28.08.2017
Valkas novada domes sēdes darba kārtība (31.08.2017.)

Valkas novada domes sēde sasaukta 2017.gada 31.augustā pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē.

 

 

Darba kārtība:

Par projektiem Valkas novadā.

Informē - Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

1.Par grozījumu Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 21., 24., 34., 43., 56. un 60.pielikumā.

Ziņo - Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

2.Par saistošo noteikumu Nr.__ “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu.

Ziņo – Daira Zalužinska, nekustamā īpašuma nodokļa administratore

 

3.Par saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā”” apstiprināšanu.

Ziņo – Daira Zalužinska, nekustamā īpašuma nodokļa administratore

 

4.Par projektu “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā”.

Ziņo – Toms Simtiņš, Attīstības un projektu daļas projektu vadītājs

 

5.Par projektu “Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai”.

Ziņo - Jana Putniņa, Attīstības un projektu daļas vadītāja

 

6.Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Valkas pagastā, “Jaunzemes”, nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu.

Ziņo - Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

7.Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – dzīvokļa Nr.26, Valkā, Ausekļa ielā 46, nosacītās cenas apstiprināšanu.

Ziņo - Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

8.Par zemes vienības Valkas novada Ērģemes pagastā “Ceļš “Stibri – Norieši”” pārņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.

Ziņo - Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

9.Par finansējuma piešķiršanu auduma iegādei un tautisko vestu šūšanai.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nod. vadītājas vietn. budžeta plānošanas jautājumos

 

10.Par B kategorijas autovadītāja apliecības iegūšanas nodarbību samaksu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, novada domes jurists

 

11.Par saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Valkas novada pašvaldības 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Valkas novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, novada domes jurists

 

12.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Oškalna ielā 8-4, Valka, Valkas novads.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, novada domes jurists

 

13.Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Bodo (Norvēģija).

Ziņo – Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors

 

14.Par finansiālu atbalstu vētras postījumu likvidēšanā.

Ziņo – Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors

 

15.Par saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets” apstiprināšanu.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vad. vietn. budžeta plānošanas jautājumos

 

16.Par telpu nomas termiņa pagarināšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, novada domes jurists

 

17.Par grozījumiem Valkas novada domes 2016.gada 25.februāra sēdes lēmumā (protokols Nr.2, 17.§) un 2016.gada 24.novembra sēdes lēmumā (protokols Nr.14, 14.§).

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

18.Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 22, Valkā atkārtotu telpu nomas tiesību izsoli.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

19.Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai “Alla-Rutkuļi 16”, ar kadastra apzīmējumu 94010080381, publiskās apbūves teritorijas izveidošanai Valkā

Ziņo – Ingars Siliņš, Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs

 

20.Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai “Viesturi”, ar kadastra apzīmējumu 94880050069, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidošanai Valkas pagastā.

Ziņo – Ingars Siliņš, Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs

 

21.Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94010050022, dzīvojamās apbūves teritorijas izveidošanai pie Raiņa ielas, Valkā.

Ziņo – Ingars Siliņš, Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs

 

22.Par Reklāmas izvietošanas komisijas izveidošanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, novada domes jurists

 

23.Par Valkas novada domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumu (protokols Nr.4, 12.§) “Par ēku Rīgas ielā 1 un Rīgas ielā 7A, Valkā nojaukšanu”.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, novada domes jurists

 

24.Par būvniecības ieceres atbalstīšanu uz zemes gabala Valkas pagastā “Stacija”.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, novada domes jurists

 

25.Par grozījumiem Valkas novada domes 2017.gada 16.jūnija lēmumā “Par Medību koordinācijas komisijas izveidošanu” (sēdes protokols Nr.7, 22.§).

Ziņo – Ingars Siliņš, Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs

 

26.Par kritēriju noteikšanu valsts budžeta mērķdotācija pedagogu darba samaksai sadalē izglītības iestādēs.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

27.Par izglītības pakalpojumu apmaksu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

28.Par Nolikuma Nr._ “Dzejnieces Velgas Kriles vārdam veltītais dzejas autoru - iesācēju konkursa “Tu arī mani spēsi izpildīt” (V. Krile) nolikums” apstiprināšanu.

Ziņo: Evija Smane – Saieta nama “Lugažu muiža” vadītāja

 

29.Par saistošo noteikumu Nr. „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Valkas novadā” apstiprināšanu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

30.Par saistošo noteikumu Nr._ “Grozījumi 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”” apstiprināšanu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

31.Par saistošo noteikumu Nr._ “Grozījumi 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.22 “Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā”” apstiprināšanu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

32.Par saistošo noteikumu Nr._ “Grozījumi 2012.gada 29.novemba saistošajos noteikumos Nr.23 “Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā”” apstiprināšanu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

33.Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.

Ziņo - Valdis Rogainis, Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs

 

 

JĀIEROSINA:

34.Par finanšu līdzekļu izlietojumu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

35.Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.

>