12.05.2021
Par Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu publisko apspriešanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 83.punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 11.punktu, Valkas novada dome paziņo, ka 2021.gada 29.aprīlī Valkas novada dome pieņēma lēmumu par Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu trešās redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (protokols Nr.5, 24.§).

 

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātājs ir Valkas novada dome. Plānošanas dokuments attiecas uz Valkas novada teritorijas atļauto izmantošanu, teritorijas izmantošanas veidiem. Valkas novada teritorijas plānojuma īstenošana ietekmēs Valkas novada teritoriju.

 

Publiskās apspriešanas termiņš ir trīs nedēļas, sākot no 17.maija. Ar teritorijas plānojuma grozījumu trešo redakciju un Vides pārskata projektu, iepriekš piesakoties pa tālruni 64707490,  var iepazīties Valkas novada domē, Valkā, Beverīnas ielā 3, 12.kabinetā, katru darba dienu no plkst.8:00 līdz 17:00, izņemot piektdienas, kad līdz 16:00,  bet, sakarā ar Covid-19 pandēmiju, lūgums ar teritorijas plānojuma grozījumu materiāliem iepazīties attālināti internetā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20280 vai šeit zemāk.

 

Sabiedrības līdzdalības pasākums notiks 2021.gada 31.maijā plkst. 17:00 Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē, Valkā, Valkas novadā.

Rakstveida priekšlikumus sūtīt Valkas novada domei, Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701 vai elektroniski (ar elektronisko parakstu) uz domes e-pastu: novads@valka.lv

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI

LĒMUMS

VIDES PĀRSKATS

VALKAS PILSĒTAS GRAFISKĀ DAĻA

1_LAPA

2_LAPA

3_LAPA

4_LAPA

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.