

7.      Par nekustamo īpašumu Vijciema pagastā “Liellakstiņi” un “Jaunlezdiņi” sadalīšanu;

 

8.      Par iesniegumu par zemes vienības daļas Valkā, Pedeles upe, nodošanu nomā;

 

9.      Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkas pagastā, “Grietiņas”, nomu;

 

10.    Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabalu Valkas pagastā, “Ezermuiža”, nomu;

 

11.    Biedrības “Vijmalieši” iesnieguma izskatīšana par zemes gabala daļas Vijciema pagastā “Vijciema pamatskola”, nomu. 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.