25.03.2019
Valkas novada domes sēdes darba kārtība (28.03.2019.)

Domes sēde sasaukta 2019. gada 28. martā plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, sēžu zālē

 

Darba kārtība :

1.   Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “VALKAS MD”.

Ziņo - Daira Zalužinska, nekustamā īpašuma nodokļu administrators

 

2.   Par nekustamā īpašuma “Ozolu skola”, Zvārtavas pagastā atsavināšanas uzsākšanu.

Ziņo –Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

3.   Par Valkas novada domes iestāžu drukāšanas un kopēšanas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo - Viktors Kaņepe, Finanšu analītiķis

 

4.   Par Valkas novada domes sociālās aprūpes nama maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo -Viktors Kaņepe, Finanšu analītiķis

 

5.   Par Kārķu pagasta komunālās saimniecības specializētās automašīnas ZIL (AV9813) izmantošanas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo -Viktors Kaņepe, Finanšu analītiķis

 

6.   Par nolikuma Nr.___ “Grantu programmu “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!”” apstiprināšanu.

Ziņo–Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

7.   Par projekta „Labais vairo labo Kārķos” īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Ziņo–Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

8.   Par projekta „ Rotaļu laukuma izveide daudzdzīvokļu māju bērniem” līdzfinansēšanu.

Ziņo –Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

9.   Par projekta “Gājēju celiņa izveide līdz bērnu rotaļu laukumam” līdzfinansēšanu.

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

10.Par projekta “Mums ir svarīga pozitīva un veselīga bērnu izaugsme” līdzfinansēšanu.

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

11.Par projekta “Valkas - Lugažu ev. luteriskās baznīcas ietves atjaunošana” līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Ziņo–Toms Simtiņš, Projektu vadītājs

 

12.Par projekta “Radio Arena” līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Ziņo–Toms Simtiņš, Projektu vadītājs

 

13.Par projekta “Petanka sporta centra labiekārtošana Ērģemes pagastā” līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Ziņo–Toms Simtiņš, Projektu vadītājs

 

14.Par projekta „Bērnu rotaļu laukuma izveidošana Valkas pagasta Sēļos” izstrādāšanu un līdzfinansēšanu.

Ziņo – Jana Putniņa, Projektu daļas vadītāja

 

15.Par projekta „Gaismu sistēmas modernizācija Valkas pagasta Saieta namam “Lugažu muiža”” izstrādāšanu un līdzfinansēšanu.

Ziņo – Jana Putniņa, Projektu daļas vadītāja

 

16.Par projekta „Tautas tērpu iegāde Valkas pilsētas bērnu un jauniešu tautas deju kolektīviem” līdzfinansēšanu.

Ziņo – Jana Putniņa, Projektu daļas vadītāja

 

17.Par projekta „Zaļā klase ABC” līdzfinansēšanu.

Ziņo – Jana Putniņa, Projektu daļas vadītāja

 

18.Par projekta „Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras un aprīkojuma pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem” līdzfinansēšanu.

Ziņo – Jana Putniņa, Projektu daļas vadītāja

 

19.Par projekta „Aušanas aprīkojuma iegāde Valkas BJC bērnu aušanas pulciņam un Valkas rokdarbnieču kopai “Vijums””” līdzfinansēšanu.

Ziņo – Jana Putniņa, Projektu daļas vadītāja

 

20.Parsaistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta plānošanas jautājumos

 

21.Par finansiālu atbalstu dalībai Pasaules čempionātā petankā.

ZIŅO – Raivis Graņics, Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītājs

 

22.Par grozījumiem Valkas novada domes 2014.gada 27.februāra nolikumā Nr.4
„Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas nolikums”.

ZIŅO – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

23.Par grozījumiem Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra lēmumā “Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 1.§) 24.pielikumā.

Ziņo – Laila Ozoliņa, PII “Pasaciņa” vadītāja

 

24. Par saistošo noteikumu Nr.__”Grozījumi 2017.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.15 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Valkas novadā” apstiprināšanu.

Ziņo – Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja

 

25.Par pašvaldības īpašuma, dzīvokļa Valkā, Varoņu ielā 30-6, izsoles atzīšanu par nenotikušu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

26.Par neapbūvēta zemesgabala “Smiltnieki”, Ērģemes pagasts, nomas līguma izbeigšanu, atsavināšanas veida maiņu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

27.Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Valkas pagastā, “Alieši 10”, nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

28.Par nekustamā īpašuma Valkā, „Celtnieks 148” atsavināšanas uzsākšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

29.Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Nākotnes iela 2” Stepi, Zvārtavas pagasts, Valkas novads nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanas noteikumiem.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

30.Par nedzīvojamo iekštelpu Valkā, Rīgas ielā 24, 3.stāvā, telpa 007 nomas tiesību izsoli.Valkā nomas tiesību izsoli.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

31. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.

Ziņo - Valdis Rogainis, Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs

 

IEROSINĀŠANAI:

 

32.Par Valkas novada domes apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju izmaksu uzskaiti.

Ziņo - Viktors Kaņepe, Finanšu analītiķis

 

33.Par Valkas novada Valkas pagasta Lugažu bibliotēkas vadītāja atbrīvošanu.

Ziņo – Vents Armands Krauklis, novada domes priekšsēdētājs

 

34.Par Valkas novada Ērģemes pagasta Turnas bibliotēkas vadītāja atbrīvošanu.

Ziņo – Vents Armands Krauklis, novada domes priekšsēdētājs

 

35.Par Valkas novada Valkas pagasta Lugažu bibliotēkas vadītāja iecelšanu.

Ziņo – Vents Armands Krauklis, novada domes priekšsēdētājs

 

36.Par Valkas novada Ērģemes pagasta Turnas bibliotēkas vadītāja iecelšanu.

Ziņo – Vents Armands Krauklis, novada domes priekšsēdētājs

 

37.Par amatiermākslas kolektīvu transporta izdevumu apmaksu.

Ziņo - Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

38.Par projekta “Informatīvā stenda uzstādīšana Vijciemā” izstrādi un līdzfinansēšanu.

Ziņo - Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

39.Par neizmantotā ikgadējā atvaļinājuma un papildatvaļinājuma daļas piešķiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam.

Ziņo - Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

40. Par  aizņēmuma ņemšanu Valkas novada Bērnu un jauniešu centra “Mice” vienkāršotai atjaunošanai un autoruzraudzībai.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vad. vietn. budžeta plānošanas jautājumos

 

41. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Valkas novada grantsceļu bez cietā seguma pārbūve” realizācijai.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vad. vietn. budžeta plānošanas jautājumos

 

42. Par aizņēmuma ņemšanu Valkas novada domes Sociālās aprūpes nama telpu paplašināšanas būvprojekta izstrādei”.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vad. vietn. budžeta plānošanas jautājumos

 

43. Par aizņēmuma ņemšanu PII “Pasaciņa” ēdnīcas telpu vienkāršotās atjaunošanas būvprojekta izstrādei.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vad. vietn. budžeta plānošanas jautājumos

 

44. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā.
Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vad. vietn. budžeta plānošanas jautājumos


45. Par projekta “Valkas-Lugažu ev.luteriskās baznīcas skatu torņa rekonstrukcija” līdzfinansējuma nodrošināšanu.
Ziņo – Toms Simtiņš, Projektu vadītājs


46. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.