24.04.2017
Valkas novada domes sēdes darba kārtība (27.04.2017.)

Valkas novada domes sēde sasaukta 2017.gada 27.aprīlī pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē.

 

Darba kārtība:

1.Par projekta “Valkas – Lugažu ev. luteriskās baznīcas pamatu atjaunošana” līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Ziņo – Toms Simtiņš, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs

2.Par projekta “Medību kluba saieta nama teritorijas labiekārtošana” līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Ziņo – Toms Simtiņš, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs

3.Par Valkas Siltumapgādes nodaļas siltumtīklu uzpildīšanas izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, speciālists – finanšu analītiķis

4.Par Valkas novada dzīvnieku patversmes maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, speciālists – finanšu analītiķis

5.Par Valkas pagasta Lugažu muižas telpu izmantošanas izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, speciālists – finanšu analītiķis

6.Par Ērģemes pagasta Turnas tautas nama telpu izmantošanas izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo - Viktors Kaņepe, speciālists – finanšu analītiķis

7.Par Valkas novada domes 2016.gada pārskata apstiprināšanu.

Ziņo – Vita Boša, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece grāmatvedības jautājumos

8.Par finansiālu atbalstu Valkas pilsētas folkloras deju kopai “Sudmaliņas”.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

9.Par grozījumu Valkas novada domes gada 26.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 31., 36., 41., 54., 59.pielikumā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

10.Par saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets” apstiprināšanu.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vad. vietn. budžeta plānošanas jautājumos

11.Par nepieciešamību noslēgt nomas līgumu ar apbūves tiesībām par daļu no zemes gabala Valkā, Rīgas iela 7.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

12.Par ēku Rīgas ielā 1 un Rīgas ielā 7A, Valkā nojaukšanu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

13.Par pirkuma līguma slēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu par zemes gabalu Valkā, Bērzezers 112.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

14.Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – dzīvokļa Nr.29, Valkā, Ausekļa ielā 26, nosacītās cenas apstiprināšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

15.Par izīrēta dzīvokļa Valkā, Tirgus iela 16, dzīvoklis 6, atsavināšanas procesa uzsākšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

16.Par apbūvētu zemesgabalu Ērģemes pagastā “Paeglīši” atsavināšanas procedūras apturēšanu un nomas līgumu turpināšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

17.Par zemesgabala Ērģemes pagastā “Bērziņi” atsavināšanas procedūras apturēšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

18.Par zemesgabala Kārķu pagastā “Birzes” atsavināšanas procedūras apturēšanu.

Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

19.Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.

Ziņo - Valdis Rogainis, Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs

 

JĀIEROSINA:

20.Par būves Ausekļa ielā 5, Valkā (ģērbtuve) nojaukšanu.

Ziņo – Aivars Cekuls, novada domes izpilddirektors

21.Par papildus līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība” projekta “Sadarbība dod augļus” finansēšanai.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vad. vietn. budžeta plānošanas jautājumos

22.Par projekta “Padarīsim vēl aktīvāku kultūras dzīvi Vijciemā!” līdzfinansēšanu.

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

23.Par INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projektu „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” (“Valga – Valka Twin – Town Centre Development”).

Informē – Jana Putniņa, Projektu daļas vadītāja

24.Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.

>