18.10.2019
Saimniecisko lietu komitejas darba kārtība (21.10.2019.)

Sēde sasaukta 2019. gada 21. oktobrī plkst. 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.

 

Darba kārtība :

1.   Par ātruma ierobežojumu noteikšanu Parka ielas posmā no apbraucamā ceļa līdz krustojumam ar Varoņu ielu.

ZIŅO – Agris Simulis, Saimniecisko lietu komitejas priekšsēdētājs

 

2.   Par īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā Ērģemes un Kārķu pagasta zemes vienībām.

ZIŅO – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vietniece

 

3.   Par saistošo noteikumu Nr.__ “Par 2010.gada 25.februāra saistošo noteikumu Nr.9 “Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Valkas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu

Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

4.   Par Dzīvnieku pārvadātāja atļauju Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas dzīvnieku patversmei “Nagliņas”.

Ziņo – Guntis Bašķis, novada domes izpilddirektora vietnieks - pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs

 

5.   Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.