22.07.2019
Valkas novada domes sēdes darba kārtība (25.07.2019.)

Domes sēde sasaukta 2019. gada 25. jūlijā plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, sēžu zālē

 

Darba kārtība:
1. Par pašvaldības līdzdalību un līdzfinansējumu tranzīta ielu Valkas pilsētā pa Zemgales ielu, posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai pārbūvei un tranzīta ielu posmā no Raiņa ielas līdz Igaunijas robežai asfalta seguma atjaunošanai.
Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja


2. Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu uz neapbūvētu zemes gabalu nomu Valkas pagastā “Alieši 70”.
Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas Teritorijas plānošanas daļas vadītāja


3. Par grozījumiem Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”.
Ziņo – Raivis Graņics, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītājs


4. Par izmaiņām nekustamā īpašuma uzskaitē 2019.gada Valkas novada domes bilancē.
Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja


5. Par grozījumiem 2019.gada 27.jūnija Valkas novada domes lēmumā “Par centralizētā tīklā piegādātās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā apstiprināšanu”.
Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja


6. Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „Alieši 188” atsavināšanas uzsākšanu.
Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece


7. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
Ziņo – Valdis Rogainis, Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs


IEROSINĀŠANAI
8. Par grozījumiem 2019.gada 27.jūnija Valkas novada domes lēmumā “Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu noteikšanu Valkas pilsētā”.
Ziņo – Viesturs Zariņš, domes priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālo lietu jautājumos


9. Par finansiālu atbalstu dalībai Eiropas U20 čempionātā.
Ziņo – Raivis Graņics, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītājs


10. Par finanšu līdzekļu pārskaitīšanu Valgas pagasta pašvaldībai.
Ziņo – Diāna Aņina, Tūrisma un informācijas biroja vadītāja


11. Par Nolikuma Nr.__ „Par finanšu līdzekļu vai mantas ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību” apstiprināšanu.
Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja


12. Par lokālplānojuma daļai no nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880040040” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94880010023, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidošanai Valkas pagastā, pilnveidošanu.
Ziņo – Ingars Siliņš, Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs


13. Par saistošo noteikumu Nr.___ „Grozījumi 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu.
Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece


14. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada speciālais budžets”” apstiprināšanu.
Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece


15. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.