15.08.2019
Sociālo lietu komitejas darba kārtība (19.08.2019.)

Sēde sasaukta 2019.gada 19. augustā plkst. 8.15, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.

 

Darba kārtība:

1.   Par nekustamā īpašuma Rūjienas ielā 3E, Valkā nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai ”Latvijas Sarkanais Krusts”.

ZIŅO - Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

2.   Par Valkas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.

ZIŅO - Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

3.   Par sociālo dzīvokļu statusu Valkas novadā.

ZIŅO - Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

4.   L.V. iesnieguma izskatīšana.

ZIŅO – Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja          

                                 

5.   Par palīdzību dzīvokļa kosmētiskā remonta veikšanai.

ZIŅO – Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja    

                                       

6.   Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.