24.02.2020
Valkas novada domes sēdes darba kārtība (27.02.2020.)

Domes sēde sasaukta 2020. gada 27. februārī plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, sēžu zālē

 

Darba kārtība :

1.   Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu “Zobārstes Leles individuālais uzņēmums” privātpraksei.

2.   Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Unas Klotes nomātām telpām Rūjienas ielā 3E, Valkā.

3.   Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA “Baltic accountancy solutions” par telpām Rīgas ielā 22, Valkā.

4.   Par Nolikuma "Par tirdzniecību tirgū “18. Lielais Labdarības Robežtirgus” apstiprināšanu.

5.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmuma “Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 14., 33. un 52.pielikumā.

6.   Par Valkas novada domes Personāla nodaļas nolikuma apstiprināšanu.

7.   Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Valkā, Friča Roziņa ielā 3-22 pārņemšanu īpašumā bez atlīdzības.

8.   Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenām Ērģemes pagastā.

9.   Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu apstiprināšanu Kārķu pagastā.

10.Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu apstiprināšanu Valkas pagastā.

11.Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu apstiprināšanu Vijciema pagastā.

12.Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu apstiprināšanu Zvārtavas pagastā.

13.Par Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

14.Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu.

15.Par projektu „Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkā”.

16.Par Grantu programmu “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!”.

17.Par dalības maksu Valkas novada domes organizētajos sporta pasākumos.

18.Par nomas tiesību izsoli uz nedzīvojamām telpām “Starteri” – 2, Ērģemes pagasts, Valkas novads.

19.Par izsoles rezultātu apstiprināšanu par nekustamo īpašumu Zvārtavas pagastā “Ozolu skola”.

20.Par Vienošanās slēgšanu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības Valkā, Parka iela 2B.

21.Par Vienošanās slēgšanu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības Valkā, Tālavas iela 45.

22.Par vieglās automašīnas nomu (operatīvo līzingu).

23.Par grozījumiem Valkas novada domes 2015.gada 26.februāra nolikumā Nr.3 “Valkas novadpētniecības muzeja nolikums”.

24.Par grozījumiem Valkas novada domes 2014.gada 26.jūnija nolikumā Nr.10 “Jāņa Cimzes Balvas nolikums”.

25.Par Valkas pirmsskolas izglītības iestāžu reorganizāciju.

26.Par neapbūvēta zemesgabala “Alieši 149”, Valkas pagasts, izsoles atzīšanu par nenotikušu un jaunas izsoles organizēšanu.

27.Par nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā “Kalnmandēgi” atsavināšanas uzsākšanu.

28.Par grozījumiem zemes gabala Valkas pagastā, „Sviestiņi” atsavināšanas procesā.

29.Par iesnieguma izskatīšanu ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Valkā, Rīgas ielā 25A - 7.

30.Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „Druvas 9” atsavināšanas uzsākšanu.

31.Par nekustamā īpašuma Kārķu pagastā „Lejasšaujas 1” atsavināšanas uzsākšanu.

32.Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „Bērzezers 148” atsavināšanas uzsākšanu.

33.Par saskaņojumu Strenču novada domes nekustamā īpašuma atsavināšanai.

34.Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.

 

IEROSINĀŠANAI

35.Par *** iesnieguma izskatīšanu par garāžu Nr.25, Valkā, Mazā Parka ielā 1A.

36.Par Valkas novada domes izpilddirektora vietnieka - Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja iecelšanu.

37.Informācija, ziņojumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.