Vakances

Valkas novada pašvaldība (reģ.Nr. 90009114839) aicina darbā Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (turpmāk - MJIC) jaunatnes darbinieku (kods pēc profesiju klasifikatora – 2422 57 ). Darba vietas adrese Semināra iela 21, Valka.

 

Darba pamatpienākumi:

 • Plānot un nodrošināt dažāda veida aktivitātes lietderīga brīvā laika pavadīšani MJIC;
 • Motivēt jauniešus piedalīties sabiedriskās dzīves aktivitātēs, iesaistīties dažādos projektos un pasākumos;
 • Atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radīt labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai;
 • Līdzdarboties novada, valsts un starptautisko pasākumu un projektu īstenošanā jaunatnes jomā;
 • Organizēt pasākumus jauniešiem un bērniem MJIC;
 • Konsultēt jauniešus par viņiem aktuālajām tēmām;
 • Nodrošināt informācijas pieejamību un apriti par jaunatnes politikas jautājumiem.

 

Prasības pretendentiem:

 • Vēlme uzlabot  jauniešu dzīves kvalitāti;
 • Labas komunikācijas un saskarsmes prasmes, spēja strādāt komandā;
 • Radoša pieeja darbam, spēja ātri reaģēt un improvizēt dažādās situācijās;
 • Augsta atbildības sajūta, mērķtiecīgums, pašiniciatīva;
 • Labas datora lietošanas prasmes;
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī (angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību).

 

Piedāvājam:

 • Atbildīgu un radošu darbu;
 • Stabilu atalgojumu – 800 EUR (bruto) mēnesī;
 • Apmaksātu papildatvaļinājumu.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikuma vēstule;
 • Pretendenta CV

 

Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra darba laiks – O,T,C,P,S 13:00-21:00

 

Pretendentiem iesniedzamos dokumentus līdz 2022.gada 10.jūlijam sūtīt uz e-pastu: romina.melnika@valka.lv

Tel. informācijai: 29472781

 

Informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu izsludinātās vakances pretendentu atlases norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.

Valkas novada pašvaldības ( reģ. Nr. Nr.90009114839 ) Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa uz noteiktu laiku (līdz 2022.gada 2.oktobrim) aicina darbā strādnieku (kods pēc profesiju klasifikatora - 9622 01).

 

Darba pamatpienākumi:

-         Pilsētas teritorijas sakopšanas darbi;

-         Zāliena pļaušanas ar trimeri un raideri;

-         Koku un krūmu zāģēšana, sauso zaru izgriešana;

-         Svētku rotājumu un dekoru izvietošana un novākšana pilsētas teritorijā.

 

Piedāvājam:

-          Stabilu atalgojumu – no 500 līdz 820 euro mēnesī,

-          Sociālās garantijas;

 

Pieteikties pa tālruni 25744199 (nodaļas vadītājs Gints Stālmeisters) vai pa e-pastu gints.stalmeisters@valka.lv

Valkas novada pašvaldība (reģ.Nr. 90009114839) konkursa kārtībā uz nenoteiktu laiku aicina darbā Valkas – Valgas sadarbības koordinatoru (kods pēc profesiju klasifikatora – 3343 06).

 

Darba pamatpienākumi:

-          koordinēt informācijas apmaiņu starp Valkas un Valgas pašvaldībām;

-          organizēt un piedalīties Valkas – Valgas pašvaldību kopējās sanāksmēs, pasākumos un projektos;

-          organizēt Valkas – Valgas pašvaldību sanāksmes, nodrošināt sanāksmju norisi, nosūtīt iesaistītajām personām nepieciešamo informāciju un materiālus par sanāksmēm vai plānotajiem pasākumiem;

-          kārtot lietvedības dokumentus – izstrādāt sanāksmju darba kārtību, veikt sanāksmju protokolēšanu un citu nepieciešamo materiālu apkopošanu izskatīšanai sanāksmēs, nodrošinot dokumentu saglabāšanu atbilstoši arhīva un lietvedības prasībām,

-          tulkot pašvaldību sadarbībai nepieciešamo informāciju no latviešu uz igauņu un no igauņu uz latviešu valodu;

-          organizēt informatīvo materiālu (preses relīzes, informatīvie materiāli par jebkuru sadarbības tēmu) sagatavošanu un izplatīšanu latviešu un igauņu valodās;

-          piedalīties Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības projektu sagatavošanas procesā un īstenošanā;

-          piedalīties kopīgu publisku pasākumu un aktivitāšu, kas veicina sadarbību starp pašvaldību iedzīvotājiem, organizēšanas procesā;

-          koordinēt Valkas un Valgas sadarbību pārvaldības, attīstības, ekonomikas, kultūras, sporta, izglītības, tūrisma jomās ar mērķi veicināt Valkas/Valgas sociāli ekonomisko attīstību un starptautisko atpazīstamību;

-          koordinēt darbības, kas saistītas ar Valkas - Valgas kopīgās tīmekļa vietnes visitvalgavalka.com un saistīto sociālo mediju kanālu pārvaldību, izstrādi un satura veidošanu;

 

Prasības pretendentiem:

-          Amatam atbilstoša izglītība;

-          Labas analītiskās, organizatoriskās un komunikācijas prasmes;

-          Ļoti labas latviešu un igauņu valodas zināšanas, angļu un krievu valodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;

 

Piedāvājam:

-          Atbildīgu un interesantu darbu dinamiskā darba vidē;

-          Stabilu atalgojumu - 925 euro (bruto) mēnesī;

-          Sociālās garantijas;

-          Apmaksātu papildatvaļinājumu.

 

Iesniedzamie dokumenti:

-          Pieteikuma vēstule;

-          Pretendenta CV;

-          Izglītības dokumentu, sertifikātu u.c. dokumentu kopijas.

 

Nepieciešamos dokumentus ar norādi “Valkas – Valgas sadarbības koordinators” iesūtīt elektroniski Valkas novada pašvaldības Personāla nodaļas vadītājai A.Ārgalei uz e-pastu: arita.argale@valka.lv.

Tel. informācijai: 20234413

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679), Valkas novada pašvaldība informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.

 


 

Valka municipality (reg. No. 90009114839) is looking for the Valka-Valga co-operation coordinator (profession code according to the classification - 3343 06) for an non-fixed period.

 

Basic job responsibilities:

 • to coordinate the exchange of information between Valka and Valga municipalities;
 • to organize and participate in joint meetings, events and projects of Valka - Valga municipalities;
 • to organize the meetings of Valka - Valga municipalities, to ensure the practicalities, to send the necessary information and materials about the meetings or planned events to the involved persons;
 • to arrange record keeping - to develop the agenda of the meetings, to take minutes of the meetings and to compile other necessary materials for consideration at the meetings, ensuring the preservation of documents in accordance with the requirements of the archives and record keeping,
 • to translate the information necessary for the co-operation of local governments from Latvian into Estonian and from Estonian into Latvian;
 • to organize the preparation and distribution of informative materials (press releases, informative materials on any topic of co-operation) in Latvian and Estonian;
 • to participate in the process of preparation and implementation of Latvian-Estonian cross-border co-operation projects;
 • to participate in the organizing of joint public events and activities that promote cooperation between local residents;
 • to coordinate the co-operation between Valka and Valga in the fields of governance, development, economy, culture, sports, education, tourism with the aim of promoting the socio-economic development and international recognition of Valka / Valga;
 • to coordinate activities related to the management, development and content creation of the Valka - Valga joint website visitvalgavalka.com and related social media channels;

 

Requirements for applicants:

 • Education relevant to the position;
 • Good analytical, organizational and communication skills;
 • Very good knowledge of Latvian and Estonian, knowledge of English and Russian will be considered an advantage;

 

We offer:

 • Responsible and interesting work in a dynamic work environment;
 • Stable salary - 925 euros (gross) per month;
 • Social guarantees;
 • Paid additional leave

 

Documents to be submitted:

 • Application letter;
 • Applicant's CV;
 • Educational documents, certificates, etc. copies of documents.

 

Send the necessary documents with the indication “Valka - Valga Cooperation Coordinator” electronically to the head of the Personnel Department of Valka Municipality to e-mail: arita.argale@valka.lv.

Tel. for information: 20234413

 

Based on the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council), Valka Municipality informs that the personal data indicated in the application documents will be processed only to ensure the selection process.

 


Valka vald (reg nr 90009114839) võtab tähtajatu tööajaga tööle Valga-Valka koostöö koordinaatori (kutsekood klassifikaatori järgi - 3343 06).

 

Peamised tööülesanded:

 • Valga ja Valka omavalitsuste infovahetuse koordineerimine;
 • Valga ja Valka omavalitsuste ühiste koosolekute, ürituste ja projektide korraldamine ning neil osalemine;
 • Valka – Valga omavalitsuste regulaarsete koosolekute korraldamine, vajaliku eelinformatsiooni ja materjalide koondamine ja osalistele saatmine;
 • asjaajamise korraldamine, koosolekute päevakordade koostamine, koosolekute protokollimine;  arutelude ja muude vajalike materjalide ettevalmistamine; dokumentide nõuetekohase arhiveerimise tagamine;
 • omavalitsuste koostööks vajaliku teabe tõlkimine nii läti keelest eesti keelde kui eesti keelest läti keelde;
 • läti- ja eestikeelsete infomaterjalide (pressiteated, koostööalased infomaterjalid jms) koostamine ja levitamine;
 • Eesti-Läti piiriüleste koostööprojektide ettevalmistamises ja elluviimises osalemine;
 • piiriüleste avalike ürituste ja kohalike elanike koostööd edendavate tegevuste korraldamine;
 • Valga ja Valka omavalitsuste vahelise koostöö koordineerimine valitsemise, arengu, majanduse, kultuuri, spordi, hariduse ja turismi vallas eesmärgiga edendada Valga-Valka sotsiaalmajanduslikku arengut ja rahvusvahelist tuntust;
 • Valga-Valka ühise veebilehe www.visitvalgavalka.com ja sellega seotud sotsiaalmeediakanalite haldamise, arendamise ja sisuloomega seotud tegevuste korraldamine

 

Nõuded kandideerijale:

 • ametikohale vastav haridus
 • hea analüüsi-, organiseerimis- ja suhtlemisoskus
 • väga hea läti ja eesti keele oskus, inglise ja/või vene keele oskus on suureks eeliseks

 

Omaltpoolt pakume:

 • vastutusrikast ja huvitavat tööd dünaamilises töökeskkonnas
 • stabiilset töötasu 925 eurot (bruto) kuus
 • tasulist lisapuhkust

 

Esitatavad dokumendid:

 • CV
 • motiveeritud sooviavaldus
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad
 • muud dokumendid, mida kanditaat peab oluliseks

 

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid saata elektrooniliselt Valka valla personaliosakonna juhataja e-postile arita.argale@valka.lv märksõnaga “Valka-Valga koostöö koordinaator”

 

Täpsemat informatsiooni saab telefoni +371 2023 4413

 

Lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu isikuandmete kaitse üldmäärusest (EL) 2016/679, kasutab Valka vald kandideerimisdokumentides märgitud isikuandmeid üksnes värbamisprotsessi läbiviimiseks.

Valkas novada pašvaldība (reģ.Nr.90009114839) konkursa kārtībā uz nenoteiktu laiku aicina darbā Juridiskās nodaļas Juristu (kods pēc profesiju klasifikatora – 2611 01). Darba vietas adrese Beverīnas iela 3, Valka.

 

Darba pamatpienākumi:

 

 • sagatavot juridisku dokumentu projektus, tajā skaitā līgumus, pieteikumus, pašvaldības domes lēmumus, administratīvos aktus, pavadrakstus, izziņas, rīkojumus, atbildes u.c.;
 • izskatīt, labot, papildināt un saskaņot citus juridiskus dokumentus (piem., līgumslēdzējpuses sagatavotos līgumus);
 • konsultēt pašvaldības vadību, pašvaldības domes deputātus, administrācijas darbiniekus, pašvaldības iestāžu vadītājus un citus pašvaldības speciālistus juridisko jautājumu risināšanā;
 • pārstāvēt pašvaldības intereses tiesā un citās tiesībsargājošajās iestādēs;
 • piedalīties un ziņot par sava amata kompetencē esošiem jautājumiem komiteju un domes sēdēs;
 • sagatavot pirmstiesas brīdinājumus pašvaldības noteikto maksājumu parādniekiem un aktivizēt parādu atgriešanas procesu.

 

Prasības pretendentiem:

 

 • Juridiskā izglītība;
 • Darba pieredze vai prakse jurista (vai tam pielīdzināmā) amatā;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • Labas analītiskās, organizatoriskās, sadarbības, komunikācijas prasmes, arī datorprasmes;
 • Atbildības izjūta, precizitāte; spēja ātri novērtēt situāciju un pieņemt pamatotus lēmumus.

       

Piedāvājam:

 

 • Interesantu, atbildīgu darbu, ar iespēju sevi apliecināt un profesionāli attīstīties;
 • Stabilu atalgojumu – 1125,00 euro mēnesī;
 • Sociālās garantijas;
 • Apmaksātu papildatvaļinājumu;
 • Nepieciešamības gadījumā izskatīsim iespēju nodrošināt ar dzīvesvietu.

 

 

Motivācijas vēstule, CV un izglītību apliecinošas dokumentu kopijas iesniedzamas Valkas novada pašvaldībā – Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, iesniedzot tās  Priekšsēdētāja sekretariāta sekretārei vai elektroniski nosūtot dokumentus Valkas novada pašvaldības Personāla nodaļas vadītājai A.Ārgalei – arita.argale@valka.lv.

 

Sīkāka informācija, zvanot – tālr.: 20234413.

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679), Valkas novada pašvaldība informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.

Valkas novada Sociālais dienests (reģ.Nr. 90009191293) uz nenoteiktu laiku aicina darbā sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm un bērniem (kods pēc profesiju klasifikatora  – 2635 03 ).

 

Darba pamatpienākumi:

-       veikt sociālo darbu ar ģimenēm ar bērniem;

-       sniegt informāciju, konsultācijas un atbalstu ģimenei, veikt ģimenes pirmreizējo izvērtēšanu, izvērtēt ģimenes sociālo funkcionēšanu, identificēt problēmas un apzināt resursus;

-       novērtēt apdraudējuma risku ģimenēs, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi;

-       sastādīt sociālās rehabilitācijas/sadarbības plānu, nepilngadīgo profilakses programmu;

-       piesaistīt speciālistus, nepieciešamos pakalpojumus un sadarboties ar pakalpojumu sniedzējiem;

-       veidot klientu lietas, nodrošinot sociālā gadījuma vadības procesu, regulāri novērtēt sociālā gadījuma vadības procesu un klienta sociālās situācijas izmaiņas;

-       veidot un piedalīties speciālistu komandās, starpinstitucionālās sadarbības grupās;

-       regulāri veikt klientu dzīves apstākļu pārbaudes un ģimeņu pārraudzību;

-       piedalīties bāriņtiesas sēdē, pārstāvot to bērnu intereses, par kuriem sniegta informācija;

-       strādāt ar Sociālā dienesta datu bāzi SOPA.

 

Prasības pretendentiem:

-       izglītība – otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā;

-       prasme orientēties normatīvajos aktos un pielietot tos darbā;

-       spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, savas kompetences ietvaros;

-       labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;   

-       saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem;

-       valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;

-       spēja strādāt paaugstinātos stresa apstākļos, prasme organizēt savu darbu;

-       precizitāte, spēja apgūt jaunu informāciju  un orientēties informācijas daudzumā;

-       prasme strādāt ar biroja programmām Word, Excel, datu apstrāde SOPA;

-       speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā (40 stundas)- tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

Piedāvājam:

-       atbildīgu un interesantu darbu dinamiskā darba vidē;

-       stabilu atalgojumu – 935,00 EUR (bruto) mēnesī;

-       apmaksātu papildatvaļinājumu un atvaļinājuma pabalstu;

-       iespēju regulāri papildināt zināšanas apmeklējot seminārus un kursus

 

Iesniedzamie dokumenti:

-       pieteikuma vēstule;

-       pretendenta CV;

-       izglītību, kvalifikāciju un papildizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

-       valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju (ja nepieciešams).

 

Darbs jāuzsāk 2022.gada 1.septembrī.

 

Nepieciešamos dokumentus ar norādi “Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem” līdz 2022.gada  26.augustam iesūtīt elektroniski Valkas novada Sociālā dienesta vadītājai Natālijai Dubrovskai uz e-pastu – natalija.dubrovska@valka.lv

 

Sīkāka informācija, zvanot – tālr. 64725937, 29452453

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679), Valkas novada pašvaldība informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.

Aicinām darbā Projektu vadītāju (2422 01)

SIA “ZAAO” ir vadošais atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums Vidzemē, kas nodrošina kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu izmantojot modernas un mūsdienīgas tehnoloģijas, īsteno sabiedrības izglītošanas un informēšanas aktivitātes. Ir atvērts jaunu tehnoloģiju ieviešanai procesu optimizācijai.


DARBA PIENĀKUMI:
Eiropas Savienības fondu projektu vadība;

Projektu komandas darba organizācija;

Projektu ieviešanas gaitas, termiņu un izmaksu kontrole;

Resursu plānošana un vadība;

Projektu dokumentācijas sagatavošana;

Sadarbības nodrošināšana ar uzņēmuma iekšējiem un ārējiem klientiem.

 

MĒS PIEDĀVĀJAM:

Patstāvīgu, atbildīgu un dinamisku darbu;

Pilnu darba slodzi;

Bruto atalgojumu no 1400.00 mēnesī;

Sakātotu darba vidi un lieliskus kolēģus;

Daļēji attālinātā darba iespējas;

Kvalifikācijas celšanas iespējas;

Nelaimes gadījumu apdrošināšanu uzsākot darbu;

Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.


PRASĪBAS:

Augstākā izglītība sociālajās zinībās un/vai projektu vadībā;

Pieredze ES struktūrfondu finansētu projektu vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību;

Prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;

Spēja plānot savu un komandas darbu;

Spēja vadīt pārrunas un risināt problēmsituācijas;

Ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas mutvārdos un rakstos;

B kategorijas autovadītāja apliecība.

PIETEIKTIES: CV un motivācijas vēstuli, atsauksmes vai rekomendācijas lūdzam iesūtīt e-pastā darbs@zaao.lv līdz 26.jūnijam, informācijai zvanīt 26207402


Pateicamies par atsaucību!


Informējam, ka Jūsu pieteikumu dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “ZAAO”, Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201, reģ.nr. 44103015509

 

Valkas novada Pašvaldības policija (reģ.Nr. 90010993513) uz nenoteiktu laiku aicina darbā Pašvaldības policijas inspektoru (kods pēc profesiju klasifikatora –3355 14 ).

 

Darba pamatpienākumi:

 • Patrulēt sabiedriskās kārtības uzturēšanai, veikt administratīvo pārkāpumu profilaksi, novērst un pārtraukt administratīvo pārkāpumus, noskaidrot pārkāpumu izdarījušās personas;
 • Veikt administratīvā pārkāpuma procesu savas kompetences ietvaros vai sagatavot lietas nosūtīšanu pēc piekritības;
 • Veikt personu datu apstrādi, lai nodrošinātu procesuālo darbību veikšanu un noteiktu personas identitāti;
 • Sniegt pirmo palīdzību un organizēt citu veidu palīdzības nodrošināšanu likumpārkāpumā vai nelaimes gadījumā cietušai vai bezpalīdzīgā stāvoklī esošai personai savas kompetences ietvaros;
 • Izskatīt saņemtos fizisko un juridisko personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus.

 

Prasības pretendentiem:

 • Amatam atbilstoša izglītība;
 • Atbilstība likuma “Par policiju” 21.panta pirmās daļas prasībām;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība un vismaz 3 gadu pieredze autovadīšanā;
 • Laba fiziskā sagatavotība un atbilstošs veselības stāvoklis veicamajam darbam;
 • Augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas prasmes, spēja risināt konfliktsituācijas, prasme strādāt komandā;
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī (angļu, krievu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • Labas datora lietošanas prasmes.

 

Piedāvājam:

 • Atbildīgu, aktīvu un daudzveidīgu darbu;
 • Stabilu atalgojumu – 935,00 EUR (bruto) mēnesī;
 • Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
 • Apmaksātu papildatvaļinājumu un atvaļinājuma pabalstu.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikuma vēstule;
 • Pretendenta CV

 

Pretendentiem iesniedzamos dokumentus sūtīt uz e-pastu: diana.juga@valka.lv

Tel. informācijai: 26370198

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679), Valkas novada pašvaldība informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.

 

Profesijas kods – 3355 29

 

Galvenie amata pienākumi:

-          veikt pasākumus sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes drošības nodrošināšanā, likumpārkāpumu novēršanā sabiedriskās vietās, uz valsts un pašvaldību autoceļiem, ūdenstilpnēm, atbilstoši Valsts policijas Patruļpolicijas darba organizācijas noteikumiem;

-          operatīvi reaģēt uz sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes pārkāpumiem, kā arī citiem likumpārkāpumiem, normatīvos aktos noteiktā kārtībā veikt likumpārkāpēju aizturēšanu, atbilstoši kompetencei veikt personu un transportlīdzekļu meklēšanas pasākumus;

-          veikt sabiedriskās kārtības, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, ceļu satiksmes negadījumu kā arī citu materiālu dokumentālu noformēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

-          veikt aizturēto, apcietināto un notiesāto personu konvojēšanu atbilstoši Valsts policijas aizturēto, apcietināto un notiesāto personu konvojēšanas noteikumiem un starpresoru vienošanās prasībām;

-          veikt īslaicīgās aizturēšanas vietas telpu un īslaicīgā aizturēšanas vietā ievietoto aizturēto, apcietināto, notiesāto, administratīvi aizturēto un arestēto, kā arī Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā aizturēto personu uzraudzību, novērošanu un apsardzību, atbilstoši Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu darba organizācijas noteikumiem, Aizturēto personu turēšanas kārtības likumam;

-          savas kompetences ietvaros veikt informācijas apstrādi un ievadi datu bāzēs, nepieciešamības gadījumā veikt korekcijas konkrētajās datu bāzēs, tādējādi nodrošinot maksimāli precīzas informācijas esamību un pieejamību. Pēc nepieciešamības elektroniskā veidā sagatavot pārskatus un atskaites.

 

Prasības pretendentiem:

-          atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta gaitas likuma 4. un 7. pantā noteiktajām prasībām;

-          profesionālā izglītība (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis), tiesību zinātnes, civilā un militārā aizsardzība;

-          zināšanas lietošanas līmenī informācijas tehnoloģijās un informācijas sistēmās;

-          spēja sazināties valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā;

-          B kategorijas vadītāja apliecība.

 

Piedāvājam:

-          darba vietu izvēlētajā iecirknī ar pilnas slodzes darba laiku;

-          atalgojumu no 849,00 EUR (zemākā mēnešalga) līdz 949,00 EUR, kas var mainīties, ņemot vērā papildus kritērijus (izdiena);

-          sociālās garantijas;

-          interesantu un dinamisku darbu;

-          profesionālu izaugsmi;

-          kvalifikācijas celšanas iespējas.

 

Darba vietas adrese:   

Valkas iecirknis – Tālavas iela 4, Valka, LV-4701

 

Pieteikšanās :

Motivētu pieteikuma vēstuli, Dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) (Eiropass formā) un izglītību apliecinošu dokumentu kopiju/-as sūtīt uz elektroniskā pasta adresi cv@vidzeme.vp.gov.lv, informācija pa tālruni 64202911.

 

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde, kontaktinformācija: Rīgas iela 50, Valmiera, LV-4201.

SIA “VTU VALMIERA” aicina darbā autobusa vadītāju Valkas autoostā.

 

DARBA PIENĀKUMI:

 • pasažieru pārvadāšana saskaņā ar darba grafiku
 • biļešu pārdošana

 

PRASĪBAS PRETENDENTIEM:

 • D kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība, vēlams 95. kods
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes
 • latviešu valodas zināšanas

 

UZŅĒMUMS PIEDĀVĀ:

 • darbu stabilā uzņēmumā
 • darba samaksu 950–1150 EUR (bruto)
 • pilnas sociālās garantijas
 • 95. koda mācības
 • veselības apdrošināšanas iespējas
 • dinamisku un profesionālu darba vidi
 • profesionālu apmācību un karjeras izaugsmes iespējas

 

CV un pieteikuma vēstuli ar norādi vakancei „Autobusa vadītājs Valkas autoostā” lūdzam iesniegt:

sūtot elektroniski uz info@vtu-valmiera.lv

personīgi Valkas autoostas kasē Rīgas ielā 7, Valkā.

personīgi SIA „VTU Valmiera” administrācijas ēkas „Brandeļi”, Brandeļi, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, 205. kabinetā darba dienās no plkst.13:00 līdz 16:00

 

Informācijai 25908243

* Iesniegtos personas datus SIA “VTU VALMIERA” izmantos, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu. Ja kandidāts vēlas, lai viņa personas dati tiktu saglabāti SIA “VTU VALMIERA” iekšējā datu bāzē ar mērķi tos apstrādāt citos SIA “VTU VALMIERA” personāla atlases konkursos, tad pieteikumā vakancei lūdzam kandidātam norādīt savu piekrišanu personas datu saglabāšanai.

Valkas Jāņa Cimze ģimnāzija ( reģ.nr. 90009114839) aicina darbā pirmsskolas un sākumskolas pedagogu ( kods pēc profesiju klasifikatora: pirmsskolas izglītības skolotājs 2342 01; sākumizglītības skolotāja 2341 02)
Darba vietas adrese-Ausekļa iela 5, Valka

 

Darba pamatpienākumi:

 

veikt skolotāja pienākumus;

 

Piedāvājam:

 

likme no 950- 1000 euro mēnesī

labus darba apstākļus

 

Prasības pretendentam:

 

∙ izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

∙ sadarbspējīgs Covid 19 sertifikāts – saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.3. punktu un Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 104. punktu;

∙ augsta atbildības sajūta, precizitāte;

∙ prast plānot un organizēt savu darbu.

 

Plašāka informācija : dir.vietniece A.Kušķe 28300964 vai vjcgimnazija@gmail.com

Valkas novada Kārķu pagasta pārvalde( reģ. Nr. Nr.90009247192 „Ausmas”, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads), aicina darbā Komunālās saimniecības dažādu darbu strādnieku (kods pēc profesiju klasifikatora-9622 01).

Darba pamatpienākumi:

 • Kārķu pagasta teritorijas sakopšanas darbi atbilstoši sezonai;
 • Komunālās saimniecības ēku kurināšana;
 • malkas sagatavošana;
 • Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sūkņu staciju regulāra uzraudzīšana un apkope;
 • Kanalizācijas sistēmas, ūdensapgādes stāvvadu un komunālās saimniecības ēku vienkāršu remontdarbu veikšana.

Prasības pretendentiem:

 • C vai T2 autovadītāja apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Krūmgrieža, motorzāģa operatora apliecība (iemaņas darbā ar dārza tehniku);
 • Sadarbspējīgs COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Piedāvājam:

 • Stabilu atalgojumu – 550,00 euro mēnesī,
 • Sociālās garantijas;
 • Apmaksātu papildatvaļinājumu un atvaļinājuma pabalstu.

 

Pieteikties pa tālruni 26376317 ( pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons) vai e-pastu peteris.petersons@valka.lv

DARBA APRAKSTS

Galdniecības uzņēmums SIA "WEGA" piedāvā darbu iekšdarbu meistaram. Komandējuma braucieni uz Vāciju. Darbs dažādiem interjera specprojektiem. mēbeļu detaļu montāžu, remontu finiša darbi - špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana, apdares materiālu uzstādīšana, grīdas kājlīstu uzstādīšana u.tml.

 

Prasības: Pieredze celtniecības darbos. Priekšrocība vācu vai angļu valodas zināšanas.

 

Sagaidām: godīgumu, precizitāti un atbildības sajūtu.


Nodrošinām: Sociālās garantijas, patstāvīgu konkurētspējīgu atalgojumu, izaugsmes iespējas. Atalgojums sākot no 10 EUR/h (bruto).

 

Darba vieta: Zaļkalni, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads, LV-4716

 

Noderēs arī:
- B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Informācija pa tālruni: +37129151072

 

CV sūtīt uz e-pastu: gatis.veveris@gmail.com

 

DARBA APRAKSTS

Galdniecības uzņēmums SIA "WEGA" piedāvā darbu mēbeļu galdniekam. Darbs ar lamināta, finierētajām, masīvkoka mēbelēm un dažādiem specprojektiem.

 

Prasības: Pieredze mēbeļu ražošanā, jāprot izgatavot mēbeles pēc dotās skices- rasējuma.

 

Nodrošinām: Sociālās garantijas, patstāvīgu konkurētspējīgu atalgojumu, izaugsmes iespējas. Atalgojums sākot no 8 EUR/h (bruto).

 

Sagaidām: godīgumu, precizitāti un atbildības sajūtu.

 

Darba vieta: Zaļkalni, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads, LV-4716

 

Informācija pa tālruni: +37129151072

 

CV sūtīt uz e-pastu: gatis.veveris@gmail.com

 

Galdniecības uzņēmums SIA "WEGA" piedāvā darbu rasētājam. Darba pienākums izstrādāt rasējumus atbilstoši interjera dizainera radošajai koncepcijai (tehniskie plāni, griezumi, mezgli u.c.) un nodošana ražošanas daļai. Izstrādāto projektu uzraudzība un komunikācija ar dizaineru un ražošanas darbiniekiem.

 

Nodrošinām: Sociālās garantijas, patstāvīgu konkurētspējīgu atalgojumu, izaugsmes iespējas. Atalgojums sākot no 8 EUR/h (bruto).

 

Sagaidām: godīgumu, precizitāti un atbildības sajūtu.

 

Darba vieta: Zaļkalni, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads, LV-4716

 

Informācija pa tālruni: +37129151072

 

CV sūtīt uz e-pastu: gatis.veveris@gmail.com

 

Viens no vadošajiem kokapstrādes uzņēmumiem Latvijā - SIA “Smiltene Impex”, reģistrācijas Nr. 50003223121, aicina savai komandai pievienoties:

 • Atslēdznieku – metinātāju,
 •  Frontālā iekrāvēja vadītāju,
 • Kokapstrādes operatoru,
 • Buka celtņa operatoru.

 

Piedāvātais atalgojums (pirms nodokļu nomaksas): 1500 EURO.

 

Kandidātus lūdzam ierasties personīgi Smiltenes novada Launkalnes pagasta “Silvas kokzāģētavā” darbadienās no 08:00 līdz 17:00, iepriekš saskaņojot laiku, vai atsūtīt savu CV uz e-pasta adresi info@smilteneimpex.lv. Informatīvais tālrunis 64707053.

     

SIA "Intrum Latvia" aicina darbā klientu konsultantu/-i ar igauņu valodas zināšanām. Darbu iespējams veikt attālināti.

 

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” aicina savā komandā internistu uz nenoteiktu laiku, uz pilnu darba slodzi.

 

Tu saņemsi:

 • atalgojumu -  2123 EUR pirms nodokļu nomaksas, par pilnu darba slodzi;
 • papildus noteiktas piemaksas: par darbu kaitīgos apstākļos, par darba stāžu ārstniecībā;
 • papildatvaļinājumu 6 dd;
 • sociālās garantijas;
 • iespējas profesionālai izaugsmei;
 • iespēja pretendēt uz kompensāciju Veselības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projektā “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” (strādājot pilnu darba slodzi).

 

Darba pienākumi:

 • uzraudzīt pacienta veselības stāvokli, koordinēt pacientu medicīniskās aprūpes procesu;
 • sadarboties ar pacienta ārstējošo ārstu un citiem ārstniecības speciālistiem;
 • nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo vai neatliekamo medicīnisko palīdzību;
 • noformēt medicīnisko dokumentāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām un slimnīcas noteiktajai kārtībai;
 • piedalīties ārstu konsilijos.

 

Prasības:

 • augstāko profesionālo izglītību attiecīgajā jomā;
 • sertifikātu attiecīgajā specialitātē;
 • prasme strādāt ar datoru lietotāja līmenī;
 • spēkā esošs ārstniecības personas reģistrs;
 • valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valodas likumu;

 

Piedāvājam:

 • profesionālo zināšanu pilnveidošanu un iespēju gūt praktisku pieredzi;
 • darbu profesionālā kolektīvā;
 • iespējas realizēt jaunas idejas;
 • teicamus darba apstākļus sakārtotā vidē;
 • dienesta dzīvokli.

 

Pretendenti aicināti pieteikties, iesniedzot motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV), sūtot uz e-pastu  - svetlana.karanikova@strencupns.lv vai pa pastu uz adresi - Valkas ielu 11, Strenči, Valmieras novads, LV-4730, ar norādi vakancei “Internists”.

 

Jautājumu gadījumā zvanīt VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” personāla vadītājai Svetlanai Karaņikovai, tālr. 25480530.

1) Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

2) Personas datu apstrādes pārzinis ir VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, kontaktinformācija: Valkas ielā 11, Strenčos, Valmieras novadā, LV -4730, e-pasts: info@strencupns.lv.

 

Papildu informāciju par personas datu apstrādi jūs varat iegūt interneta mājas lapā: https://strencupns.lv/