25.06.2018
Valkas novada domes sēdes darba kārtība (28.06.2018.)

Valkas novada domes sēde sasaukta 2018.gada 28. jūnijā pulksten 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, Valkā

Darba kārtība :

1. Par atteikumu izsniegt atļauju spēļu zāles un derību punkta atvēršanai Semināra ielā 16a, Valkā, Valkas novadā.

Ziņo – Vents Armands Krauklis, novada domes priekšsēdētājs

 

2. Par atļaujas izsniegšanu spēļu zāles un derību punkta atvēršanai Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā.

Ziņo – Vents Armands Krauklis, novada domes priekšsēdētājs

 

3. Valkas novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšana.

Ziņo – Zane Brūvere - Kvēpa, sabiedrisko attiecību speciāliste

 

4. Par siltumtrašu atzaru nomu no SIA „Valkas Namsaimnieks”.

Ziņo – Vents Armands Krauklis, novada domes priekšsēdētājs

 

5. Par dalību 3.Starptautiskā tūrisma festivālā “Kizkalesi” (Turcija).

Ziņo – Unda Ozoliņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja

 

6. Par finansiālu atbalstu dalībai 3.Starptautiskā tūrisma festivālā “Kizkalesi” (Turcija).

Ziņo – Unda Ozoliņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja

 

7. SIA “Valkas Elektrons” iesniegums par telpu Valkā, Rīgas ielā 24 nomas platības samazināšanu.

Ziņo – Ivo Meļķis, SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis

 

8. Par siltumtrases posma, no Raiņa ielas katlu mājas līdz Stendera ielas 5 katlu mājai, atsavināšanu.

Ziņo – Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors

 

9. Par saistošo noteikumu Nr.__ “Par gada 25.februāra saistošo noteikumu Nr.9 “Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Valkas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

10. Par saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi 2010.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Valkas novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi”” apstiprināšanu.

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

11. Par finansiālu atbalstu dalībai 6.starptautiskajā vokālistu konkursā “Baltic Voice 2018”.

Ziņo – Aivars Ikšelis, Izglītības un kultūras daļas vadītājs

 

12. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu daļai no nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880040040” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94880010023, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidošanai Valkas pagastā.

Ziņo – Ingars Siliņš, Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs

 

13. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – dzīvokļa Nr.7, Valkā, Stendera ielā 3, nosacītās cenas apstiprināšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vietniece

 

14. Par Vienošanās slēgšanu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības Valkā, Raiņa iela 25.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vietniece

 

15. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.

Ziņo – Valdis Rogainis, Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs

IEROSINĀŠANAI

16. Par Ligitas Šaicānes atbrīvošanu no Valkas novada bāriņtiesas locekļa amata.

Ziņo – Vents Armands Krauklis, novada domes priekšsēdētājs

 

17. Par finanšu līdzekļu pārskaitīšanu Valgas pagasta pašvaldībai.

Ziņo – Vents Armands Krauklis, novada domes priekšsēdētājs

 

18. Par neizmantotā ikgadējā atvaļinājuma un papildatvaļinājuma, un kārtējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam.

Ziņo – Vents Armands Krauklis, novada domes priekšsēdētājs

 

19. Par aizņēmuma ņemšanu Valkas novada Ērģemes un Sēļu katlu māju rekonstrukcijai.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja vietniece

 

20. Par aizņēmuma ņemšanu Valkas novada domes autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta līdzekļa iegādei.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja vietniece

 

21. Par cirsmu Valkas novadā, Valkas pilsētā “Pilsētas meži” (kad.Nr.94010060274, 94010070137, 94010070135, 94010075106), izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietniece

 

22. Par finansiālu atbalstu dalībai ANO simulācijas konferencē.

Ziņo -  Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

23. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Zinību dienas organizēšanai.

Ziņo -  Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

24. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.