27.06.2018
Valkas novada stipendiju konkurss novada studējošajiem jauniešiem 2018./2019. akadēmiskajā gadā

Stipendiju piešķiršanas mērķis ir rosināt Valkas novada jauniešus apgūt novadā nepieciešamas specialitātes un veicināt Valkas novada jauniešu atgriešanos strādāt novadā.

Valkas novada dome 2018./2019. akadēmiskajā gadā piešķir stipendijas sekojošās specialitātēs studējošajiem studentiem/audzēkņiem:

 

mūzikas pedagogs ar specializāciju vokālais pedagogs vai akordeona spēle, vai sitaminstrumentu spēle, vai pūšaminstrumentu spēle, vai klavierspēle, vai stīgu instrumentu spēle;

angļu valodas skolotājs;

mūzikas skolotājs (dažādās izglītības pakāpēs);

informātikas skolotājs;

fizikas skolotājs;

psihologs;

igauņu valodas speciālists;

futbola treneris;

sporta skolotājs ar specializāciju vieglatlētikā;

cita novadam nepieciešamā specialitāte (pieteikumu izvērtēs stipendiju piešķiršanas komisija).

 

Pretendentiem, kuri vēlas saņemt stipendiju, Valkas novada domē jāiesniedz šādi dokumenti:

 

domei adresēts personīgs iesniegums, kurā norādīta informācija
1) par pretendentu
(vārds, uzvārds, deklarētā dzīves vieta, telefona numurs, e-pasta adrese, bankas konta rekvizīti),
2) par izglītības iestādi (nosaukums, mācību programma, iegūstamā kvalifikācija, mācību uzsākšanas gads, mācību veids, mācību ilgums)
3) apliecinājums stāties darba attiecībās Valkas novada pašvaldības iestādē vai ar pašvaldības izraudzītu darba devēju, vai turpināt esošās darba attiecības Valkas novadā pēc mācību pabeigšanas;

 

izziņa no mācību iestādes -
kursa studentiem par pretendenta uzņemšanu studiju programmā 2018./2019. akadēmiskajā gadā
vai citu kursu studentiem par pretendenta studiju plāna/programmas izpildi 2017./2018. akadēmiskajā gadā.

 

Dokumenti jāiesniedz līdz 2018. gada 28. septembrim klientu apkalpošanas centrā Beverīnas ielā 3, Valkā.

 

Ar normatīvajiem dokumentiem var iepazīties Valkas novada mājas lapā valka.lv sadaļā Pašvaldība-> Dokumenti ->
*noteikumi nr.7 (2016. gada 24. novembrī) Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem novada jauniešiem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem.
*domes lēmums  2018. gada 31. maijā Par 2018./2019. akadēmiskajā gadā atbalstāmām studiju programmām.

 

Kontaktpersona: Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs Rolands Rastaks, tel. 25779961, e-pasts rastaks[uz]valka[punkts]lv, Semināra iela 9, 15.kab.

Stipendiju piešķiršanas kārtība.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.