07.10.2013
Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz pašvaldības īpašumā esoša neapbūvēta zemes gabala Zvārtavas pagastā „Viļņi”

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz pašvaldības īpašumā esoša neapbūvēta zemes gabala Zvārtavas pagastā „Viļņi”, kadastra apzīmējums 9496 008 0108, platību 1.3ha, nomu bez apbūves tiesībām.

Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2013.gada 28.oktobrī plkst.16:00, Valkas novada domes sēžu zālē, Semināra ielā 9, Valka, Valkas novads.

Nomas objekts – neapbūvēts zemes gabals 1.3ha platībā.

Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 5 gadiem, ja nomas maksa ir augstāka par nosacīto nomas maksu, vai uz vienu gadu, ja nomas maksa ir zemāka par nosacīto nomas maksu.

Nomas maksas nosacītā cena ir LVL 5.27 (pieci lati 27 santīmi) gadā, bez PVN.

Pretendenti var saņemt Izsoles nolikumu personīgi katru darba dienu Valkas novada domē, Semināra ielā 9, 3.kabinetā līdz 28.oktobrim, plkst 15:00, (tālr. 647 07479, fakss: 647 07493; e-pasts: novads[uz]valka[punkts]lv) vai elektroniski mājas lapā www.valka.lv,

Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Valkā, Semināra ielā 9, 3.kabinetā darba dienās līdz 2013.gada 28.oktobra plkst. 15:00

Iepazīties ar Nomas objektu var iepriekš sazinoties pa tālruni 64707479 vai 647 28428.

 

Izsoles noteikumi

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.