26.08.2019
Valkas novada domes sēdes darba kārtība (29.08.2019.)

Domes sēde sasaukta 2019. gada 29. augustā plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, sēžu zālē

 

Darba kārtība:

1.   Par neapdzīvojamo telpu nomas maksas atlaidi SIA “Ingra”.

Ziņo - Ivo Meļķis, SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis

 

2.   Par telpu nomas termiņa pagarināšanu.

Ziņo – Līga Čukure, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste

 

3.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.2, 1.§) 19., 20., 22., 24., 26., 27., 35., 44., 57., 59., 32., 8., 1., 2., un 37.pielikumā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

– llze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

4.   Par Ērģemes pagasta Omuļu bibliotēkas likvidāciju.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

5.   Par nekustamā īpašuma Rūjienas ielā 3E, Valkā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai ”Latvijas Sarkanais Krusts”.

Ziņo – Līga Čukure, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste

 

6.   Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā.

Ziņo – Līga Čukure, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste

 

7.   Par Nolikuma Nr.___ “Grāmatvedības un finanšu nodaļas nolikums” apstiprināšanu.

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

8.   Par finansiālu atbalstu biedrībai “Hokeja Klubs “Venta 2002”” treniņu organizēšanas izdevumu apmaksai.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

9.   Par grozījumiem Vijciema sākumskolas nolikumā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

10.Par Valkas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.

Ziņo – Līga Čukure, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste

 

11.Par finansiālu atbalstu krīzes situācijā.

Ziņo – Dace Bašķe, Sociālo lietu komitejas priekšsēdētāja vietniece             

         

12.Par izsoles uz nekustamo īpašumu - dzīvoklis Raiņa iela 18-39, Valka, Valkas novads, atzīšanu par nenotikušu un jaunas izsoles organizēšanu, mainot atsavināšanas veidu.

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

13.Par neapbūvēta zemesgabala “Bērzi”, Vijciema pagasts, Valkas novads, nomas līguma izbeigšanu, atsavināšanas veida maiņu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

14.Par izsoles uz nekustamo īpašumu – “Ozolu skola”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, atzīšanu par nenotikušu.

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

15.Par izīrēta dzīvokļa Stendera ielā 2, dzīvoklis 24, Valkā, Valkas novadā, atsavināšanas procesa uzsākšanu.

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

16.Par zemes vienības Raiņa ielā 108A, Valkā, Valkas novadā, atsavināšanas uzsākšanu.

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

17.  Par zemes vienības Valkas novada Valkas pagastā “Alieši 70” nomas tiesību rezultātu apstiprināšanu.

Ziņo – Kristīne Salniņa, Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja

 

 

18.  Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.

Ziņo – Valdis Rogainis, Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs

 

 

IEROSINĀŠANAI

 

19.Par īslaicīgas istabas īres pašvaldības speciālistiem dienesta viesnīcā Valkā, Domes bulvārī 3, maksas apstiprināšanu.

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

 

20.Par lokālplānojuma daļai no nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880040040” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94880010023, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidošanai Valkas pagastā, otrās redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Ziņo – Ingars Siliņš, Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs

 

21.Par neapdzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Aizsargu organizācija”.

Ziņo – Ivo Meļķis, SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis

 

 

22.Par grozījumiem Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” nolikumā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

23.Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.