23.03.2020
Valkas novada domes sēdes darba kārtība (26.03.2020.)

Domes sēde sasaukta 2020. gada 26. martā plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, sēžu zālē

 

Darba kārtība :

1.   Par finansiālu atbalstu *** startiem Latvijas un Eiropas čempionātā jauniešiem.

2.   Par projekta „Labais vairo labo Kārķos” īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

3.   Par Valkas novadpētniecības muzeja maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

4.   Par Valkas novada domes sniegto ūdens skaitītāju verificēšanas un plombēšanas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Valkas novada Valkas pagastā.

5.   Par Valkas novada domes sniegto ūdens skaitītāju verificēšanas un plombēšanas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Valkas novada Ērģemes pagastā.

6.   Par Valkas novada domes sniegto ūdens skaitītāju verificēšanas un plombēšanas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Valkas novada Kārķu pagastā.

7.   Par nomas līguma termiņa pagarināšanu zemes vienībai Raiņa iela 11, Valkā.

8.   Par grozījumu Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmuma “Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 2.pielikumā.

9.   Par Valkas novadpētniecības muzeja Darbības un attīstības stratēģijas 2020.-2024.gadam apstiprināšanu.

10.Par grozījumiem Valkas novada domes 2014.gada 27.februāra nolikumā Nr.4 “Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas nolikums”.

11.Par grozījumu Valkas novada domes 2019.gada  31.oktobra lēmumā “Par Valkas novada Kārķu sākumskolas reorganizāciju” (sēdes protokols Nr.14, 30.§).

12.Par grozījumiem Valkas novada domes 2014.gada 27.novembra nolikumā Nr.26 „Ērģemes pamatskolas nolikums”.

13.Par akciju “ApGLEZNO un noBILDĒ arī Tu savu pastkastīti!”.

14.Par grozījumiem 2009.gada 24.septembra nolikumā Nr.18 “Valkas novada Bāriņtiesas nolikums”.

15.Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījums Valkas novada domes 2018. gada 22.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 “Par pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm Valkas novadā”” apstiprināšanu.

16.Par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā „Kalnrozes 4” atsavināšanas uzsākšanu.

17.Par nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā „Jaunkurpnieki” atsavināšanas uzsākšanu.

18.Par izsoles rezultātu apstiprināšanu par nekustamo īpašumu Valkā, Varoņu iela 25A.

19.Par dzīvokļa īpašuma Valkā, Merķeļa iela 13A-34 atsavināšanas procedūras izbeigšanu.

20.Par iesnieguma izskatīšanu ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Valkā, Merķeļa ielā 15 - 78.

21.Par nomas tiesību izsoli uz nedzīvojamām telpām “Starteri” 2, Ērģemes pagasts, Valkas novads, atzīšanu par nenotikušu un tālāko rīcību ar nekustamo īpašumu.

22.Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.

 

IEROSINĀŠANAI

 

23.Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu maiņu.

Rakstam pievienoti 1 komentārs(-i)

Marta, 2020-03-23 14:06
Ierosinājums: domes sēdē izvērtēt darāmo darbu prioritātes. Iebraucot pilsētā (no aktīvās atpūtas un ievērojot VM noteiktās prasības), uz tranzītceļa sagaida baneris ar kultūras pasākumiem - robežtirgus - jau maijā utt., tā līdz rudenim! Vai tas ir pārdomāti?