22.12.2017
Valkas novada domes sēdes darba kārtība (28.12.2017.)

Valkas novada domes sēde sasaukta 2017.gada 28.decembrī pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē.

 

Darba kārtība:

1. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Individuālam uzņēmumam “Skroders”.

Ziņo – Ivo Meļķis, SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis

2. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 007 0049 daļas atsavināšanas ierosināšanu par labu Valkas novada domei.

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

3. Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu.

Ziņo – Jana Putniņa, Attīstības un plānošanas nodaļas Projektu daļas vadītāja

4. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu.

Ziņo – Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors

5. Par Valkas novada domes izglītības iestāžu, kurās ēdināšanu nodrošina pašvaldība, ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, speciālists – finanšu analītiķis

6. Par Vijciema pamatskolas ēdnīcas telpu izmantošanas izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, speciālists – finanšu analītiķis

7. Par īstermiņa aizņēmuma ņemšanu.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vad. vietn. budžeta un plānošanas jautājumos

8. Par pabalsta piešķiršanu ***.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

9. Par Administratīvi juridiskās nodaļas izveidošanu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

10. Par grozījumiem Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmumā “Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§).

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

11. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālajam arhīvam.

Ziņo – Ivo Meļķis, SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis

12. Par neapdzīvojamo telpu nomu nodibinājumam “Fonds “Sirds atsaucība””.

Ziņo – Ivo Meļķis, SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis

13. Par atkārtota iesnieguma izskatīšanu par zemes vienību Valkā, Parka iela 14 un Parka iela 14A, atsavināšanu.

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

14. Par saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.23 “Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā”” apstiprināšanu,

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, novada domes jurists

15. Par saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.15 “Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” apstiprināšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, novada domes jurists

16. Par nodibinājuma “Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds “Sibīrijas bērni"” iesnieguma izskatīšanu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

17. Par izīrēta dzīvokļa Valkā, Ausekļa ielā 52, dzīvoklis 9, atsavināšanas procesa uzsākšanu.

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

18. Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Valkas pagastā, “Lazdas”, nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu.

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

19. Iesnieguma par dzīvokļa Valkas pagastā, Sēļi, “Māja 6”-2, atsavināšanas procesu, izskatīšana.

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

20. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.

Ziņo - Valdis Rogainis, Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs

 

JĀIEROSINA:

21. Par Valkas novada domes Ģimenes atbalsta centra “Saulīte” klienta uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, speciālists – finanšu analītiķis

22. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu U.K. nomātām telpām Rūjienas ielā 3E, Valkā.

Ziņo – Ivo Meļķis, SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis

23. Par saistošo noteikumu Nr. “Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Valkas novada domes 2017.gada speciālais budžets” apstiprināšanu.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vad. vietn. budžeta plānošanas jautājumos

24. Par saistošo noteikumu Nr. „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets” apstiprināšanu.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vad. vietn. budžeta plānošanas jautājumos

25. Par Jāņa Krama atbrīvošanu no Valkas novada Ērģemes pagasta pārvaldes vadītāja amata.

Ziņo – Vents Armands Krauklis, novada domes priekšsēdētājs

26. Par Valkas novada Ērģemes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

27. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

28. Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 22, Valkā atkārtotu telpu nomas tiesību izsoli.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

29. Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

30. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.