12.04.2019
Saimniecisko lietu komitejas darba kārtība (15.04.2019.)

Sēde sasaukta 2019. gada 15.aprīlī plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.

 

Darba kārtība:

1.   Par apmeklētāju pieņemšanas dienu noteikšanu Teritorijas plānošanas nodaļā.

Ziņo – Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors

 

2.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 29.marta lēmumā (protokols Nr.4, 8.§.) “Par Valkas novada kapsētu maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu“.

ZIŅO - Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

3.   Par saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.13 “Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi”” apstiprināšanu.

ZIŅO - Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

4.   Par saistošo noteikumu Nr.___ “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Valkas novadā” apstiprināšanu.

ZIŅO - Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

5.   Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.