25.02.2019
Valkas novada domes sēdes darba kārtība (28.02.2019)

Domes sēde sasaukta 2019. gada 28. februārī plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3

 

Darba kārtība :

1.   Par Noteikumu Nr.__ ”Par Valkas novada pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanu” apstiprināšanu.

ZIŅO -  Līga Metuzāle, Personāla nodaļas vadītāja

 

2.   Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “PEPI RER”.

ZIŅO -  Daira Zalužinska, nekustamā īpašuma nodokļu administrators

 

3.   Par Nolikuma Nr.”Par tirdzniecību tirgū “17.Lielai Labdarības Robežtirgus”” apstiprināšanu.

ZIŅO -  Diāna Aņina, TIB vadītāja vietniece

 

4.   Par Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

ZIŅO -  Viktors Kaņepe, Finanšu analītiķis

 

5.   Par Valkas novada simbolikas izmantošanas saskaņošanu.

ZIŅO – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

6.   Par dalību XI Starptautiskajā folkloras festivālā “Dejas mieram” Ibillinā, Izraēlā.

ZIŅO – Aivars Ikšelis, Izglītības un kultūras daļas vadītājs

 

7.   Par Valkas pilsētas šautuves kā iestādes izveidošanu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

8.   Par telpu grupas Nr.9401 001 0532 001 010, Rīgas ielā 24, Valkā nomas tiesību izsoli.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

9.   Par ierosinājumu nodot atsavināšanai katlu māju Valkā, Blaumaņa ielā 18A.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

10.   Par nekustamo īpašumu Valkā, Rūjienas ielā 5B.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

11.   Par pagraba telpu Rīgas ielā 24, Valkā nomas tiesību izsoli.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

12.   Par Vienošanās slēgšanu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības “Māja 3”, Sēļi, Valkas pagastā un zemes gabala sagatavošanu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

13.   Par zemes vienības daļas Valkā, “Cepļa pļavas” nodošanu/nenodošanu apbūves tiesību izsolei.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

14.   Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.

Ziņo – Valdis Rogainis, Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs

 

15.   Vides iniciatīvas "100 darbi Latvijai" darītāju sumināšana.

Ziņo – Vides iniciatīvas “100 darbi Latvijai” organizatore Dženita Katiša

 

16.   Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.