28.10.2019
Valkas novada domes sēdes darba kārtība (31.10.2019.)

Domes sēde sasaukta 2019. gada 31. oktobrī plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, sēžu zālē

 

Darba kārtība :

1.   Par stipendiju skaitu un lielumu Valkas novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem 2019./2020. mācību gadā.

 

2.   Par biedrības “Ultrataka” iesnieguma izskatīšanu.

 

3.   Par iestāšanos pašvaldību apvienībā “Sabiedrība ar dvēseli Latvija”.

 

4.   Par projekta “Valkas novada pašvaldības Kārķu brīvprātīgā ugunsdzēsēju formējuma veiktspējas uzlabošana” līdzfinansēšanu.

 

5.   Par ierosinājuma par nekustamā īpašuma “Stacija”, Valkas pagasts, atsavināšanu, izskatīšanu.

 

6.   Par Rīgas Stradiņa universitātes ierosinājuma izskatīšanu.

 

7.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2010.gada 26.augusta nolikumā Nr.13 “Valkas novada Dzīvokļu komisijas nolikums”.

 

8.   Par SIA “Kalndzirnavas” iesniegumu.

 

9.   Par *** iesniegumu.

 

10.Par saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12 “Apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība”” apstiprināšanu.

 

11.Par saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 30.maija saistošajos noteikumos Nr.9 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Valkas novadā”” apstiprināšanu.

 

12.Par saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.13 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” apstiprināšanu.

 

13.Par saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.13 “Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi”” apstiprināšanu.

 

14.Par saistošo noteikumu Nr.__ “Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu.

 

15.Par saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2017.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Valkas novadā”” apstiprināšanu.

 

16.Par saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.32 “Par mājdzīvnieku turēšanu Valkas novada administratīvajā teritorijā”” apstiprināšanu.

 

17.Par saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2017.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.24 “Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā”” apstiprināšanu.

 

18.Par saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2015.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.21 “Par ielu nosaukumu, ēku numura un telpu grupu numura zīmju, māju nosaukumu un objektu norāžu izvietošanu Valkas novadā”” apstiprināšanu.

 

19.Par saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Valkas novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi”” apstiprināšanu.

 

20.Par saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.16 “Valkas pilsētas Skeitparka kārtības noteikumi”” apstiprināšanu.

 

21.Par saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 “Valkas pilsētas Bērnu rotaļu laukums kārtības noteikumi”” apstiprināšanu.

 

22.Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 28.jūnija lēmumā “Par atļauju spēļu zāles un derību punkta atvēršanai Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā” (protokols Nr.7, 2.§.).

 

23.Par pabalsta piešķiršanu ***.

 

24.Par pabalsta piešķiršanu ***.

 

25.Par saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.

 

26.Par saistošo noteikumu Nr.__ “Par 2010.gada 25.februāra saistošo noteikumu Nr.9 “Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Valkas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu.

 

27.Par Dzīvnieku pārvadātāja atļauju Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas dzīvnieku patversmei “Nagliņas”.

 

28.Par Valkas pagasta bibliotēku reorganizāciju.

 

29.Par grozījumiem Valkas novada domes 2009.gada 26.novembra nolikumā Nr.36 “Valkas novada Valkas pagasta Lugažu bibliotēkas nolikums” un Valkas novada domes 2009.gada 26.novembra noteikumos Nr.7 „Valkas novada Valkas pagasta Lugažu bibliotēkas lietošanas noteikumi”.

 

30.Par Valkas novada Kārķu sākumskolas reorganizāciju.

 

31.Par 7.Valkas aizsargu pulka karoga izveidi.

 

32.Par pagaidu dzīvojamām telpām.

 

33.Par Valkas novada domes iestādes “Sociālās aprūpes nams” likvidēšanu.

 

34.Par Valkas novada ģimenes atbalsta centra “Saulīte” likvidēšanu.

 

35.Par grozījumiem Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.2, 1.§) 13., 26., 27. un 47.pielikumā.

 

36.Par izsoles uz nekustamo īpašumu - dzīvoklis Raiņa iela 18-39, Valka, Valkas novads atzīšanu par nenotikušu.

 

37.Par neapbūvēta zemesgabala “Bērzi”, Vijciema pagasts, Valkas novads, izsoli.

 

38.Par ierosinājuma par nekustamā īpašuma Valkā, Varoņu iela 26A atsavināšanu, izskatīšanu.

 

39.Par ierosinājuma par nekustamā īpašuma Valkā, Parka iela 3A atsavināšanu, izskatīšanu.

 

40.Par nekustamā īpašuma Vijciema pagastā „Jaunvārpiņas” atsavināšanas uzsākšanu.

 

41.Par zemesgabala Valkas pagastā “Alieši 149” atsavināšanas procedūras apturēšanu.

 

42.Par zemesgabala Valkas pagastā “Jaunsproģi” atsavināšanas procedūras apturēšanu.

 

43.Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.

 

44.Par stipendijas piešķiršanu ***.

 

45.Par stipendijas piešķiršanu ***.

 

IEROSINĀŠANAI

46.Par Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktores atbrīvošanu no darba.

 

47.Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „Alieši 142” atsavināšanas uzsākšanu.

 

48.Par iesnieguma izskatīšanu ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Valkā, Ausekļa iela 6-16.

 

49.Par Valkas novada domes priekšsēdētāja komandējumu.

 

50.Par Valkas novada domes priekšsēdētāja komandējumu.

 

51.Par saistošo noteikumu Nr.___ „Grozījumi 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu.

 

52.Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

 

SĒDES SLĒGTĀ DAĻA

53.Par Valkas novada domes Atzinības raksta piešķiršanu.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.