10.05.2019
Saimniecisko lietu komitejas darba kārtība (13.05.2019.)

Sēde sasaukta 2019. gada 13.maijā plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.

 

Darba kārtība :

1. Par maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pārskatīšanu.

Ziņo - Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

2. Par telpu nomu zvērināta notāra prakses vietai Valkā.

Ziņo - Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

3. Par saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.13 “Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi”” apstiprināšanu.

Ziņo - Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

4. Par saistošo noteikumu Nr.___ “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Valkas novadā” apstiprināšanu.

Ziņo - Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs

 

5. Par grozījumiem Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra lēmumā “Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 1.§) 15.pielikumā.

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

6. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.