28.01.2019
Valkas novada domes sēdes darba kārtība (31.01.2019)

Domes sēde sasaukta 2019. gada 31. janvārī plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, sēžu zālē

 

Darba kārtība :

1.     Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 29.novembra lēmumā “Par darbinieku veselības apdrošināšanu Valkas novada pašvaldībā” (sēdes protokols Nr.13, 4.§).

Ziņo – Līga Metuzāle, Personāla nodaļas vadītāja

 

2.     Par apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Valkas novada Kārķu pagasta mājai Nr.8.

Ziņo – Pēteris Pētersons, Ērģemes un Kārķu pārvalžu vadītājs

 

3.     Par grozījumiem “Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā”.

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

4.     Par projekta “Grantsceļu bez cietā seguma pārbūve Valkas novadā” izstrādi un iesniegšanu.

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

5.     Par Vijciema bibliotēkas telpas Nr.2 (15.1 m2) izmantošanas izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, finanšu analītiķis

 

6.     Par Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu saraksta apstiprināšanu no valsts budžeta mērķdotācijas vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2019.gadā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

7.     Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā
no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.augustam.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

8.     Par E.R. iesnieguma izskatīšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

9.     Par M.Š. iesnieguma izskatīšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

10.  Par nolikuma Nr.___ “Valkas novada amatiermākslas kolektīvu un to vadītāju apbalvošanu” apstiprināšanu.

Ziņo – Aivars Ikšelis, Izglītības un kultūras daļas vadītājs

 

11.  Par Valkas pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestādes "Pumpuriņš" nosaukuma maiņu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

12.  Par atļaujas piešķiršanu ledus trases izveidošanai uz Zāģezera.

Ziņo – Raivis Graņics, Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītājs

 

13.  Par Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu, tā izstrādes vadītāja un darba uzdevuma apstiprināšana.

Ziņo – Ingars Siliņš, teritorijas plānotājs

 

14.  Par zemes vienības Valkas novada Valkas pagastā „Tači” atsavināšanas uzsākšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

15.Par iesniegumu par zemes vienības daļas Valkā, Pedeles upe, nodošanu atsavināšanai.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

16.Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu uz neapbūvētas zemes vienības nomu Kārķu pagastā “Muižnieki”.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

17.Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – dzīvokļa Valkā, Varoņu ielā 30-6, nodošanu atsavināšanai un izsoles organizēšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

18.Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Valkas pagastā, “Alieši 149”, nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

19.Par Valkas novada pašvaldības mantas – dzīvokļa Valkā, Ausekļa iela 52-9, nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

20.  Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.

Ziņo – Valdis Rogainis, Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs

 

IEROSINĀŠANAI

21. Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves klasificēšanas komisijas apstiprināšana jaunā sastāvā.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

22. Biedrības “Atbalsts Valkas ģimenēm” iesnieguma izskatīšana.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

23. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu “Zobārstes Leles individuālais uzņēmums” privātpraksei.

Ziņo – Ivo Meļķis, SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis

 

24. Par telpas nodrošināšanu projekta “Pilotprojekts smēķēšanas atmešanai” nodarbību īstenošanai.

Ziņo – Baiba Vorobjeva, Sabiedrības veselības organizatore

 

25. Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (pr.Nr.1,21.§) 14.,15.,16.un 24.pielikumā.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja vietniece

 

26. Par Valkas novada Valkas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu.

Ziņo – Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors

 

27. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.