25.05.2020
Valkas novada domes sēdes darba kārtība (28.05.2020.)

Domes sēde sasaukta 2020. gada 28. maijā plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, sēžu zālē.

 

Darba kārtība:

1. Par biroja telpas Nr. 6 Rīgas ielā 24, Valkā nomas tiesību izsoli.

2. Par sadarbības līguma slēgšanu ar nevalstisko organizāciju “Health Institute”.

3. Par *** iesniegumu ar lūgumu pagarināt pirkuma maksas apmaksas termiņu par nekustamo īpašumu Zvārtavas pagastā “Mežabrēķi”.

4. Par ēku, būvju Ērģemes pagastā “Ziemeļnieki” un “Ozoliņi” uzņemšanu Valkas novada domes bilancē.

5. Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu uz zemes gabala nomu Valkas pagastā, “Alieši 149”.

6. Par SIA “Tolka” iesniegumu par papildus zemes nodošanu apbūves tiesību realizēšanai.

7. Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 45., 58., 62. un 65.pielikumā.

8. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkā” īstenošanai.

9. Par aizņēmuma ņemšanu Raiņa ielas seguma atjaunošanai.

10. Par aizņēmuma ņemšanu Valkas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” telpu atjaunošanai un tehnoloģisko atvērumu izbūvei Ausekļa ielā 44, Valkā.

11. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā” realizācijai.

12. *** iesnieguma izskatīšana.

13. Par kases aparātu CHD7, CHD3030 3.62.1 un CHD5850 pārdošanu par brīvu cenu.

14. Par pabalsta piešķiršanu ***.

15. Par dienesta automašīnas nodošanu novada domes priekšsēdētājam.

16. Par SUP dēļu nomas pakalpojuma sniegšanu Valkā, Zāģezera teritorijā.

17. Par saskaņojumu Rūjienas novada pašvaldības investīciju projektiem valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai.

18. Par Valkas pilsētas kultūras nama telpu nomas maksas apstiprināšanu.

19. Par Valkas novada Bērnu un jauniešu centra “Mice” nolikuma apstiprināšanu.

20. Par 2020./2021. akadēmiskajā gadā atbalstāmām studiju programmām.

21. Par Valkas novada pašvaldības mantas – dzīvokļa Stendera ielā 2-24, Valkā, Valkas novads nosacītās cenas apstiprināšanu.

22. Par zemes starpgabala Valkā, Zaļā iela 5A, atsavināšanas noteikumiem.

23. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.

 

IEROSINĀŠANAI

 

24. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā “Rozas”, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

25. Informācija, ziņojumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.