07.11.2019
Sociālo lietu komitejas darba kārtība (11.11.2019.)

Sēde sasaukta 2019.gada 11. novembrī plkst. 8.15, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.

 

Darba kārtība :

1.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2015.gada 29.oktobra nolikumā Nr.10 “Valkas novada Sociālā dienesta nolikums” un nolikumā Nr.11 “Valkas novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļas nolikums”.

Ziņo – Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja

 

2.   Par grozījumiem 2016.gada 28.aprīļa Valkas novada domes lēmumā (sēdes protokols Nr.4, 30.§) “Par sociālo palīdzību personām, kuras īrē dzīvojamo platību Valkas novada sociālās aprūpes namā”.

ZIŅO – Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja

 

3.   Par saistošo noteikumu Nr.__ “Par Valkas novada domes 2009.gada 23.decembra saistošo noteikumu Nr.14 “Par Valkas novada pašvaldības sociālajiem dzīvokļiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu.

ZIŅO – Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja

 

4.   Par iespēju slēgt līgumu ar Latvijas Sarkano Krustu par telpu iznomāšanu.

ZIŅO – Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja

 

5.   Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.